eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Usługa teleopieki (opaski monitorujące) dla 120 osób (usługa wdrożenia 70 opasek w 2022r. i 50 opasek w 2023r. czyli w 2023r. realizacja 120 opasek) w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0085 (...)Ogłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa teleopieki (opaski monitorujące) dla 120 osób (usługa wdrożenia 70 opasek w 2022r. i 50 opasek w 2023r. czyli w 2023r. realizacja 120 opasek) w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0085 (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W JAROCINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003340883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 39

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627470160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@cusjarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cusjarocin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa teleopieki (opaski monitorujące) dla 120 osób (usługa wdrożenia 70 opasek w 2022r. i 50 opasek w 2023r. czyli w 2023r. realizacja 120 opasek) w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0085 (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abf75a42-d698-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

nr POWR.02.08.00-00-0085/20 pt. „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) w zakresie ofert – Platformy Zakupowej MARKETPLANET pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl,
2) w pozostałym zakresie: poczty elektronicznej: kaniewska@jarjarocin.pl.
2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego pod adresem https://jarocin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się
w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” - Instrukcja dla Wykonawcy.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) Wymagania sprzętowo – aplikacyjne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
Pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4) Oznaczenie czasu odbioru danych:
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. Oferta oraz pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego:
1. Dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
2. Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAsES.
8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego:
a) Dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
b) Dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podlpsem zewnętrznym lub otaczającym.
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu zaufanego:
a) Wielkośc dokumentów nie może przekraczać 10MB, dostępny format podpisu „xml”.
10. W przypadku przekazania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Centrum Usług Społecznych w Jarocinie
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@jarocin.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub w przypadku zawartej umowy o dofinansowanie zgodnie ze wskazanym okresem trwałości projektu,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUS/ZP/6/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa teleopieki (opaski monitorujące) dla 120 osób (usługa wdrożenia 70 opasek w 2022r. i 50 opasek w 2023r. czyli w 2023r. realizacja 120 opasek) w ramach projektu nr POWR.02.08.00-00-0085/20 pt. „Jarocińskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Urządzenie do komunikacji z centrum teleopieki oraz wymagania dotyczące centrum teleopieki:
1) Typ urządzenia - opaska/bransoletka na nadgarstek – 120 sztuk - dodatkowo podłączona do koncesjonowanej Agencji Ochrony z reakcją Grupy Interwencyjnej na terenie Miasta i Gminy Jarocin ze statutem (SUFO).
2) Stan urządzenia - fabrycznie nowe, rok produkcji co najmniej 2020 r.
3) Materiał wykonania - części opaski mające kontakt ze skórą są antyalergiczne.
4) Rodzaj zapięcia - jak najłatwiejsze, z możliwością regulacji długości paska.
5) Identyfikacja - Posiada indywidualny i niepowtarzalny numer (numer seryjny urządzenia lub nr. IMEI).
6) Funkcje:
- musi posiadać jeden przycisk do bezpośredniego połączenia się z centrum teleopieki,
- dopuszczalna jest większa ilość przycisków – muszą być rozróżnialne lub opisane dla osób niedowidzących,
- możliwość prowadzenia komunikacji dwustronnej w celu prowadzenia rozmów z operatorem centrum – wbudowany głośnik i mikrofon,
- przycisk do odbierania połączeń przychodzących,
- pomiar tętna,
- pomiar ciśnienia,
- czujnik upadku,
- czujnik zdjęcia i założenia opaski,
- lokalizator GPS,
- pomiar poziomu naładowania baterii.
7) Komunikaty:
- komunikaty w języku polskim,
- głosowe informujące o:
o włączeniu i wyłączeniu opaski,
o konieczności naładowania baterii w opasce,
o wysyłaniu komunikatu w momencie uruchomienia połączenia z centrum teleopieki przez użytkownika.
8) Wymagania dotyczące baterii:
- czas działania opaski w stanie czuwania, bez żadnych działań ze strony użytkownika (jak np. wykonywanie połączeń) – minimum 48 godzin,
- żywotność baterii na oferowanym poziomie co najmniej 2 lata,
- czas jednego pełnego ładowania nie dłużej niż 4 godziny.
9) Serwis:
- Urządzenia muszą być serwisowane przez dostawcę urządzeń.
10) Warunki wymiany:
- w przypadku spadku pojemności baterii urządzeń poniżej zadeklarowanego czasu, oferent wymienia opaskę bez udziału Zamawiającego, zachowując ciągłość monitorowania pacjenta (czas działania opaski w stanie czuwania nie może być krótszy niż 48 godzin od pełnego naładowania),
- wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę urządzeń w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki,
- wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonej karty SIM i instalacji nowej w urządzeniu w ciągu 2 dni roboczych od zarejestrowania usterki (zgłoszenia przez użytkownika lub stwierdzenia faktu przez operatora),
- nowo wydana opaska powinna być poprawnie skonfigurowana dla użytkownika w czasie maksymalnie 2 godzin od powiadomienia centrum teleopieki.
11) Komunikacja GSM:
- zasięg sieci 100% terenu Miasta i Gminy Jarocin,
- zapewnienie odpowiedniej puli danych do komunikacji z centrum teleopieki z normalną prędkością.
12) Czas monitoringu - 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.
Czas dojazdu Grupy Interwencyjnej w przypadku wezwania anty napadowego na terenie Miasta i Gminy Jarocin maksymalnie dzień 10 min. /noc 5 min.
13) Kwalifikacje:
- Centrum teleopieki musi funkcjonować 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
- pracownik techniczny – 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.
14) Zadania:
Do zadań pracowników Wykonawcy należy:
- odbieranie alarmów z opaski,
- nawiązywanie kontaktu z użytkownikiem po odebraniu alarmu,
- kontakt z podanym numerem telefonu wyznaczonym przez użytkownika w celu weryfikacji wystąpienia alarmu,
- wezwanie pomocy,
- utrzymanie kontaktu z użytkownikiem do momentu przybycia pomocy,
- stałe monitorowanie stanu technicznego opasek,
- systematyczne monitorowanie poziomu naładowania opaski, a w przypadku awarii opaski bezzwłoczna interwencja w celu wymiany.
Opis procedury reakcji:
Po odebraniu sygnału operator stacji monitorowania w pierwszej kolejności:
- dzwoni do osoby aby nawiązać z nią kontakt głosowy, wypytuje o powód wezwania ewentualnie hasło, po zebraniu informacji odpowiednio wzywa ratownika medycznego, jeśli nie zachodzi taka potrzeba dzwoni do osób z listy opiekunów i prosi o podjazd do osoby. Oczywiście z zaznaczeniem aby ta osoba oddzwoniła i poinformowała o dalszych działaniach operatora
W sytuacji gdy operator nie może skontaktować się z osobą wzywającą pomocy dzwoni do opiekunów z listy kontaktów i natychmiast kieruje ich do osoby wzywającej pomocy. Oczywiście z zaznaczeniem aby ta osoba oddzwoniła i poinformowała o dalszych działaniach operatora jeśli natomiast zachodzi potrzeba i jest taka opcja operator wysyła równocześnie Grupę interwencyjną z ratowniczym przeszkoleniem z zaplombowanym kluczem i jeśli zajdzie taka potrzeba karetkę pogotowia.
W przypadku wciśnięcia przycisku SOS gdy wystąpi np. próba napaści, włamania:
po odebraniu sygnału operator stacji monitorowania w pierwszej kolejności dzwoni do osoby aby nawiązać z nią kontakt głosowy, wypytuje o powód wezwania ewentualnie hasło, jednocześnie wysyła Grupę Interwencyjną na miejsce aby zweryfikowała sytuację na miejscu i przejęła koordynację nad zagrożeniami, udaremniła próbę napaści oraz wezwała odpowiednie służby i przekazała poszkodowanych /podejrzanych odpowiednim służbom.
15) Kompatybilność:
System musi odbierać, rejestrować i przechowywać:
- datę i godzinę użycia przycisku SOS,
- lokalizację GPS w przypadku wystąpienia alarmu,
- rejestrację pomiaru tętna i ciśnienia w określonym interwale czasu,
- moment zdjęcia i założenia opaski,
- datę i godzinę uruchomienia czujnika upadku,
- czas ładowania baterii i poziom jej naładowania,
- moment wystąpienia alarmu, zapisy rozmów operatora z użytkownikiem oraz rejestr czynności jakie wykonał operator włącznie z czasem, w jakim zostały przeprowadzone,
- rozmowy telefoniczne z innych numerów przypisanych do użytkownika,
- dane dotyczące ewentualnych napraw gwarancyjnych, wad technicznych i innych występujących problemów z urządzeniem takich jak:
o wymiana opaski z powodu ukrytej wady,
o pozostałych problemów technicznych np. z baterią, problemów z łącznością.
System musi umożliwiać:
- pomiar tętna na żądanie operatora,
- odczytanie pozycji GPS na żądanie operatora,
- prowadzenie rozmowy z użytkownikami opaski,
- generowanie billingów i raportów połączeń dla poszczególnych użytkowników, jak i grup użytkowników,
- zdalną aktualizację danych użytkownika.
Dopuszcza się przechowywanie innych danych jak:
- dokumentacja medyczna – karta zdrowia,
- instrukcje podawania leków oraz miejsce składowania dawek awaryjnych,
- opisy własne tworzone w sposób indywidualny do potrzeb np. plomby bezpiecznej koperty w której przechowywany jest klucz do mieszkania,
- zgody pacjenta,
- informacje medyczne o pacjentach.
16) Jednoczesna obsługa.
Wykonawca musi zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników do obsługi kilku połączeń przychodzących jednocześnie – tzw. kolejkowanie połączeń.
17) Rejestracja:
- system musi rejestrować czynności operatorów dotyczących użytkowników, w szczególności datę, czas i treść wprowadzanych lub modyfikowanych zapisów, takich jak:
o zmiana danych pacjenta,
o działania prowadzone po uruchomieniu alarmu.
18) Zabezpieczenia.
Dostęp do systemu zabezpieczany jest przynajmniej za pomocą loginu i hasła.
19) Czas.
Wszelkie dane użytkowników muszą być przechowywane przez cały okres uczestnictwa w projekcie oraz niezwłocznie usuwane po zakończeniu umowy.
20) Eksport danych.
System musi zapewnić eksport danych w jednym z ogólnodostępnych formatów np. XML, TXT, CSV.
21) Procedury systemu.
System musi mieć zaimplementowane funkcje umożliwiające kontrolę czasu oraz czynności wykonywane przez operatora w przypadku uruchomienia alarmu, dostępne także dla Zamawiającego.
22) Zwrot danych.
Wszystkie dane zgromadzone przez system podczas trwania umowy dotyczące użytkowników, informacji pobranych z teleopasek oraz innych danych zarejestrowanych przez system podlegają zwrotowi do Zamawiającego w formie elektronicznej po zakończeniu umowy.
23) Wsparcie techniczne.
Wykonawca zapewnia całodobowy telefon wsparcia technicznego.
24) Szkolenie.
Do obowiązków wykonawcy należy przeprowadzenie szkolenia instruktażowego przyszłych użytkowników opasek, w grupach około 20 osób, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub indywidualnie.
25) Zakupione przez Wykonawcę opaski w ilości 120 sztuk przechodzą na własność Zamawiającego – CUS w Jarocinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena – „C”
Czas reakcji na wezwanie anty napadowe na terenie Gminy i Miasta Jarocin – „T”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,0

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wezwanie anty napadowe na terenie Gminy i Miasta Jarocin – „T”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
100 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Osób:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zapewni, wśród osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- co najmniej 1 pracownika technicznego,
- co najmniej 4 osoby po skończonym Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).
Wszystkie wyżej wymienione osoby muszą posiadać doświadczenie w pracy na stanowisku minimum 1 rok oraz status zatrudnienia - umowa o pracę.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ poza aplikacją. Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest ,,narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego.
2. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na formularzu oferty złożą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy,stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
1) w sprawach przedmiotu zamówienia:
Ireneusz Grześkowiak, tel. 62 747 01 60 wew. 43,
Agnieszka Majdecka, tel. 62 747 01 60 wew. 75.
2) w sprawach procedury: Pani Magdalena Kaniewska, tel. 535 157 419.
3. Wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na umowę o pracę.
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań przedstawiono we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.
5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.