eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w KoninieOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Konin

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632401138

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Koninie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301612842

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: płk. Witolda Sztarka 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: geodezja@powiat.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://podgk.bip.eur.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311023500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: płk. Witolda Sztarka 1

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pinb.konin@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pinbkonin.nowybip.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamówienie udzielane jest jako wspólne w Części II dotyczącej budynku przy ul. płk Witolda Sztarka 1. Postępowanie w imieniu i na rzecz podmiotów objętych zamówieniem wspólnym przygotowuje i przeprowadza, a także udziela zamówienia Miasto Konin - służby Urzędu Miejskiego w Koninie, w oparciu o uzgodnienia poczynione z podmiotami objętymi zamówieniem wspólnym i zawarte w tym zakresie porozumienie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b85b4d8c-d5de-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165843

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035271/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Sprzątanie budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/zapytania_email,85909,fce2db334e8da03b75eb773555963050.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,85909,fce2db334e8da03b75eb773555963050.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korespondencja prowadzona będzie zgodnie z zasadami określonymi w Części III SWZ - Środki komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne komunikacji elektronicznej. Informacje dostępne są również na Platformie Przetargowej: htps://konin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Dodatkowo, w sytuacji awarii, przerwy technicznej lub kłopotów z działaniem
Platformy Przetargowej, Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@konin.um.gov.pl (nie dotyczy to składania ofert wraz z oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
2. Oświadczenia, dokumenty lub inne informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia sporządzane są i przekazywane w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części XVII. SWZ - Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie 10 budynków administracyjnych zajmowanych przez Urząd Miejski w Koninie, znajdujących się w lewobrzeżnej części miasta

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podobnego na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres usług obejmować będzie czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia podobnego. Usługi te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, postanowień dotyczących nadzoru pełnionego przez Koordynatora wyznaczonego przez Wykonawcę, w szczególności zakresu nadzoru i częstotliwości sprawdzeń pracowników, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nienależytego wykonania przedmiotu umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określonego w art. 95 ustawy, podwykonawstwa, możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami przyjętymi w
postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny ofert określony został w cz. VII SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość kontroli dokonywanych przez Koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie 1 budynku administracyjnego zajmowanego przez UM w Koninie,
Starostwo Powiatowe w Koninie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina, znajdującego się w lewobrzeżnej części miasta oraz 1 budynku administracyjnego zajmowanego przez UM w Koninie i magazynu, znajdujących się w prawobrzeżnej części miasta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia podobnego na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres usług obejmować będzie czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w momencie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia podobnego. Usługi te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, postanowień dotyczących nadzoru pełnionego przez Koordynatora wyznaczonego przez Wykonawcę, w szczególności zakresu nadzoru i częstotliwości sprawdzeń pracowników, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nienależytego wykonania przedmiotu umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określonego w art. 95 ustawy, podwykonawstwa, możliwości odstąpienia od umowy, obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami przyjętymi w
postępowaniu. Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie. Opis sposobu oceny ofert określony został w cz. VII SWZ - Kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość dokonywania kontroli przez Koordynatora

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu - dla Części I i II.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:
1. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje minimum 2 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach użyteczności publicznej, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o łącznej powierzchni co najmniej:
1.1. 3 000,00 m2 – dla Części I
1.2. 1 600,00 m2 – dla Części II
każda z nich. Okres realizacji ww. usług powinien obejmować co najmniej miesiące: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec.
2. skieruje do realizacji zamówienia osoby zdolne do jego wykonania na odpowiednim poziomie jakości, w tym co najmniej jedną osobę do nadzoru nad pracownikami Wykonawcy - koordynatora na stałe współpracującego z przedstawicielem Zamawiającego, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w nadzorowaniu pracowników wykonujących usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych.
3. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o więcej niż jedną Część zamówienia, ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeśli:
3.1. dla warunku określonego w pkt 1. – Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego powierzchni o wyższym metrażu;
3.2. dla warunku określonego w pkt 2. – Wykonawca wskaże co najmniej jedną (tę samą) osobę dla obu Części.
4. W przypadku składania oferty wspólnej, powyższe warunki Wykonawcy powinni spełnić łącznie. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z nich, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4, 4a do SWZ dla każdej Części)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. wykaz składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. wykaz składają Wykonawcy łącznie.
Wykonawca przedkłada ww. wykaz przygotowany na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do jego złożenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę dla każdej Części:
1. Formularz oferty – wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 2, 2a do SWZ.
2. Formularz cenowy - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3, 3a do SWZ.
3. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z oświadczeniem składanym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy – wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 4, 4a do SWZ. UWAGA! Wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku składania oferty wspólnej (np. konsorcja, spółki cywilne)!
4. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Załącznikami nr 5, 5a i 6, 6a do SWZ.
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na których polega Wykonawca w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 7, 7a do SWZ. UWAGA! Wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku polegania na zasobach podmiotu/podmiotów je udostępniającego/ych!
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy ).
7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części IV. SWZ - Przygotowanie i składanie ofert, pkt 3 - Oferty wspólne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy. Zakres, rodzaj zmian i warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 12 projektów umów stanowiących Załącznik nr 8-8a do SWZ dla każdej Części.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://konin.logintrade.net/zapytania_email,85909,fce2db334e8da03b75eb773555963050.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozaustawowe podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.