eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › "Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie"Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

1.2.) Oddział zamawiającego: PIW Kutno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610946392

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 25

1.4.2.) Miejscowość: Kutno

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 337 17 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piw.kutno.p

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.piw.kutno.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166400

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00166094/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.11. Zamawiający przewiduje wznowienia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.12. Opis wznowienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
6.2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, na dodatkowe dostawy przedmiotu zamówienia określonego w pkt 5.1. SWZ. Okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w przypadku udzielenia zamówienia dodatkowego nie może przekroczyć 3 lat.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - uzupełnienie:
8.3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 835) - z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się także:
 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.