eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszyna › "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna"Ogłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLSZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821486

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 6

1.5.2.) Miejscowość: Olszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-830

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757212050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@olszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af4a0441-d694-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016708/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna w okresie od 01.07.2022 r. do 30.09.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal skrzynka ePUAP: /7g6dx2n102/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
10.1.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx.
10.1.4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
10.1.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
10.1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczenia lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji,
(o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji), przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10.1.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako załącznik do
niniejszej SWZ (szczegóły postępowania). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

10.2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami:
(UWAGA: NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW)
10.2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w niniejszym punkcie), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
10.2.2. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail poczta@olszyna.pl
10.2.3. Formularz do komunikacji - dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę, jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ze zmianami) oraz określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).
10.2.4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, informuję, że:
20.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Olszynie jest Burmistrz Olszyny.
Sposoby kontaktu w sprawie ochrony swoich danych osobowych:
- adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Olszynie, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna, - tel. 75 72 12 050, adres email: poczta@olszyna.pl
20.3. W Urzędzie Miejskim w Olszynie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którym jest pracownik Urzędu Miejskiego, Pani Katarzyna Krakówka.
Sposoby kontaktu w sprawie ochrony swoich danych osobowych:
- adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Olszynie , ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna, - tel. 75 72 12 050 wewn. 40, adres email: katarzyna.krakowka@olszyna.pl
20.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna”
Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2022
20.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
20.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
20.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
20.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
20.9. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Olszyna, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w tym w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej oraz od właścicieli nieruchomości , na których znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Olszyny. Przedmiot zamówienia obejmuje także odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-07-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceniania ofert:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny I pozostałych kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm:

O=C + EE+ TP
O – suma punktów jaką Wykonawca otrzymał w postępowaniu
C – ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena
EE – ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium promocji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poprzez zorganizowanie akcji promujących oraz zajęć edukacyjnych w zakresie popularyzacji gospodarki odpadami w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olszyna
TP – ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium termin płatności za faktury częściowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 posiadania uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów. Zamawiający stawia warunki w tym zakresie. Wykonawca winien wykazać że:
- posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.);
- posiada aktualne zezwolenia właściwego organu na zbieranie i transport odpadów komunalnych lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.);
- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.) w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem.

5.1.2 posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia; Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 PLN

5.1.3 posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający określa warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zdolności technicznej wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy usługę/usługi odpowiadające usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. odbierania i transportu odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania o łącznej masie minimum 2000,00 Mg/rok.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że na dzień podpisania umowy, będzie posiadał niżej wymieniony sprzęt i bazę transportowo- magazynową, Wykonawca jest zobowiązany do ich posiadania przez cały okres trwania Zamówienia:
-będzie dysponował następującymi samochodami specjalistycznymi:
• samochody ( śmieciarki) bezpylne z funkcją zgniatania liniowego ( zgniot 1:5 dla pojazdów Euro 5,4 oraz co najmniej 1:3 dla pojazdów pozostałych ) - minimum 2 samochody, w tym co najmniej po 1 szt. samochodów specjalistycznych bezpylnych spełniających europejskie standardy emisji spalin na poziomie Euro 6 i Euro 5 wyposażone w urządzenie do dezynfekcji pojemników,
• samochód wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników spełniający europejskie standardy emisji spalin co najmniej na poziomie Euro 5 - minimum 1 samochód. Samochód specjalistyczny powinien umożliwiać wykonanie czynności myjąco-dezynfekujących w miejscu opróżniania pojemników. Usługa powinna być wykonana w taki sposób aby podczas i po zakończeniu mycia i dezynfekcji pojemnika płyn nie wydostawał się (na zewnątrz pojazdu) poza pojazd,
• samochód typu hakowiec, z żurawikiem oraz hakiem do załadunku kontenerów przeznaczonym do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych o poj. do 34 rn3 zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania minimum 1 samochód, spełniających europejskie standardy emisji spalin odpowiednio na poziomie Euro 5 i Euro 4,
• samochód typu bramowiec przeznaczony do odbioru odpadów zbieranych w pojemnikach kontenerowych o poj. do 10 m s , zabezpieczony przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów minimum 2 szt. w tym wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników na surowce wtórne typu „igloo i dzwon" ,wciągarkę do otwierania pojemników typu „Igloo, dzwon", chwytak do materiałów sypkich oraz widły do gałęzi - minimum 1 samochód, spełniający europejskie standardy emisji spalin odpowiednio na poziomie Euro 5 i Euro 4,
• samochód ciężarowy - wywrotka o ładowności całkowitej do 3,50 Mg z zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania minimum 1 samochód, spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie co najmniej Euro 5.
Pojazdy wykorzystywane do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Pojazdy muszą być wyposażenie w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju i wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych oraz posiadać ważną polisę OC.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy Wykonawca (uczestnik konsorcjum).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy usługę/usługi odpowiadające usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. odbierania i transportu odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania o łącznej masie minimum 2000,00 Mg/rok - potwierdzający spełnianie warunków o których mowa w Rozdziale 5 pkt 5.1.5. ppkt. a) SWZ.
b) wykaz narzędzi (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami potwierdzający spełnianie warunków o których mowa w Rozdziale 5 pkt 5.1.5. ppkt. b) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
11.3. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:
a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert,
b) wnoszone w pozostałych formach, o których mowa w pkt 4) zostały złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.

11.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (do banku: Łużycki Bank Spółdzielczy, oddział Olszyna, siedziba Lubań, nr konta: 23 8392 0004 1300 0374 2000 0030). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego),
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
11.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Gminy Olszyna, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna, dotyczące przetargu nr ZP.271.5.2022.

11.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.7. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
11.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1—5 ustawy Pzp. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.1 Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.
19.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal skrzynka ePUAP: /7g6dx2n102/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.