eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakrzew › Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022Ogłoszenie z dnia 2021-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zakrzew.bip.gmina.pl/index.php?id=2465

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ac8c5cf-ef8a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00166535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000075/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2021/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00129913/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz 151 dzieci do szkół, przewidywana ilość km do wykonania zadania dziennie, - ok. 600 km. Do obsługi zamówienia należy zapewnić minimum 2 autobusy po minimum 58 miejsc siedzących oraz jeden - minimum 30 miejsc siedzących.
Trasa: Dąbrówka Nagórna – Janiszew – Bielicha: 79 osób
Dąbrówka Nagórna: 20 osób
Janiszew: 59 osób

Trasa: Dąbrówka Nagórna – Wola Taczowska: 46 osób
Dąbrówka Nagórna 31 osób
Legęzów 14 osób
Nieczatów 1 osoba

Trasa: Milejowice – Cerekiew: 26 osób
Milejowice 3 osoby
Zdziechów 1 osoba
Zatopolice 22 osoby

Kursy regularne specjalne przeznaczone do dowozu dzieci do szkół.
Ilość dni nauki szkolnej: 187
Przewoźnik musi zapewnić dla każdego pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca.
Zamawiający wymaga termin płatności minimum 14 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 308630,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz 16 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Radomia oraz m. Bielicha . Przewidywana ilość km do wykonania zadania dziennie, - ok. 350 km. Do obsługi zamówienia należy zapewnić minimum 2 autobusy o łącznej liczbie miejsc siedzących minimum 24, z czego jeden z platformą umożliwiającą wjechanie dziecka na wózku inwalidzkim.
Kursy regularne specjalne przeznaczone do dowozu dzieci do szkół.
Ilość dni nauki szkolnej: 187
Przewoźnik musi zapewnić dla każdego pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca.
Zamawiający wymaga termin płatności minimum 14 dni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.5.) Wartość części: 146578,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 302700,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 349856,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307783,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7960067461

7.3.3) Ulica: Słowackiego 6

7.3.4) Miejscowość: Skaryszew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-640

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307783,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-06-24

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179729,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 204652,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179729,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MONI-BUS Warzecha Monika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6621492706

7.3.3) Ulica: ul. Szosa 26

7.3.4) Miejscowość: Bogudzice Drugie

7.3.5) Kod pocztowy: 28-400

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179729,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-09-01 do 2022-06-24

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.