eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa środ. i drobnego sprz. do higienizacji, środ. myjąco-czyszczących do pieców konwekcyjno-parowych i zmywarek przemysłowych oraz dostawa opakowań jednorazowych do dystrybuowania żywności-33/2022Ogłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środ. i drobnego sprz. do higienizacji, środ. myjąco-czyszczących do pieców konwekcyjno-parowych i zmywarek przemysłowych oraz dostawa opakowań jednorazowych do dystrybuowania żywności-33/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środ. i drobnego sprz. do higienizacji, środ. myjąco-czyszczących do pieców konwekcyjno-parowych i zmywarek przemysłowych oraz dostawa opakowań jednorazowych do dystrybuowania żywności-33/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87adeabf-d775-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061141/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I AKCESORIÓW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ►Dokumenty, oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. ►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).►Za datę przekazania dokumentów oraz innych informacji w sprawie za pomocą platformy zakupowej, przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej i pojawieniu się komunikatu o wysłaniu wiadomości do Zamawiającego. ►Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w toku postępowania oraz innych czynności podejmowanych w prowadzonym postępowaniu są dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. ►Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.►W przypadku pytań technicznych, zaleca się bezpośredni kontakt z: Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl - tel: 22/ 1010202 oraz e-mail: cwk@platformazakupowa.pl ►Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, stanowią w szczególności: ►stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; ►komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji : pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os×10 4, Linux ►zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0; ►włączona obsługa JavaScript; ►zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; ►Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie wg danych w elektronicznej instrukcji; ►oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. ►Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności zalecając następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, odt.►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zak. kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: ►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; ►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie. ►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 33/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków do higienizacji oraz drobnego sprzętu jednorazowego użycia
nabłyszczasz do zmywarek przemysłowych (100 szt.), płyn do mechanicznego mycia naczyń
(100 szt.), preparat do czyszczenia i konserwacji stali nierdzewnej (90 szt.), mydło do rąk bakteriobójcze (20 szt.), żel (płyn) do zatłuszczeń i przypaleń (100 szt.), mleczko do czyszczenia (40 szt.), środek do usuwania osadów mineralnych (150 szt.), proszek do usuwania osadów po herbacie (90 szt.), uniwersalny płyn do mycia powierzchni roboczych i podłóg (50 szt.), płyn do ręcznego mycia naczyń (200 szt.), płyn do ręcznego mycia naczyń (250 szt.), fartuch jednorazowy foliowy – zapaska (100 op.), ścierka kuchenna 40x40cm (800 opakowań), środek do dezynfekcji rąk (100 szt.), rękawiczki jednorazowe nitrylowe (500 opakowań), paski testowe do kontroli higieny do oceny czystości (5 opakowań), ręcznik papierowy w rolce (200 szt.), cerata obrusowa foliowa rolka 20 metrów na tkaninie (200 mb), woreczki sterylne na próbki żywności (50 opakowań), tabletki do zmywarek typu FINISH QUANTUM (5 opakowań), preparat do mycia chłodni bez rozmrażania do - 30° (30 szt.), gąbka kuchenna do zmywania (800 opakowań), środek do mycia i dezynfekcji powierzchni bez spłukiwania (200 szt.), środek do pianowego mycia powierzchni kuchennych 300 szt.), wkład filtrujący BRITA maxtra (10 szt.), wkład filtrujący do ciśnieniowych ekspresów do kawy DeLongi (25 szt.), serwetki gastronomiczne 15x15 cm białe (700 opakowań), serwetki gastronomiczne kolorowe 24x24 (50 opakowań) – ogółem 28-pozycji asortymentowych
Miejsce dostawy: dostawa jednorazowa do magazynu sprzętu służby żywnościowej – ul. Bema 3, 86-300 Grudziądz.
 oferowany przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia,
 wyroby będące przedmiotem zamówienia dostarczone do Zamawiającego w danej pozycji asortymentowej winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia, kolorystyce, tego samego producenta, stanowić ten sam model i rodzaj,
 dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania zbiorcze (z danymi identyfikującymi produkt) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-użytkowych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych,
 każdy produkt winien posiadać etykietę, która musi zawierać dane wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę ważności do użycia,
 daty ważności oferowanego przedmiotu zamówienia:
• data ważności liczona od daty protokolarnego odbioru dostawy dla środków czystości na bazie alkoholu lub jego pochodnych winna stanowić minimum 12-miesięcy, dla pozostałych środków czystości - minimum 24-miesiące.
 wraz z ofertą Wykonawca przedłoży Atest Higieniczny lub świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inny równorzędny dokument dla środków i materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18930000-7 - Worki i torby

33124131-2 - Paski odczynnikowe

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33711900-6 - Mydło

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33764000-3 - Serwetki papierowe

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

39513100-2 - Obrusy

39514300-1 - Ręczniki kuchenne

39830000-9 - Środki czyszczące

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środki myjąco-czyszczące do pieców konwekcyjno-parowych ELECTROLUX

proszek do mycia pieców konwekcyjno-parowych Electrolux C23 (30 opakowań), tabletki odkamieniające do pieców konwekcyjno-parowych Electrolux C25 (20 opakowań)
Miejsce dostawy: dostawa jednorazowa do magazynu sprzętu służby żywnościowej – ul. Bema 3, 86-300 Grudziądz.
 oferowany przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia,
 wyroby będące przedmiotem zamówienia dostarczone do Zamawiającego w danej pozycji asortymentowej winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia, kolorystyce, tego samego producenta, stanowić ten sam model i rodzaj,
 dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania zbiorcze (z danymi identyfikującymi produkt) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-użytkowych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych,
 każdy produkt winien posiadać etykietę, która musi zawierać dane wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę ważności do użycia,
 daty ważności oferowanego przedmiotu zamówienia:
• data ważności liczona od daty protokolarnego odbioru dostawy dla środków czystości na bazie alkoholu lub jego pochodnych winna stanowić minimum 12-miesięcy, dla pozostałych środków czystości - minimum 24-miesiące.
 wraz z ofertą Wykonawca przedłoży Atest Higieniczny lub świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inny równorzędny dokument dla środków i materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków myjąco-czyszczące do pieców konwekcyjno-parowych RETIGO
Proszek do mycia pieców konwekcyjno-parowych RETIGO ACTIVE CLEANER 4kg (30 opakowań), preparat odwapniający do pieców konwekcyjno-parowych RETIGO ACTIVE DESCELAR 2,5kg (20 opakowań)
Miejsce dostawy: dostawa jednorazowa do magazynu sprzętu służby żywnościowej – ul. Bema 3, 86-300 Grudziądz.
 oferowany przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia,
 wyroby będące przedmiotem zamówienia dostarczone do Zamawiającego w danej pozycji asortymentowej winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia, kolorystyce, tego samego producenta, stanowić ten sam model i rodzaj,
 dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania zbiorcze (z danymi identyfikującymi produkt) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-użytkowych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych,
 każdy produkt winien posiadać etykietę, która musi zawierać dane wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę ważności do użycia,
 daty ważności oferowanego przedmiotu zamówienia:
• data ważności liczona od daty protokolarnego odbioru dostawy dla środków czystości na bazie alkoholu lub jego pochodnych winna stanowić minimum 12-miesięcy, dla pozostałych środków czystości - minimum 24-miesiące.
 wraz z ofertą Wykonawca przedłoży Atest Higieniczny lub świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inny równorzędny dokument dla środków i materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa folii oraz tacek do zgrzewania.
Folia do zgrzewarki BOKAMA AG02/1E do tac szerokość 185mmx250mb (10 szt.), pojemnik obiadowy dwudzielny do zgrzewarki BOKAMA AG02/1E (90 opakowań), pojemnik obiadowy niedzielny do zgrzewarki BOKAMA AG02/1E (90 opakowań), pojemnik obiadowy trójdzielny do zgrzewarki BOKAMA AG02/1E (90 opakowań), pojemnik na zupę (flaczarka) 500ml do zgrzewarki BOKAMA AG02/1E (90 opakowań).

Miejsce dostawy: dostawa jednorazowa do magazynu sprzętu służby żywnościowej – ul. Bema 3, 86-300 Grudziądz.
 oferowany przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia,
 wyroby będące przedmiotem zamówienia dostarczone do Zamawiającego w danej pozycji asortymentowej winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia, kolorystyce, tego samego producenta, stanowić ten sam model i rodzaj,
 dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania zbiorcze (z danymi identyfikującymi produkt) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-użytkowych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych,
 każdy produkt winien posiadać etykietę, która musi zawierać dane wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę ważności do użycia,
 daty ważności oferowanego przedmiotu zamówienia:
• data ważności liczona od daty protokolarnego odbioru dostawy dla środków czystości na bazie alkoholu lub jego pochodnych winna stanowić minimum 12-miesięcy, dla pozostałych środków czystości - minimum 24-miesiące.
 wraz z ofertą Wykonawca przedłoży Atest Higieniczny lub świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inny równorzędny dokument dla środków i materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44174000-0 - Folia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków myjąco-czyszczących do zmywarek WINTERHALTER.
Środek myjący F8400 a'25kg (30 szt.), nabłyszczasz do zmywarek B100N a'10l (50 szt.)
Miejsce dostawy: dostawa jednorazowa do magazynu sprzętu służby żywnościowej – ul. Bema 3, 86-300 Grudziądz.
 oferowany przedmiot zamówienia winien być w pierwszym gatunku, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2022 r., przedmiot zamówienia nie może nosić znamion użytkowania. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantować bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia,
 wyroby będące przedmiotem zamówienia dostarczone do Zamawiającego w danej pozycji asortymentowej winny być jednakowe tj. o takich samym uwarunkowaniach technicznych, właściwościach dla danej dostarczanej pozycji przedmiotu zamówienia, kolorystyce, tego samego producenta, stanowić ten sam model i rodzaj,
 dostarczane wyroby muszą być opakowane w nienaruszone, oryginale opakowania zbiorcze (z danymi identyfikującymi produkt) i/lub w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz parametrów techniczno-użytkowych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych,
 każdy produkt winien posiadać etykietę, która musi zawierać dane wymagane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwę towaru, producenta, datę produkcji i datę ważności do użycia,
 daty ważności oferowanego przedmiotu zamówienia:
• data ważności liczona od daty protokolarnego odbioru dostawy dla środków czystości na bazie alkoholu lub jego pochodnych winna stanowić minimum 12-miesięcy, dla pozostałych środków czystości - minimum 24-miesiące.
 wraz z ofertą Wykonawca przedłoży Atest Higieniczny lub świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inny równorzędny dokument dla środków i materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonych produktów do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na warunkach określonych treścią zawartej umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39831210-1 - Detergenty do zmywarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ustawy PZP.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ustawy PZP

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą potwierdzających spełnienie wymagań przez oferowany produkt dla każdej pozycji asortymentowej w danym zadaniu, na które Wykonawca składa ofertę, stanowiących:
• informacje:
nazwa handlowa produktu
nazwa producenta
• katalog lub inną dokumentacje z której będą wynikały parametry oferowanego drobnego sprzętu jednorazowego użycia, folii i tac do zgrzewania (zadanie nr 1, 4),
• w przypadku środków do higienizacji (zadanie nr 1): Atest Higieniczny lub Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inny równorzędny dokument dla środków i materiałów mających bezpośredni kontakt z żywnością.
• dla środków do czyszczenia pieców konwekcyjno-parowych (zadanie nr 2 i 3) oraz zmywarek (zadanie nr 5) dostarczy do każdej oferowanej pozycji Kartę Charakterystyki środka myjącego/czyszczącego oraz dokument potwierdzający, że jest środkiem dedykowanym przez producenta urządzenia (np. wydruk ze strony producenta, opis z katalogu itp.).
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - aktualne na dzień składania ofert - Załącznik nr 4 i 5 do SWZ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy
z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
3) Oświadczenie Wykonawcy (informacje o Wykonawcy) - Załącznik nr 6 do SWZ;
4) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy został wystawiony jako dokument w postaci papierowej należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem
w postaci papierowej może dokonać również notariusz - art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 7 SWZ.
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ.
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana
do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.