eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup wraz z dostawą podłoży bakter.,krążków z antyb., krążków diagnost. ,testów do biochemicznej identyfikacji i ozn. lekowrażliwości,drobnoustrojów z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii ŚCO.Ogłoszenie z dnia 2022-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą podłoży bakter.,krążków z antyb., krążków diagnost.
,testów do biochemicznej identyfikacji i ozn. lekowrażliwości,drobnoustrojów z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii ŚCO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001263233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Artwińskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-734

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@onkol.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkol.kielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą podłoży bakter.,krążków z antyb., krążków diagnost.
,testów do biochemicznej identyfikacji i ozn. lekowrażliwości,drobnoustrojów z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii ŚCO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4aaf35ad-d74e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00167229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036633/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.107 PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE I W BUTELKACH

1.2.108 KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI I KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE

1.2.109 TESTY DO BIOCHEMICZNEJ IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
agnieszka.januchta@onkol.kielce.pl
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków
komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. Zamawiający
informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁEM XVII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁEM XVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.2411.66.2022.IA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakietu nr 1- podłoża bakteriologiczne i podłoża w butelkach

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
Cena (C) – 60 pkt
Termin płatności – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN PŁATNOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakietu nr 2- krążki z antybiotykami i krążki diagnostyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
Cena (C) – 60 pkt
Termin płatności – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN PŁATNOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakietu nr 3- testy do biochemicznej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu/metod automatyczna/

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów i przyznanej im wagi:
Cena (C) – 60 pkt
Termin płatności – 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN PŁATNOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. Potwierdzenie zgłoszenia lub powiadomienie do Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych lub innego właściwego rejestru, zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
-z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem , którego produktu (pozycji) w danym Pakiecie dotyczą /dotyczy Pakietu nr 1-3/.
-W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy
załączyć oświadczenie.
b. Certyfikaty kontroli jakości - po 1 przykładowym do 5 dowolnych pozycji dołączone do oferty i do każdej dostarczanej partii podłoży/testów/odczynników -dotyczy Pakietu nr 1-3.
/Dla Pakietu nr 1, Certyfikat musi zawierać następujące informacje: nazwa producenta i nazwa produktu, nr serii, data produkcji i ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki (pH, kolor, opakowanie, sterylność), charakterystyka mikrobiologiczna(ilościowe oznaczanie żyzności i selektywności, wykaz szczepów użytych do kontroli z kolekcji ATCC), podpis osoby kontrolującej,
/dla Pakietu nr 2- Certyfikat musi zawierać dane, że krążek spełnia normę DIN dotycząca maksymalnego odchylenia nominalnego stężenia 90-125%/
c .Oryginalne metodyki/ ulotki w języku polskim dotyczące poszczególnych pozycji Pakietu -dotyczy Pakietu nr 1, 3
d. Kopia certyfikatu ISO 13485 i ISO 9001 lub równoważne - dotyczy Pakiet nr1,2,3.
e . Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych do poszczególnych pozycji lub oświadczenie , że karta charakterystyki nie jest wymagana)– dotyczy Pakietu nr 1, 2 oraz Pakietu nr 3 /dotyczy tylko testów/.
f. Aktualne dokumenty CLSI zawierające dane dotyczące interpretacji stref zahamowania wzrostu i wartości MIC - dotyczy Pakietu nr 2.
g. Pozytywna opinia KORDL/ Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów/ - dotyczy pakietu 2.
h. Przykładowy raport z badania porównawczego EUCAST/Europejski Komitet ds. oznaczania lekowrażliwości/ dla 5 wybranych pozycji- dotyczy pakietu 2.
i. Przykładowy dokument potwierdzający walidacje transportu i okresu ważności płytek wylewanych oraz temperatury przechowywania – dotyczy Pakietu 1.
j. Aktualny dokument w rozumieniu ustawy z dnia 20 .05. 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679), tj. deklarację zgodności CE /dotyczy Pakietu nr1- 3/.
-W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy
załączyć oświadczenie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. Potwierdzenie zgłoszenia lub powiadomienie do Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych lub innego właściwego rejestru, zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
-z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem , którego produktu (pozycji) w danym Pakiecie dotyczą /dotyczy Pakietu nr 1-3/.
-W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy
załączyć oświadczenie.
b. Certyfikaty kontroli jakości - po 1 przykładowym do 5 dowolnych pozycji dołączone do oferty i do każdej dostarczanej partii podłoży/testów/odczynników -dotyczy Pakietu nr 1-3.
/Dla Pakietu nr 1, Certyfikat musi zawierać następujące informacje: nazwa producenta i nazwa produktu, nr serii, data produkcji i ważności, skład pożywki, ogólna charakterystyka pożywki (pH, kolor, opakowanie, sterylność), charakterystyka mikrobiologiczna(ilościowe oznaczanie żyzności i selektywności, wykaz szczepów użytych do kontroli z kolekcji ATCC), podpis osoby kontrolującej,
/dla Pakietu nr 2- Certyfikat musi zawierać dane, że krążek spełnia normę DIN dotycząca maksymalnego odchylenia nominalnego stężenia 90-125%/
c .Oryginalne metodyki/ ulotki w języku polskim dotyczące poszczególnych pozycji Pakietu -dotyczy Pakietu nr 1, 3
d. Kopia certyfikatu ISO 13485 i ISO 9001 lub równoważne - dotyczy Pakiet nr1,2,3.
e . Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych do poszczególnych pozycji lub oświadczenie , że karta charakterystyki nie jest wymagana)– dotyczy Pakietu nr 1, 2 oraz Pakietu nr 3 /dotyczy tylko testów/.
f Aktualne dokumenty CLSI zawierające dane dotyczące interpretacji stref zahamowania wzrostu i wartości MIC - dotyczy Pakietu nr 2.
g Pozytywna opinia KORDL/ Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów/ - dotyczy pakietu 2.
h. Przykładowy raport z badania porównawczego EUCAST/Europejski Komitet ds. oznaczania lekowrażliwości/ dla 5 wybranych pozycji- dotyczy pakietu 2.
i. Przykładowy dokument potwierdzający walidacje transportu i okresu ważności płytek wylewanych oraz temperatury przechowywania – dotyczy Pakietu 1.
j. Aktualny dokument w rozumieniu ustawy z dnia 20 .05. 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679), tj. deklarację zgodności CE /dotyczy Pakietu nr1- 3/.
-W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy
załączyć oświadczenie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
b. Formularz asortymentowo-cenowy dla pakietu, na który jest składana oferta (Załącznik nr 2 SWZ).
c. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia –dot. Pakietu nr 3/Załącznik 2A /
d. Pełnomocnictwo – gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
e. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
-W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
19.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w Formularzu ofertowym które usługi/dostawy (adekwatnie do przedmiotu zamówienia) wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby.
19.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami projektu umowy w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.