eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa sprzętu informatycznego (1) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.Ogłoszenie z dnia 2023-04-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego (1) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583486153

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego (1) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f601cd0-c70e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00166509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast” – INFOLIGHT Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142646

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/61/009/D/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 50502,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego do prowadzenia warsztatów:
1. Słuchawki bezprzewodowe - 1 szt., 2. stacja dokująca na interfejs usb 3.0 - 1 szt., 3. Stacja dokująca na interfejs Thunderbolt3 - 1 szt., 4. Mysz bezprzewodowa - 1 szt., 5. Przenośny router - 2 szt., Pilot do prezentacji - 2 szt., Kamerka internetowa - 1 szt., Kamera IP - 1 szt., Ekran dotykowy - 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342100-3 - Słuchawki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237410-6 - Myszka komputerowa

32413100-2 - Rutery sieciowe

32321300-2 - Materiały audiowizualne

30237450-8 - Tablety graficzne

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.5.5.) Wartość części: 6336,87 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego dla KMOE:
1. Dysk SSD - 18szt., 2. Kamera internetowa typ 1 - 1 szt.,3. Kamera internetowa typ 2 - 2 szt., 4. Kamera z funkcją śledzenia twarzy - 1 szt., 5. KVM Stitch - 1 szt., 6. Router - 1 szt., 7. Switch 5 port - 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe

30237240-3 - Kamera internetowa

4.5.5.) Wartość części: 3097,03 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa akcesorii komputerowych dla KSTI i KSMM:
1. Dysk SSD - 1 szt., 2. Przełącznik gigabit - 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30234000-8 - Nośniki do przechowywania

4.5.5.) Wartość części: 1283,67 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa audiowizualnego systemu wideokonferencyjnego dla KTIN.
1 zestaw. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

4.5.5.) Wartość części: 5276,93 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kamera internetowa oraz zestaw głośnomówiący do LMF.
1.Kamera internetowa - 2 szt., 2. Zestaw głośnomówiący do prowadzenia spotkań zdalnych -1 zestaw. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237240-3 - Kamera internetowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

4.5.5.) Wartość części: 1755,79 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Pendrive i akumulatorów dla KISI.
1. Pendrive 64GB - 15 szt., 2. Pendrive 128GB - 5 szt., 3. Akumulator 12v 20Ah - 4 szt., 4. Akumulator 12v 7Ah - 8 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

4.5.5.) Wartość części: 1780,26 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa akcesoriów komputerowych dla KASK.
1. Kamerka - 4 szt., 2. Słuchawki nauszne - 1 szt., 3. Klawiatura przewodowa - 1 szt., 4. Mysz przewodowa - 1 szt., Klawiatura+mysz przewodowe - 4 szt., 6. Zestaw słuchawkowy z mikrofonem - 3 szt., 7. Słuchawki nauszne z dwoma wbudowanymi mikrofonami - 1 szt., 8. Mysz przewodowa - 1 szt., 9. stacja klonująca - 1 szt. 10. Mikrofon - 1 szt., 11. Głośnik - 1 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237240-3 - Kamera internetowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342100-3 - Słuchawki

32341000-5 - Mikrofony

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

4.5.5.) Wartość części: 4860,75 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa pamięci RAM, przełącznika, splittrra HDMI dla SI.
1. Przełącznik sieciowy - 6 szt., 2. Pamięć RAM - 1 szt., 3. Spliterr HDMI - 1 zestaw. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30236110-6 - Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.5.5.) Wartość części: 1603,88 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa redundantnego zasilacza dla SI.
2 sztuki. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30237280-5 - Akcesoria zasilające

4.5.5.) Wartość części: 5375,38 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Dysku HDD i adaptera displayPort HDMI dla SOT.
1. Dysk twardy HDD - 10 szt., 2. Adapter displayPort HDMI - 7 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30234000-8 - Nośniki do przechowywania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.5.5.) Wartość części: 6104,69 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Dysków do przechowywania danych do projektu Infolight.
Dysk typ 1 - 7 szt., 2. Dysk typ 2 - 9 szt., 3. Dysk typ 3 - 4 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30234000-8 - Nośniki do przechowywania

4.5.5.) Wartość części: 6963,79 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komputera jednopłatkowego i routera do projektu Infolight.
1. Komputer jednopłytkowy z komunikacją 5G - 1 szt., 2. Router - 1 szt., Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31712110-4 - Elektroniczne układy scalone i mikromoduły

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32413100-2 - Rutery sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 3522,86 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej dla KSGI - 2 sztuki.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 1900,64 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa drukarki dla KTIN - 1 sztuka. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę
do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 640,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8019,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8019,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8019,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8019,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3678,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3678,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3678,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3678,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1623,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1623,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1623,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1623,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7072,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7072,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7072,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7072,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2201,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2201,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2201,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2201,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2509,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2509,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2509,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2509,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6309,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6309,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6309,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6309,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2115,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2115,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2115,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2115,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający - Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w Części 2 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
Cena oferty najkorzystniejszej 8 364,00 zł. brutto w części 9 Wykonawcy Syriana Joanna Fischer z siedzibą w Gdańsku - przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 3 500,00 zł. brutto.

Uzasadnienie prawne:
Do zaistniałej sytuacji zastosowanie znajduje norma zawarta w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, cyt: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Ponadto zgodnie z zapisem art. 259 ustawy Pzp cyt:. „Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8087,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8646,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8087,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8087,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8536,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8536,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8536,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8536,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4489,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4489,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4489,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4489,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2189,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2189,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2189,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2189,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1353,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1353,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1353,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Syriana Joanna Fischer

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851088842

7.3.3) Ulica: Porębskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-180

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1353,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.