eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wnioskiem Budżetu Obywatelskiego pn.: "BO-Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto" 2021/DSB/0023.Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wnioskiem Budżetu Obywatelskiego pn.: „BO-Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe Błoto” 2021/DSB/0023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 10 Lutego 24

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-364

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 761 20 00, 58 761 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wnioskiem Budżetu Obywatelskiego pn.: „BO-Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe Błoto” 2021/DSB/0023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb662457-c560-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166328

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010707/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wnioskiem Budżetu Obywatelskiego pn.: „BO-Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe Błoto” 2021/DSB/0023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142292/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: EZP.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 259100,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wnioskiem Budżetu Obywatelskiego pn.: „BO-Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego „Turzycowe Błoto” 2021/DSB/0023.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie opracowań technicznych/projektów budowlanych, uzyskanie na ich podstawie wymaganych prawem opinii/pozwoleń/ocen wodnoprawnych/uzgodnień/zgód, realizację na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej robót budowlanych obejmujących przebudowę trzech i budowę dwóch studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Migdałowej w Gdyni Dąbrowie z budową wlotu do mokradła „Turzycowe Błoto” i zastawek stabilizujących poziom wody na mokradle. Przedmiot zamówienia obejmuje również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót budowlanych. 2.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Migdałowej z separatorem substancji ropopochodnych, wylotem do mokradła „Turzycowe Błoto”, drenażem na wylocie i zastawkami na istniejącym rowie stabilizującym poziom wody na mokradle. b)Projekt odtworzenia nawierzchni i zielni. c) Opracowanie operatu wodnoprawnego z elementami projektu budowlanego. d)uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługi wodne. e) Budowę/ przebudowę odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, wylotem do mokradła „Turzycowe błoto”, drenażem na wylocie i zastawkami na rowie. f)Wykonanie analizy środowiskowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. g) Wykonanie i opracowanie modelu hydrologiczno-hydraulicznego dla obszaru odbioru wód opadowych.
h) Uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja zadania w obszarze Natura 2000. i) Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu budowlanego w trakcie wykonywania robót budowlanych.
j) Wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej, którą Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej oraz w formie elektronicznej określonych w załączniku A do SWZ. Przedmiot zamówienia jest realizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.
3. Lokalizacja przedsięwzięcia: dz nr 794/5 obr. Gdynia Dąbrowa – ul. Migdałowa od skrzyżowania z ul. Macierzanki do skrzyżowania z ul. Truskawkową – oraz dz. 707/3 obr. Gdynia Dąbrowa. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają: a) Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik A1 do SWZ, b) Wzór umowy – załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
Postępowanie przetargowe podlega unieważnieniu, ponieważ do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17.05.2022r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE:
Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.