eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141511694

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przemysłowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Kozienice

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kgkkozienice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kgkkozienice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166705

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00146624

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.5. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. 4.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
3. Wykaz wykonanych usług polegających na
i. pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego)/Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 4,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą wraz z układem magazynowania i podawania paliwa,
ii. pełnienia funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu o wartości inwestycji min 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW).
iii. Opis przedmiotu, którego dotyczyły wykonane usługi wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty – referencje wystawione przez Inwestora instalacji.
4. Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Po zmianie:
1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. 4.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
3. Wykaz wykonanych usług polegających na
i. pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego)/Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 4,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą wraz z układem magazynowania i podawania paliwa,
ii. pełnienia funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu o wartości inwestycji min 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego z środków POiŚ lub NFOŚiGW, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją dofinansowującą.
iii. Opis przedmiotu, którego dotyczyły wykonane usługi wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty – referencje wystawione przez Inwestora instalacji.
4. Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.