eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Świadczenie całodobowej, stałej, bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mieniaOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie całodobowej, stałej, bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240232078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chorzowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-106

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@siemianowice.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siemianowice.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie całodobowej, stałej, bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd6e9668-d763-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087746/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Całodobowa, stała, bezpośrednia, fizyczna ochrona osób i mienia, monitoring sygnałów alarmowych, interwencja samochodowej grupy interwencyjnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system.
System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu elektronizacji przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, służącego do autentykacji i podpisu. Składane w Systemie elektronizacji dokumenty muszą być podpisane przez upoważnione osoby zgodnie z wymogami ustawy PZP i innych przepisów.
Korzystanie z Systemu, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy, następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia, tj. posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze.
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: gospodarczy@siemianowice.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Dane kontaktowe:
ul. Chorzowska 14, 41-106 Siemianowice Śląskie, tel. 32 76 64 310, poczta elektroniczna: oa@siemianowice.sr.gov.pl
2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Sądu lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@siemianowice.sr.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp2 – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jednakże nie krócej niż przez okres wymagany do archiwizacji dokumentów lub wskazany w innych przepisach prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie przewidzianym w przepisach prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/04/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dla Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich zgodnie z zapisami SWZ, Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, CPV: 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, polegającej na:
1.1 całodobowej, stałej, bezpośredniej, fizycznej ochronie mienia budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chorzowskiej 14, otaczającego go terenu należącego do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich oraz ochronę fizyczną pracowników i stron przebywających w w/w obiekcie - ochrona świadczona całodobowo, 7 dni w tygodniu przez okres 12 miesięcy, przez 2 pracowników, w tym:
• jeden pracownik całodobowo (24 godziny),
• jeden pracownik w dni robocze, w poniedziałki od 7.00 do 18.30 i od wtorku do piątku od 7.00 do 16.00.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni do realizacji zamówienia muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy o ochronie osób i mienia, z udokumentowanym min. 6 miesięcznym doświadczeniem. W czasie pełnienia służby pracownicy będą posiadali przy sobie legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wystawioną przez Wykonawcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z art. 20 ustawy o ochronie osób i mienia – z przeznaczeniem do wglądu.
1.2 monitoringu sygnałów alarmowych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Siemianowicach przy ul. Chorzowskiej 14, - ochrona techniczna świadczona całodobowo przez okres 12 miesięcy,
1.3 interwencji samochodowej grupy interwencyjnej składającej się z minimum 2 pracowników w przypadku stwierdzenia alarmu lub odebrania wezwania telefonicznego w sytuacji zagrożenia lub potrzeby wsparcia - dotarcie
do obiektu winno odbywać się w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu otrzymania informacji i dotyczy każdej interwencji grupy, przez cały okres obowiązywania umowy. Pracownicy grupy interwencyjnej muszą spełniać poniższe warunki:
• muszą być umundurowani,
• muszą być wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego,
• samochód którym będzie się poruszała grupa interwencyjna musi być oznaczony w sposób jednoznaczne identyfikujący go ze służbami ochrony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie;
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadania doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał (lub wykonuje) co najmniej trzy usługi całodobowej ochrony osób i mienia. Każda wykazana usługa musi być wykonana/ wykonywana należycie i spełniać łącznie następujące warunki:
• ochrona dotyczyła/czy budynku użyteczności publicznej (przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny);
• wartość każdej usługi wynosiła minimum 150.000,00 zł brutto za okres 12 miesięcy (jeśli usługa jest nadal wykonywana, to podana wartość odnosi się do już wykonanej części);
• okres wykonywania co najmniej 12 miesięcy (lub od co najmniej 12 miesięcy);
• każda wykazana usługa winna być świadczona na podstawie odrębnej umowy;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
• Wykonawca dysponuje pracownikami w ilości niezbędnej do realizacji zamówienia, z co najmniej 6 miesięcznym stażem pracy na stanowisku pracownika ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, z udokumentowanym min. 6 miesięcznym doświadczeniem;
• Wykonawca dysponuje, co najmniej 1 grupą interwencyjną dwuosobową, pozostającą w dyspozycji przez cały okres obowiązywania umowy przez 24 godziny na dobę, których czas reakcji i dojazdu do obiektu Sądu Rejonowego od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie 15 minut. Grupa interwencyjna musi działać i być wyposażona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.11.2011 r. (Dz. U. Nr 245 poz. 1462);
• Pracownicy Wykonawcy, na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi, winni posiadać przeszkolenie z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Wzór oświadczenia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykonawca dokona wizji lokalnej u Zamawiającego i załączy do oferty środki dowodowe o jej odbyciu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) dokument, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzający odbycie wizji lokalnej (zapoznanie się z obiektem i zabezpieczeniami technicznymi budynku Zamawiającego) przez Wykonawcę składającego ofertę;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
a) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) dokument, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzający odbycie wizji lokalnej (zapoznanie się z obiektem i zabezpieczeniami technicznymi budynku Zamawiającego) przez Wykonawcę składającego ofertę;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a. w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia takich zmian, a zmiany te są związane z przyczynami organizacyjnymi i/lub administracyjnymi, leżącymi po stronie Zamawiającego,
b. w przypadku zmiany w zakresie przedmiotu umowy, wynikającej z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa lub zapobieżenia powstaniu nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 3 podlega unieważnieniu.
3. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.