eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Usługa kompleksowej organizacji szkolenia z superwizjiOgłoszenie z dnia 2022-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa kompleksowej organizacji szkolenia z superwizji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691193682

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Stanisława Naruszewicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-055

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wup@wup-rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowej organizacji szkolenia z superwizji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b63f744-d02c-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001959/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Szkolenie z superwizji w ramach projektu "Model superwizji w poradnictwie zawodowym"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23f5fd86-d1c1-4a8f-8cca-61a6afa769c7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23f5fd86-d1c1-4a8f-8cca-61a6afa769c7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz
ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Do „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB.
5. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy je podpisać podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym, a następnie zaszyfrować je na stronie miniPortalu.
6. Do zaszyfrowania można wybrać pojedyncze pliki, które po zaszyfrowaniu automatycznie będą miały format .zip. Można również zaszyfrować cały folder – musi on być skompresowany do archiwum.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty składa się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazany w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w Rozdziale 28 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO-ZP.2311.2.2022.IMS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 435200 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w formie stacjonarnej (szkolenie zamknięte w formie wykładu i warsztatów) lub w przypadku braku możliwości organizacji formy stacjonarnej w formie zdalnej polegającej na przygotowaniu szczegółowego programu szkolenia z superwizji dla kandydatów na superwizorów na podstawie ram wskazanych przez Zamawiającego, zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminu z superwizji dla 16 doradców zawodowych - kandydatów na superwizorów

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym oraz Opisach kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osoby (osób) wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. trenera, odpowiednio z zakresu superwizji, poradnictwa lub doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby (osób) wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. trenera z zakresu superwizji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby (osób) wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. trenera z zakresu poradnictwa lub doradztwa zawodowego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby (osób) wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. trenera z zakresu coachingu kariery

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (obejmującą usługę szkoleniową polegającą na przeprowadzeniu co najmniej 14 godzin zegarowych szkolenia w formie stacjonarnej dla jednaj grupy liczącej co najmniej 10 osób, oraz usługę restauracyjno-hotelową polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków, oraz noclegu uczestników szkolenia), o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda;
2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę szkoleniową w formie zdalnej (online) dla jednaj grupy liczącej co najmniej 10 osób, o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto.
Przez jedną usługę, o której mowa w pkt. 1) i 2), Zamawiający rozumie realizację jednej usługi w ramach jednej umowy lub zamówienia, na rzecz jednego podmiotu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2. jeżeli dotyczy – Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (o podziale zadań między Wykonawcami), o którym mowa w Rozdziale 12 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego kryteria.
2. W prowadzonym postępowaniu przedmiotowymi środkami dowodowymi są OPISY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH i DOŚWIADCZENIA OSOBY (osób) wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. trenera, odpowiednio z zakresu superwizji, poradnictwa lub doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery, sporządzone zgodnie z wymogami SWZ, stanowiącymi odpowiednio Załączniki Nr 3.1, 3.2 i 3.3 do SWZ, które są niezbędne do oceny oferty w kryteriach kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby (osób) wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. trenera odpowiednio z zakresu superwizji, poradnictwa lub doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego kryteria.
4. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty sporządzonej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ należy dołączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2.1 do SWZ lub odpowiednio zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki Nr 2.1, 2.2 lub 2.3 do SWZ,
2) Opisy kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osoby (osób) wyznaczonej do realizacji zamówienia tj. trenera, odpowiednio z zakresu superwizji, poradnictwa lub doradztwa zawodowego oraz coachingu kariery, sporządzone zgodnie z wymogami SWZ, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 3.1, 3.2 i 3.3 do SWZ,
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, wskazanie danych umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4) jeżeli dotyczy:
a) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
b) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze (np.: konsorcja, spółki cywilne itp.) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
1.2. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 2.1 do SWZ, dla każdego Wykonawcy oddzielnie.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2.4 Rozdziału 7 SWZ, tj.
3.1. Wymagane doświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 2.4.1 w całości musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.2. Wymagane doświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 2.4.2 w całości musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza, że spełnianie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2.4 Rozdziału 7 SWZ, wykaże tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wymagane odpowiednio w pkt. 2.4.1 lub 2.4.2 Rozdziału 7 SWZ zdolności musi posiadać co najmniej ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań wyznaczony zostanie do realizowania tej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnego doświadczenia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.