eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Folusz › Dostawy artykułów spożywczych AG.ZP.261.187.2022Ogłoszenie z dnia 2022-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów spożywczych
AG.ZP.261.187.2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370197504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 56

1.5.2.) Miejscowość: Folusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-222

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134413076

1.5.8.) Numer faksu: 134413076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@folusz.dps.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.folusz.dps.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów spożywczych
AG.ZP.261.187.2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-684dba4e-d698-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167995

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080444/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawy artykułów spożywczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9473841e-f2b7-4a51-9213-7709c0ebce7c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w pkt. 28 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisano w pkt. 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.ZP.261.187.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich innych niż drobiowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 15113000-3 - Wieprzowina

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131120-2 - Produkty wędliniarskie

15131490-6 - Gotowe dania wieprzowe

15131134-3 - Kaszanka i inne wędliny krwiste

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15131410-2 - Szynka

15111100-0 - Wołowina

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy mięs i wyrobów wędliniarskich drobiowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15112100-7 - Świeży drób

15131500-0 - Produkty drobiowe

15112130-6 - Kurczęta

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy nabiału i margaryn

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

15551320-4 - Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

15431100-9 - Margaryna

15530000-2 - Masło

15511100-4 - Mleko pasteryzowane

15511600-9 - Mleko skondensowane

15511700-0 - Mleko w proszku

15543000-6 - Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery

15544000-3 - Ser twardy

15542100-0 - Ser twarogowy

15541000-2 - Ser stołowy

15512300-3 - Śmietana pełnotłusta

15512200-2 - Śmietana tłusta

15512100-1 - Śmietana chuda

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy jaj

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy artykułów spożywczych pakowanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15612100-2 - Mąka pszenna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332400-8 - Owoce konserwowane

15842220-0 - Batony czekoladowe

15833100-7 - Desery

15891500-5 - Buliony

15331110-1 - Przetworzone warzywa korzeniowe

15831200-4 - Cukier biały

15831000-2 - Cukier

15331110-1 - Przetworzone warzywa korzeniowe

15833100-7 - Desery

15871270-7 - Mieszanki przypraw

15331462-3 - Groch puszkowany

15331135-2 - Grzyby przetworzone

15863000-5 - Herbata

15821200-1 - Herbatniki słodkie

15841000-5 - Kakao

15331142-4 - Kapusta przetworzona

15613300-1 - Produkty zbożowe

15861000-1 - Kawa

15871230-5 - Ketchup

15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15892200-9 - Ekstrakty warzywne

15331470-2 - Kukurydza słodka

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15872300-4 - Zioła

15871273-8 - Majonez

15851100-9 - Makaron niegotowany

15332230-5 - Marmolady

15612300-4 - Mąka i mączka warzywna

03142100-9 - Miód naturalny

15831600-8 - Miód

15613313-5 - Muesli lub produkty równoważne

15871250-1 - Musztarda

15871110-8 - Ocet lub produkty równoważne

15331500-2 - Warzywa konserwowane w occie

15411100-3 - Olej roślinny

15332300-7 - Przetworzone orzechy

15331460-9 - Warzywa puszkowane

15331136-9 - Papryki przetworzone

15872100-2 - Pieprz

15842000-2 - Czekolada i wyroby cukiernicze

15613380-5 - Płatki owsiane

15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15899000-6 - Proszek do pieczenia

15872200-3 - Przyprawy korzenne

15332412-5 - Przetworzone rodzynki

15614100-6 - Ryż długoziarnisty

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15321700-1 - Mieszanki soków nieskoncentrowanych

15321000-4 - Soki owocowe

15872400-5 - Sól

15821000-9 - Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie

15842300-5 - Wyroby cukiernicze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15982000-5 - Napoje orzeźwiające

15321600-0 - Sok jabłkowy

15321100-5 - Sok pomarańczowy

15981200-0 - Gazowane wody mineralne

15981000-8 - Wody mineralne

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy owoców i warzyw

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03222111-4 - Banany

03221430-9 - Brokuły

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221113-1 - Cebula

03222210-8 - Cytryny

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221210-1 - Fasola

03221212-5 - Fasola szparagowa

03221220-4 - Groch

03222322-6 - Gruszki

03222321-9 - Jabłka

03221420-6 - Kalafior

03221410-3 - Kapusta

03221300-9 - Warzywa liściaste

03222240-7 - Mandarynki

03221112-4 - Marchew

03221270-9 - Ogórki

03221230-7 - Papryka

03221260-6 - Grzyby

03222220-1 - Pomarańcze

03221240-0 - Pomidory

03221320-5 - Sałata liściasta

03222334-3 - Śliwki

03222313-0 - Truskawki

03222341-5 - Winogrona stołowe

03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy pieczywa i żurku

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811100-7 - Chleb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811400-0 - Bułeczki

15811000-6 - Pieczywo

15811500-1 - Pieczywo gotowe

15811100-7 - Chleb

15898000-9 - Drożdże

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15891400-4 - Zupy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy ryb

4.2.6.) Główny kod CPV: 15241200-1 - Śledź przetworzony lub konserwowany

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15241200-1 - Śledź przetworzony lub konserwowany

15221000-3 - Ryby mrożone

15241500-4 - Makrela

15234000-7 - Ryby wędzone

15243000-3 - Przetwory z ryb

15242000-6 - Gotowe dania rybne

15241400-3 - Tuńczyk puszkowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy artykułów spożywczych mrożonych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332100-5 - Przetworzone owoce

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15332100-5 - Przetworzone owoce

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy pierogów

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851220-6 - Ciasto makaronowe nadziewane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15851220-6 - Ciasto makaronowe nadziewane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie zmiany dostaw lub wynagrodzenia, tj. dopuszcza się dostawę przedmiotu umowy po cenach niższych niż ustalone w umowie, z zastrzeżeniem warunków dotyczących ich jakości określonych w umowie.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy związanych z wystąpieniem siły wyższej w zakresie terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu dostaw przedmiotu umowy.
Warunki dokonania powyższej zmiany umowy:
a) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, b) strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku o zmianę postanowień umowy.
Wniosek o zmianę umowy musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załączniki do SWZ zostały utworzone w formacie pdf [Portable Document Format] i umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dodatkowo w skompresowanym pliku zip, umieszczone zostały pliki zawierające
formularze ofertowe oraz oświadczenie w wersji edytowalnej w formacie odt [Open Document Format for Office Application]. Można je poprawnie edytować np. w programie LibreOffice Writer (program ten jest bezpłatny i ogólnodostępny), oraz innych aplikacjach obsługujących format Open Document Format.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.