eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach. Budowa Boiska Szkolnego oraz placu zabaw wraz z terenami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2022-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach. Budowa Boiska Szkolnego oraz placu zabaw wraz z terenami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000721580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lewkonii 2

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-152

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/2378623

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp2.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwicesp2.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach. Budowa Boiska Szkolnego oraz placu zabaw wraz z terenami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17758e92-d79d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009381/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja boisk szkolnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sp2.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)komunikacja miedzy
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach k o r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b lic z n ej ( e P U A P )
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) za datę
przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sp2.26.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załączniku 6.1 do SWZ - dokumentacji: „Budowa boiska szkolnego oraz placu zabaw wraz terenami
towarzszacymi” opracownej przez RENSTUDIO ;
- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni
w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały
wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z „sztuką
budowlaną” i obowiązującymi przepisami.
Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający
oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych
placówkach oświatowych. W celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objetych
postepowaniem Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. W celu umożliwienia zainteresowanym odbycia
wizji lokalnej, , Zamawiajacy ustala termin wizji na dzień 24 i 27 maja 2022 o god.z 12.00.. Do oferty
wymagane jest złożenie oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załacznika nr 21 do SWZ. W przypadku
braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1 pkt.18 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawców wystepujących wspólnie, wymagane jest aby przynajmniej jeden z Wykonawców
uczestniczył w wizji.
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu
ochrony mienia placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy w razie potrzeby teren i sąsiadujące pomieszczenia
przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów
organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący
z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta
należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych
i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z póź. zm. ).
Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania
z zachowaniem, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej
funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich
ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającego
i projektanta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy/projektu

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia
1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 900 000,00 zł brutto (słownie: jeden
miliony dziewięćset tysięcy złotych) udokumentowane w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert.
2. Osiągnął w ostatnich 3 latach obrotowych przychód ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż 10 000
000,00 zł (dziesięć milionów zł) netto w każdym roku obrotowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie.
3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa
od oferowanej ceny wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył realizację co najmniej:
-co najmniej trzech robót budowlanych związnych z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy,
przebudowy lub modernizacji obiektu sportowego składajacego się z boiska oraz bieżni i skoczni
o nawierzchni syntetycznej, wykonanej w obrębie czynnych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z klasą
PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto zł każdej z wykonanych robót.
- minimum trzech robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel
w tym:
- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika projektu,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej
10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w kierowaniu minimum dwoma robotami
budowlanymi związnych z agospodarowaniem terenu , polegających na budowie/przebudowie lub
modernizacji obiektu sportowego składającego się co najmniej z boiska, biezni, skoczni o naiwerzchni
syntetycznej, wykonanych terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej zgodnie z klasą PKOB 1263,
o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto zł wykonanych robót;
- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej,
posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych lub równorzędne i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalności;
- jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych lub równorzędne i co najmniej 5 -letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi
w ww. specjalności;
. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy to w tym okresie, posiadał przeciętne zatrudnienie min. 15 pracowników w każdym roku.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
Na wezwanie:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej
2.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2.zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.
Na wezwanie
1. oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy
2.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy
3.dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
4.wykaz robót budowlanych
5.oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy
6.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami "Wzór Umowy" - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-07 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 14:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.