eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › ,,Wykonanie drobnych prac geodezyjnych zw z prowadz przez Starostę Krośn. operatu ewid gruntów i budynków, oprac map do celów prawnych, gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i PowiatuOgłoszenie z dnia 2023-04-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
,,Wykonanie drobnych prac geodezyjnych zw
z prowadz przez Starostę Krośn. operatu ewid gruntów i budynków, oprac map do celów prawnych, gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krośnieński

1.3.) Oddział zamawiającego: Krośnieński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6842377932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bieszczadzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134375713

1.5.8.) Numer faksu: 134375715

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72039fda-c355-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Wykonanie drobnych prac geodezyjnych zw
z prowadz przez Starostę Krośn. operatu ewid gruntów i budynków, oprac map do celów prawnych, gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72039fda-c355-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019202/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Stała obsługa geodezyjna w zakresie drobnych prac geodezyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00138309

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Wykonanie drobnych prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem przez Starostę Krośnieńskiego operatu ewidencji gruntów i budynków, opracowaniem map do celów prawnych, gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu”.

Zakres zamówienia:

1. Geodezyjny pomiar granic działek ewidencyjnych, poprzedzony ustaleniem ich przebiegu w ramach bieżącej aktualizacji ewidencji:

2. Podział działki (z protokolarnym ustaleniem przebiegu granic całej działki lub wznowieniem lub wyznaczeniem punktów granicznych dla całej dzielonej działki ewidencyjnej)

3. Wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych działki (ze stabilizacją)


4. Opracowania kameralne niezbędne do wprowadzenia zmian w operacie
ewidencji gruntów i budynków lub w Księgach Wieczystych na
podstawie materiałów i dokumentów istniejących w PODGiK (w formie
operatu geodezyjnego, opinii, map uzupełniających, wykazów zmian
gruntowych, wykazów zmian budynkowych)

5. Badanie stanu prawnego nieruchomości (analiza danych EGiB, KW)

6. Aktualizacja użytku w związku ze zmianą zagospodarowania działki lub w celu doprowadzenia do zgodności danych ewidencyjnych z zapisami
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

7. Aktualizacja użytku w związku ze zmianą zagospodarowania działki lub w celu doprowadzenia do zgodności danych ewidencyjnych z zapisami
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (pomiary budynków i sporządzanie dokumentacji do zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków).


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71355000-1 - Usługi pomiarowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 295200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Piotr Paradysz

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych marian Iwanicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6841481627

7.3.3) Ulica: Lwowska

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.