eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaraczewo › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo -Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej".Ogłoszenie z dnia 2021-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo -Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-930

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@szydlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo -Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4552878a-d8c7-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00167025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002764/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo - Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od km 25+420 do km 28+500

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00098504/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.41.2021-II

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w tym decyzji ZRiD w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo – Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej”.
2. Rozbudową należy objąć odcinek drogi wojewódzkiej nr 179 na odcinku od przejazdu kolejowego (km ok. 25+420) w m. Szydłowo do skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 179 z ul. Kasztanową w m. Dolaszewo.
3. Rozwiązania projektowe należy powiązać z projektem posiadanym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo – Dolaszewo z drogą powiatową nr 1164P Dolaszewo – Kotuń”, dla której uzyskano decyzję ZRiD.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi do opracowania dokumentacji projektowej, stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ (etap I);
2) wyjaśnianie treści lub dokonywanie zmian dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt 1 w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo – Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej (etap II);
3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo – Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej (etap III).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792148637

7.3.3) Ulica: os. Lotnictwa Polskiego 16a/30

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-406

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

mapa do celów projektowych, wykonanie projektów podziału nieruchomości, wykonanie badań geotechnicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 289000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 516 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.