eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipka › ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag''Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag''

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lipka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791371

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Lipka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-420

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672665041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipka.pnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalipka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag''

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f450d34f-d6a8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166405

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047079/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag''

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.gminalipka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.gminalipka.pl
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy
Zamówień
Publicznych ZETOPZP: https://pzp.gminalipka.pl oraz poczty elektronicznej. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z
niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej . wymaganiami.
2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona tylko i wyłącznie za
pośrednictwem Platformy https://pzp.gminalipka.pl
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców w celu uzupełniania dokumentów, złożenia wyjaśnień lub przekazania informacji
wykorzystując moduł komunikacji w Platformie Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@gminalipka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami: a) W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy Zamówień
Publicznych ZETOPZP: https://pzp.gminalipka.pl oraz poczty elektronicznej. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z
niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej . wymaganiami. 2. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona tylko i wyłącznie za
pośrednictwem Platformy https://pzp.gminalipka.pl
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców w celu uzupełniania dokumentów, złożenia wyjaśnień lub przekazania informacji
wykorzystując moduł komunikacji w Platformie Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: gmina@lipka.pnet.pl oraz
zamowienia@gminalipka.pl
5. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia,
formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; Oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany
ze znacznikiem czasu UTC.
6. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej . wymaganiami.
7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy https://pzp.gminalipka.pl
8. Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipka reprezentowana przez
Wójta Gminy, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka; e-mail:gmina@lipka.pnet.pl
*Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Lipka jest Beata
Lewandowska adres e-mail: biuro@iodopiIa.pl;
*Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
*odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
*Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
*obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
*w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.3.UFR.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 172900,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Lipka.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
a) Ustalenie z zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej, z wyznaczonych miejsc. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram odbioru odpadów będących przedmiotem zamówienia w okresie obowiązywania zamówienia. Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram odbioru odpadów zgodnie z następującymi wytycznymi - w harmonogramach muszą być wskazane konkretne terminy odbioru odpadów w cyklach, np. "od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 14 czerwca 2022 roku, w godzinach od 8:00 do 15:00".
b) Odbiór, odpowiednie zapakowanie i ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.
c) Spisywanie z każdym przekazującym odpady rolnikiem protokołu odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag w minimum 2 egzemplarzach – jeden dla rolnika, drugi dla Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do „Opisu przedmiotu zamówienia”.
d) Załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z ww. odpadów.
e) Transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów.
f) Rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia na podstawie karty przekazania odpadu.
g) Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819).
h) Przekazywanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności:
- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart ewidencji odpadów wygenerowanych z systemu BDO, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady, potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, wraz z ich zbiorczym zestawieniem,
- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart ewidencji odpadów wygenerowanych z systemu BDO, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady, potwierdzających przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.
i) Przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu wykonywania usług:
- sprawozdania zawierającego:
• adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,
• wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.
- oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach oraz przepisów technicznych i sanitarnych.
3. Rodzaje odpadów odbieranych, transportowanych i zagospodarowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz.1923) i przedstawiono je poniżej:
Kod odpadu Rodzaj odpadu:
02 01 04 Odpady z tworzyw sztucznych
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
4. Dane niezbędne do obliczenia wartości zamówienia:
Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi w ramach zamówienia to odpady w łącznej ilości nieprzekraczającej 380 Mg. Na dzień głoszenia przetargu szacunkowa ilość odpadów wynosi:
• folia rolnicza czarna 116 145 kg
• folia inna niż czarna ( w tym biała) 84 370 kg
• siatka do owijania balotów 54 690 kg
• sznurek rolniczy 21 595 kg
• opakowania po nawozach 56 965 kg
• opakowania typu Big-Bag 46 235 kg
Podane ilości odpadów są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na skutek dokonanego rzeczywistego pomiaru podczas realizacji zadania.

5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczej, folii po balotach sianokiszonek, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu.
Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady oraz nr telefonu;
b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczej, folii po balotach sianokiszonek, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag;
c) datę odbioru;
d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:
- folię rolniczą, folii po balotach sianokiszonek, siatkę i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag; Ważenia wszystkich odebranych odpadów od przekazującego na legalizowanej wadze.
e) podpis właściciela/ użytkownika;
f) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji;
g) pieczęć firmową wykonawcy;
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
przyznanych przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ustaloną
punktację do 100 (100 % = 100 pkt):

1) Punkty za kryterium „cena” (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto – 60% (waga) – maksymalnie 60 punktów
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

2) Punkty za kryterium „termin płatności” (Tp) zostaną przyznane przez Zamawiającego,
w skali punktowej od 0 do 40.

40 punktów odpowiada 40% wadze tego kryterium (1 pkt =1% wagi).

Ocenie podlega wskazanie powyżej minimalnego okresu wymaganego w postępowaniu, wg następującego kryterium:
• termin płatności - 14 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego – 0 pkt.
• termin płatności - 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego – 40 pkt
• za każdy jeden dzień ponad 14 dniowy termin płatności wykonawca otrzyma 2,5 pkt

3) Punkty za wszystkie kryteria podlegają zsumowaniu tj. C+T = Łączna liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda odpowiedniego zezwolenia, licencji,
koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich
posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 11) ww. ustawy

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykonał usługę transportu i utylizacji odpadów w której zakres wchodziło co najmniej 50 Mg odpadów. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych usług. (zał. nr 6 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 11) ww. ustawy

2)zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykonał usługę transportu i utylizacji odpadów w której zakres wchodziło co najmniej 50 Mg odpadów. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu wykonanych usług. (zał. nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
f) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w postępowaniu (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp).
g) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (art. 118 ust. 3 ustawy Pzp).
Składane dokumenty wraz z ofertą należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania (art.
125 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 5 stanowiący wzór umowy- § 10 zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zamówień Publicznych https://pzp.gminalipka.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.