eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2023-03-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141511694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 15

1.5.2.) Miejscowość: Kozienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kgkkozienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kgkkozienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f9ade36-c8a1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146624

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f9ade36-c8a1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 15, 26-900 Kozienice.
b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: bodo.rado@gmail.pl.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w celu archiwizacji.
d. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
e. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.
f. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat , albo 15 w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umo-wy).
g. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych , ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należyte wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIOŚiO.280.4.2023.KZP.P.KB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Modernizacja źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o.
2. Szczegółowy zakres prac projektowych i robót budowlanych objętych nadzorem określa załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji wyżej wymienionej Inwestycji w szczególności w zakresie zarządzania projektem, nadzoru nad realizacją i rozliczenia Umowy oraz wsparcia przy rozliczeniu Umowy
o dofinansowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pobytów na budowie u Inwestora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
b) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia (OC delikt i OC kontraktowe) na kwotę minimum 450.000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy)
(w przypadku kwot w walutach obcych liczonej według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania);
d) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
• Zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu, w której zakresie był nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi o wartości inwestycji min
20 000 000 zł, dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją wdrażającą (NFOŚiGW).
• zrealizował w sposób należyty, w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum jedno zamówienie obejmujące usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego/Inwestora Zastępczego) lub równoważnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub rozbudowie obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej inwestycji, minimum 4,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą, wraz z układem magazynowania i podawania paliwa.
Dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższymi wymaganiami:
a) Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) posiadający:
• Wykształcenie wyższe techniczne.
• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, związanym z zarządzaniem przedsięwzięciami budowlanymi.
• Szczególne doświadczenie zawodowe: kierował zespołem w ramach świadczenia usług Inżyniera Kontraktu lub ze strony Zamawiajacego dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie ciepłowni lub elektrociepłowni, o nominalnej mocy cieplnej minimum 4 MWt.
b) Technologiem posiadającym:
• Wykształcenie wyższe techniczne – mechaniczne, mechaniczno-energetyczne, cieplnomechaniczne lub podobne.
• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, nadzorem nad budową i budową ciepłowni lub elektrociepłowni spalających w 100% biomasę.
• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako technolog po stronie projektanta, inżyniera kontraktu lub wykonawcy robót w realizacji co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym związanym z budową ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 4,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub pa-rowy opalany biomasą, wyposażony wraz z układem magazynowania i podawania paliwa,
c) Inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym:
• Uprawnienia: zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej.
• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
d) Inspektorem nadzoru branży elektrycznej i AKPiA posiadającym:
• Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży elektrycznej lub elektroenergetycznej.
• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista z branży elektrycznej i AKPiA po stronie projektanta, inżyniera kontraktu lub wykonawcy robót w realizacji co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmują-cym obiekt przemysłowy.
e) Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym:
• Uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej.
f) Specjalistą ds. Rozliczeń– posiadającym:
• Wykształcenie: wyższe.
• Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w rozliczaniu robót budowlano-montażowych i sporządzaniu raportów finansowych z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
• Szczególne doświadczenie zawodowe: uczestniczył jako specjalista ds. ekonomicznych w co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o wartości co najmniej 20.000.000 PLN (netto – bez podatku VAT), przy czym świadczył on usługi związane z rozliczeniem kontraktów na roboty budowlane oraz umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o za-mówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatku lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiają-cy żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed terminem skła-dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należości,
5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
6. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In-formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zał. 4.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
3. Wykaz wykonanych usług polegających na
i. pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (obejmującej czynności nadzoru inwestorskiego)/Inwestora Zastępczego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 4,0 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą wraz z układem magazynowania i podawania paliwa,
ii. pełnienia funkcji Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu o wartości inwestycji min 20 000 000 zł dla przedsięwzięcia dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przy czym w ramach usług Pomocy Technicznej lub Inżyniera Kontraktu wykonawca świadczył usługi doradcze związane z rozliczeniem umowy o dofinansowanie, a przedsięwzięcie zostało zakończone i pozytywnie rozliczone z Instytucją Wdrażającą (NFOŚiGW).
iii. Opis przedmiotu, którego dotyczyły wykonane usługi wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty – referencje wystawione przez Inwestora instalacji.
4. Wykaz osób, odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, posiadanych uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – jeżeli dotyczy.
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawcy składający oferty muszą wnieść wadium w wysokości: 6.500,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).
1. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca winien dokonać przelewu na konto Zamawiającego w banku: BGŻ BNP Paribas 81 1600 1374 1837 6383 8000 0005 z dopiskiem WADIUM – modernizacja – Inżynier Kontraktu. Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, zaleca się dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złoże-nie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulujący współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
• zmiany będące następstwem działania organów administracji, przepisów prawa
w szczególności: a) zmiana stawki podatku VAT,
• zmiana oznaczenia danych stron umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 umowy będą podlegały waloryzacji dla oddania wzrostu lub spadku kosztów w gospodarce rynkowej.
4. Minimalny poziom zmiany wskaźników, uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi +/- 5% w stosunku do wysokości wskaźników jakie Wykonawca przedstawi we wstępnej ofercie do negocjacji.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5 % w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego w § 8 umowy.
6. W przypadku zmiany przepisów skutkujących wzrostem lub obniżką wynagrodzenia a także cen jednostkowych Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę, wniosek Wykonawcy powinien zawierać uzasadnienie wraz z analizą wpływu przedmiotowych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie kwoty wzrostu kosztów wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. W przypadku obniżki stosowne dokumenty przygotuje Zamawiający.
7. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.
8. W przypadku zmiany przepisów skutkujących wzrostem lub obniżką wynagrodzenia a także cen jednostkowych, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron nie wcześniej niż po upływie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w pkt 3 i 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki "Oferty/wnioski", dostępnego na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.