eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY NA POTRZEBY SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIEOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY NA POTRZEBY SĄDU OKRĘGOWEGO
W WARSZAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324694

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 127

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-898

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 440 42 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@warszawa.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY NA POTRZEBY SĄDU OKRĘGOWEGO
W WARSZAWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca9122e6-d503-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075565/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Ochrona obiektu w obiektach ul. Płocka 9 B +5a w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.warszawa.so.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.warszawa.so.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Porozumiewanie się Zamawiającego
z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez system zapewniający obsługę
procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Systemem” dostępny pod
adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl.
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rzp@warszawa.so.gov.pl, w szczególności
w przypadku awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu. Jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, za pomocą Systemu.
4. Pozostałe informacje zostały określone w swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/OG/13/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu przy ul. Płockiej 9 oraz przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie oraz patrol interwencyjny ww. obiektu, obejmująca swoim zakresem następujące zadania:
- zadanie nr 1 - ochrona obiektu przy ul. Płockiej 9 w Warszawie mieszczącego Wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie oraz obiektu przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie mieszczącego Wydziały Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie;
- zadanie nr 2: Patrol Interwencyjny, podejmujący interwencje w obiekcie przy ul. Płockiej 9
w Warszawie mieszczącego Wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie oraz obiektu przy ul. Płockiej 9/11B w Warszawie mieszczącego Wydziały Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego posterunku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu przy ul. Płockiej 5A w Warszawie oraz patrol interwencyjny ww. obiektu, obejmująca swoim zakresem następujące zadania:
- zadanie nr 1: ochrona obiektu przy ul. Płockiej 5A w Warszawie mieszczącego Wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie;
- zadanie nr 2: Patrol Interwencyjny, podejmujący interwencje w obiekcie przy ul. Płockiej 5A w Warszawie mieszczącego Wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego posterunku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) - dotyczy części nr I - II;
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej ten spośród członków Konsorcjum, który będzie wykonywać czynności, co do których wymagana jest określona wyżej koncesja;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej:
a) w zakresie części nr I: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),
b) w zakresie część nr II: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie (w zakresie części nr I, II);
3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie ochrony budynku użyteczności publicznej* o wartości równej lub wyższej:
a) w zakresie części nr I: 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),
b) w zakresie część nr II: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

* Zgodnie § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W przypadku usług ciągłych, które nie zostały zakończone Wykonawca zobowiązany jest wykazać zrealizowanie ich w wymaganej wyżej wartości na dzień składania ofert.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie (w zakresie części nr I, II); z tym, że w sytuacji, gdy każdy z konsorcjantów zamierza realizować usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, że zrealizował co najmniej 1 (jedną) usługę, o której mowa powyżej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi następujące kwalifikacje w zakresie:
a) części I co najmniej 22 (dwudziestoma dwoma) osobami, w tym do:
zadania nr 1: co najmniej 18 (osiemnastoma) osobami do ochrony obiektu, które zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, z których:
- co najmniej 4 (cztery) pełnić będą obowiązki szefa zmiany,
- co najmniej 2 (dwie) odbyły szkolenie z zakresu obsługi urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu, a także szkolenie z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 11 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941), posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, posiadają „Paszporty Dozymetryczne”, o których mowa w art. 29 pkt 2 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941) i „Dozymetry Indywidualne”, o którym mowa w art. 17 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941),

zadania nr 2: co najmniej 4 (czterema) osobami z grupy interwencyjnej, które zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
b) części II – co najmniej 12 (dwunastoma) osobami do ochrony obiektu, które zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w tym:
zadania nr 1: co najmniej 8 (ośmioma) osobami do ochrony obiektu, które zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, z których:
- co najmniej 4 (cztery) osoby pełnić będą obowiązki szefa zmiany;
- w przypadku potrzeby uruchomienia urządzenia RTG do prześwietlania bagażu, co najmniej 2 (dwie) osoby odbyły szkolenie z zakresu obsługi urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagażu , a także szkolenie z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o którym mowa w art. 11 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 623) oraz posiadają „Paszporty Dozymetryczne”, o którym mowa w art. 29 pkt.2 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 623) i „Dozymetry Indywidualne”, o którym mowa w art. 17 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 623);
zadania nr 2: co najmniej 4 (czterema) osobami z grupy interwencyjnej, które zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie (w zakresie części nr I, II).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz podmiotowych środków dowodowych wymaganych w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. b swz, a w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – również oświadczenia tego podmiotu o aktualności informacji zawartych w jego oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. b swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, tj.:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.), wymaganej w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 swz,
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 lit. a-b swz odpowiednio dla części nr I, II.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. a-b swz odpowiednio dla części nr I, II, na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia - budynek użyteczności publicznej, wartości umowy, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a także załączenia dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami w powyższym zakresie są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, z zastrzeżeniem, że w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz ze wskazaniem zakresu czynności, podstawy dysponowania, wraz z informacjami: czy osoby wskazane w wykazie zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz z podaniem numeru zaświadczenia, czy posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej wraz z jej numerem i datą ważności (dotyczy części nr I i II), czy odbyły przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia rentgenowskiego oraz ochrony radiologicznej (data wydania oraz ważność), czy posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (data wydania i ważność), czy posiadają Paszport Dozymetryczny i „Dozymetry Indywidualne” (dotyczy części nr I), spełniających wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 4 lit. a-b swz odpowiednio dla części nr I, II, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium ustala się w wysokości:
1) w zakresie części nr I: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),
2) w zakresie części nr II: 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
3. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w specyfikacji warunków
zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1 lit. a i b swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 swz, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługę, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługę nadzoru, do realizacji której te zdolności są wymagane. W sytuacji, gdy każdy z konsorcjantów zamierza realizować usługę ochrony stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, każdy z nich musi wykazać, że zrealizował co najmniej 1 (jedną) usługę.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, w drodze aneksu do umowy, w zakresie terminu realizacji umowy w przypadkach: 1) uzasadnionych zmianą przepisów prawa albo zmianą przeznaczenia i/lub użytkownika budynku, powodującą brak konieczności jego ochrony, 2)wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć, tj. m.in. pożaru, zalania budynku, klęski żywiołowej, co skutkować będzie czasowym zawieszeniem umowy lub wydłużeniem obowiązywania umowy o okres niewykorzystanych roboczogodzin; 3) czasowego ograniczenia dostępności budynku dla interesantów, spowodowanego w szczególności wprowadzeniem kolejnych administracyjnych obostrzeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID lub innego zdarzenia uniemożliwiającego dostęp do budynku, co skutkować będzie czasowym zawieszeniem umowy lub wydłużeniem obowiązywania umowy o okres niewykorzystanych roboczogodzin.2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio do dokonanych zmian. 3. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 termin ten może ulec skróceniu stosownie do uzasadniających zmianę okoliczności. W przypadku zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności.4.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:1)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.5.Postanowienia wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.6.Zmiana wysokości wynagrodzenia, na podstawie ust. 4 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 1-4. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 11. 7.W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT.8.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Ciąg dalszy w Sekcji IX).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 12:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z Sekcji VII.7.4):9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.10.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.11.Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2-4 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego oświadczenia oraz dowodów potwierdzających wzrost kosztów odnoszących się bezpośrednio do realizowanego zamówienia.12.Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 13.W sytuacji opisanej w ust. 12 umowa ulegnie rozwiązaniu, lub odpowiednio – zmniejszeniu ulegnie jej zakres, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia poza zapłatą wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, określonemu w art. 505 ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 1.01.2023 r. od godz. 7:00 rano do dnia 1.08.2023 r. godz. 7:00 rano – dotyczy części nr I i II.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.