eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czerwonak › Budowa placu zabaw przy ul. Działkowej w CzerwonakuOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Czerwonaku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czerwonak - Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 634591852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 6

1.5.2.) Miejscowość: Czerwonak

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-004

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 646 01 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@akwenczerwonak.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.akwenczerwonak.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.akwenczerwonak.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Czerwonaku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83775650-ae77-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020770/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa placu zabaw przy ul. Działkowej w Czerwonaku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100179/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AKW.351.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 198325,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegającej na zagospodarowaniu terenu wraz z budową placu zabaw przy ulicy Działkowej
w Czerwonaku.

Zakres robót obejmuje demontaż istniejącego ogrodzenia, wycinkę drzew kolidujących
z planowanym zagospodarowaniem, a także montaż urządzeń placu zabaw, elementów małej architektury, ogrodzenia skweru z placem zabaw, wykonanie nawierzchni utwardzonych
i nawierzchni amortyzujących oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to stanowią integralną część Specyfikacji – załącznik nr 7 do SWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuka budowlaną. Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.

Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym, Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w Specyfikacji – przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej dokumentacji, samodzielnie opracować przedmiar robót
i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację
i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć.

Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń lub systemów. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do specyfikacji minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych.

Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach, wymienione nazwy producentów (jeśli takie się pojawią) użyto jedynie w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:

8.1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych);

8.2. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

8.3. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);

8.4. parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać w ofercie, że proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (poprzez wypełnienie załącznika nr 1a do Formularza Oferty: „Specyfikacja techniczna materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych”).

Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia.

Przed przygotowaniem oferty celowe jest odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej przyszłego miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna umożliwi wykonawcom uzyskanie informacji przydatnych do przygotowania oferty, w tym zapoznanie się ze stanem technicznym istniejącego obiektu. Odbycie wizji lokalnej nie jest konieczne (Zamawiający tego nie wymaga).

Wizja lokalna przeprowadzona zostanie w dniu 5 kwietnia 2022 r., godzina 10:00 Spotkanie przy ul. Leśnej 6 w Czerwonaku (główna siedziba).

Istnieją możliwe inne terminy przeprowadzenia wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy, po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zamawiającego: tel. 61 646 01 65.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Wymogi dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę.

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), tj. pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy.

Szczegółowe warunki zatrudnienia osób na umowę o pracę i sankcje zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227326,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 452482,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227326,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argon Klaudiusz Półtorak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7951307262

7.3.3) Ulica: Grunwaldzka 121/86

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227326,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.