eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ŁupawskoOgłoszenie z dnia 2021-09-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łupawsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łupawsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-245a4dac-d580-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002625/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Łupawsko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095553/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 635788,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łupawsko, działka nr 39/4, 39/21, 40/1, 45/1, 45/16, 46/9, 49, 53 obręb Łupawsko na łącznej długości 737,7 mb w trzech odcinkach:
• odcinek A - długości L=431,4mb
• odcinek B - długości L=126,4mb
• odcinek C - długości L=179,9mb i o szerokości jezdni 4,5 m z poboczami o szerokości 75 cm wraz z wykonaniem chodnika o długości 24,5 m b (42 m2).
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną tj. przedmiar robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt organizacji ruchu – (stanowiącą załącznik nr 8)
b) wykonanie robót dla jezdni, obejmujący następujący zakres:
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej
- 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5
• Typ, rodzaj i kolor kostki betonowej przed wbudowaniem należy uzgodnić z Inwestorem
c) wykonanie robót dla krawężników, obejmujący następujący zakres:
• jezdnię należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem grubości 10 cm - ok. 840mb oraz opornikiem o wym. 12x25x100- ok. 361 mb. Obrzeże zastosować betonowe o wym. 100x30x8 cm. Zjazdy obramować opornikiem 12x22x100 cm
d) wykonanie robót dla zjazdów, obejmujący następujący zakres:
• Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, kolor o gr. 8 cm,
- szerokość zjazdów od 4,0 m do 7,5m
- ilość zjazdów do wykonania - 35 szt.
na odcinku A - 19 szt.
na odcinku B - 6 szt.
na odcinku C - 10 szt.
- zjazdy należy obramować opornikiem betonowym o wym. 15x22x100 na ławie
betonowej C12/15 - ok. 236 mb
- powierzchnia zjazdów ok. 451,5m2
• Konstrukcja
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej szara i kolorowa
- 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5
• TYP, rodzaj i kolor kostki należy przed wbudowaniem ustalić z Inwestorem.
e) wykonanie robót dla poboczy, obejmujący następujący zakres:
- obustronne z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, szerokości 0,75m
- powierzchnia poboczy - ok. 1106m2
f) Organizacja ruchu - należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
g) usunięciu ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami.
h) sporządzenie dokumentacji powykonawczych i przekazanie jej Zamawiającemu
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
4) Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy (w tym: materiałów oraz robót wykonawczych). Wymagany okres rękojmi na wykonywany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 765060,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1116250,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 765060,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8420003015

7.3.3) Ulica: Rokitki 24

7.3.4) Miejscowość: Rokitki

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 765060,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.