eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulechów › Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu ZielonogórskiegoOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 97124700700011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górzykowo 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 68 385 95 00

1.5.8.) Numer faksu: + 48 68 385 95 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/pzzd_gorzykowo/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzzdgorzykowo.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań zarządcy dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40f98b56-bcae-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020182/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124803/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZZD.272.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 121591,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Równanie dróg gruntowych obejmuje:
a) równanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki samojezdnej,
b) wałowanie dróg przy użyciu walca drogowego .
3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ;
b) Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
4. Zakres rzeczowy wykonania zamówienia:
a) równanie dróg gruntowych ma na celu likwidację wybojów i innych ubytków, a także korektę profilu poprzecznego w celu umożliwienia odprowadzenia wody z korony drogi, materiałem pochodzącym z otoczenia drogi. Roboty należy wykonywać równiarkami. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju podłoża i sposobu równania. Jednostką obmiarową jest m2 równanej drogi. Przewidywana powierzchnia dróg do mechanicznego równania wynosi 66 000,00 m2.
b) wałowanie ma na celu zagęszczenie gruntu lub innego kruszywa. Obejmuje kilkakrotny przejazd walcem o ciężarze min 6 Mg w celu uzyskania właściwego zagęszczenia nawierzchni. Jednostką obmiarową jest 1m2 wałowanej drogi. Przewidywana powierzchnia dróg do wałowania wynosi 66 000,00 m2.
c) zamawiający gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia na poziomie 70%.
d) podana ilość m2 - to ilość szacunkowa podana wyłącznie do wyceny oferty. W związku z tym świadczenie usługi może odbyć się w większym lub mniejszym zakresie,
e) wiążąca dla stron jest cena jednostkowa oferowanych przez Wykonawcę robót,
f) cena oferowana winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Ogólna cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania usługi oraz koszty w niej nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakresu umowy,
g) Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone miejsca prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149260,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149260,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149260,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9252127822

7.3.3) Ulica: Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9,

7.3.4) Miejscowość: Kożuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-120

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149260,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.