eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów, a także świadczenie usłuOgłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów, a także świadczenie usłu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-627

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 4438883

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Zoliborz.WZP@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoliborz.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów, a także świadczenie usłu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9a81dd5-d694-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000640/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
1) Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w Systemie Zakupowym Miasta Stołecznego Warszawy dostępnym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
System Zakupowy Miasta Stołecznego Warszawy jest zintegrowany z platformą OnePlace Operatora Systemu. Zamawiający informuje, że przy pierwszym logowaniu się Wykonawców do Sytemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy dostawców OnePlace. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. Zamawiający zaleca dokonanie rejestracji bez zbędnej zwłoki ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać do 2 dni roboczych.
2) Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rejestracji i logowania do Systemu, znajdują się Instrukcjach dla Wykonawcy na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
3) Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Systemu Wykonawca uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie wniosków, ofert i zadawanie pytań w postępowaniu. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym będzie odbywała się za pomocą funkcjonalności Systemu. System umożliwia między innymi dokonywanie czynności złożenia oferty, wycofania oferty, złożenia pytań itd.
4) Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, przyjmuje się datę przekazania (złożenia) w Systemie Zakupowym Miasta Stołecznego Warszawy do Zamawiającego. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. po kliknięciu przycisku „Złóż wniosek”/”Złóż ofertę”, elektronicznym podpisaniu formularza wniosku/oferty i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”. W sekcji „Podsumowanie” na formularzu ofertowym wyświetli się dokładna data i godzina złożenia wniosku/oferty w polu „Data”.
5) Kodowanie i czas odbioru danych:
a) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
6) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
b) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
c) zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
d) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Szczegółowe informacje wskazane są w Instrukcjach dla Wykonawcy dostępnych na stronie internetowej prowadzonego postępowania w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=umw&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że w związku ze stosowaniem procedury przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetwarza dane osobowe przekazane przez Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dane osobowe, które znalazły się w posiadaniu Zamawiającego w wyniku prowadzenia
postępowania są
przetwarzane w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, realizacją umowy o udzielenie
zamówienia publicznego oraz realizacją obowiązków ustawowych określonych w obowiązujących przepisach prawa.3. Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu danych osobowych osób,
które zostaną wskazane do wykonania czynności związanych z realizacją umowy oraz danych kontaktowych umożliwiających
wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO".

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do
usunięcia danych osobowych, w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że: a) skorzystanie przez osobę ,której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowyw sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-XVIII-WZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 660569,10 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 525114,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów, a także świadczenie usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, według jego potrzeb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na postawie art. 305 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej 100 000,00 złotych netto. W ramach zamówień planuje się udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, które przewidziane są w zakresie podstawowym. Powyższe zamówienie udzielone zostanie na warunkach nie gorszych od warunków zawartych w umowie podstawowej, jeżeli Zamawiający będzie posiadał środki finansowe
na ich realizację.
Nie należy wliczać ceny wykonania zamówienia planowanego do udzielenia na podstawie
art. 305 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do ceny ofertowej niniejszego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) „Liczba placówek wykonawcy dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, do odbioru niedoręczonych (awizowanych) przesyłek”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XV SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), tzn. Wykonawca musi być wpisanym do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP odnośnie do zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy Wykonawca.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podmiotów udostępniających zasoby na warunkach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedmiotowy dokument składa każdy z tych podmiotów;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 20212 r. Prawo pocztowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XVII ust. 1 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy PZP – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
3) Wypełniony Formularz cenowy- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
4) Oświadczenie Konsorcjantów, o którym mowa w rozdziale XIV ust. 4 SWZ (jeśli dotyczy) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
5) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (np. wydruk z KRS lub CEIDG lub innego właściwego dokumentu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy PZP składany jest przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11 umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będzie zmiana przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na wykonanie umowy.
3. W przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342),
zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 5 – 11.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania zmiany w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Strony określają następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy:
1) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić na jego wniosek w przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 30%; wniosek może zostać złożony po dniu publikacji przez Główny Urząd Statystyczny rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemną informację, jaką procentową część wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 zajmują koszty związane z zakupem materiałów lub usług niezbędnych do realizacji umowy; maksymalny zakres zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Zwiększenie wynagrodzenia spowodowane czynnikami opisanymi w ust. 4 nie może wystąpić więcej niż raz w trakcie obowiązywania niniejszej umowy i obejmować będzie okres od dnia złożenia wniosku.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 pkt 1-2 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów w zakresie zobowiązań podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Systemu Zakupowego Miasta Stołecznego Warszawy dostępnego pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.