eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Remont budynków przy ul. Hubskiej 35 i 37, ul. Gajowej 25, ul. Wesołej 8 w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych wraz z budową przyłącza wodociągowegoOgłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynków przy ul. Hubskiej 35 i 37, ul. Gajowej 25, ul. Wesołej 8
w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych
wraz z budową przyłącza wodociągowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Namysłowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8982123598

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Namysłowska 8

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 50-304

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynków przy ul. Hubskiej 35 i 37, ul. Gajowej 25, ul. Wesołej 8
w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych
wraz z budową przyłącza wodociągowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae5c5dc3-d5ad-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Platformy: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. Specyfikacja połączenia
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): wskazany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/24/2022/G

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 35 we Wrocławiu.
branża architektura i konstrukcja:
- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie piwnic wraz z wykonaniem
niezbędnych prac remontowych oraz izolacji p. wodnych;
- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;
wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących pieców kaflowych;
- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;
- wykonania robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu wodomierza głównego;
- zaplanowania wykonania wzmocnień elementów konstrukcyjnych tj. belki stropowe drewniane.
branża instalacje sanitarne:
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania
- Instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji;
- wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej
branża instalacje elektryczne:
- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ
- wymiana WLZ wraz z wymianą tablic piętrowych
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Zadanie nr 1 Roboty budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 35
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:
a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17323/2021 z dnia 25.11.2021 r.;
b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego 16782/2021
c) z dnia 9.11.2021 r.;
d) Opinia DWKZ z dnia 1.10.2021 r.;
e) Projekt wykonawczy;
f) Warunki Tauron;
g) Zatwierdzony projekt przyłącza wodociągowego;
h) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni;
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
j) Przedmiary robót;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17323/2021 z dnia 25.11.2021 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz wszystkie roboty wchodzące w zakres prac wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do Zaświadczenia 16782/2021 z dnia 9.11.2021r. do braku sprzeciwu do wykonania robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane (minimum 60 miesięcy)

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 37 we Wrocławiu.
branża architektura i konstrukcja:
- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie parteru wraz z wykonaniem
niezbędnych prac remontowych;
- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;
wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących
pieców kaflowych;
- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;
- wydzielenie i remont pomieszczenia wodomierza głównego na poziomie piwnic;
- zaplanowania wykonania wzmocnień elementów konstrukcyjnych tj. belki stropowe drewniane;
- wykonanie kompleksowego remontu klatki schodowej włącznie z pom. ustępów;
- remont lokalu nr 11 ( obecnie pustostan)
branża instalacje sanitarne:
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania
- Instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji;
- wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej
branża instalacje elektryczne:
- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ
- kompleksowa wymiana instalacji klatki schodowej ( WLZ, tablice, rozdzielnice)
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Zadanie nr 2 Roboty budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 37
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:
a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17789/2021 z dnia 30.11.2021;
b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego nr 41845/w/2021 z dnia 29.09.2021r.
c) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 11.02.2021r.
d) Opinia w zakresie zabytków archeologicznych WUOZ nr WZA.5183.6262.2021.EOZ
e) z dnia 1.10.2021 r.;
f) Warunki Fortum nr WRO/WTP/F/2021/0471 z dnia 07.09.2021r.
g) Opinia kominiarska nr 24/10/2021 z dnia 28.10.2021r oraz nr180/21 z dnia 15.10.2021r.
h) Warunki Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-IZN.410.306.2021 z dnia 20.05.2021r.,
nr MKZ-IZN.410.744.2021 z dnia 27.09.2021r.
i) Projekt budowlany i wykonawczy;
j) Warunki Tauron nr WP/138585/2021/O05R01 z dnia 12.11.2021 r;
k) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni
nr EIR.4011.1.2015.87491.89705.2021.MG z dnia 18.10.2021r.;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaświadczenia 17789/2021 z dnia 30.11.2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W zakresie zadania nr 2 – Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o
których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej szacunkowej wartości 212 027,35 zł netto.
Zakres zamówienia , o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp:
Remont klatki schodowej przy ul. Hubskiej 37, w tym: CPV 454550000-6 roboty budowlane wykończeniowe, CPV 45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie, CPV 4541000-7 kładzenie płytek,
CPV 45410000-4 – tynkowanie, CPV 45453100-8 roboty renowacyjne.
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ opisanych dla zadania nr 2 - Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 37 we Wrocławiu. Dopuszcza się zmianę stawki roboczogodziny i ceny jednostkowej netto po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max 10 %, a po upływie 24 miesięcy o max 20 %. Ceny materiałów i sprzętu będą podlegać negocjacjom w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, o których mowa wyżej zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane (minimum 60 miesięcy)

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym pryz ul. Gajowej 25 we Wrocławiu.
branża architektura i konstrukcja:
- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie parteru wraz z wykonaniem
niezbędnych prac remontowych;
- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;
wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących
pieców kaflowych;
- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;
- wydzielenie i remont pomieszczenia wodomierza głównego na poziomie piwnic;
- remont lokalu nr 11 ( obecnie pustostan)
- remont konstrukcji, poszycia i pokrycia dachu włącznie z kominami;
- remont stropu poddasza;
- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych;
branża instalacje sanitarne:
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania:
instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji;
branża instalacje elektryczne:
- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu nr 11
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;
4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Zadanie nr 3 Roboty budowlane w budynku przy ul. Gajowej 25
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:
a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17322/2021 z dnia 25.11.2021.
b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego nr 16749/2021 z dnia 09.11.2021r.
c) Projekt wykonawczy;
d) Opinia DWKZ z dnia 1.10.2021 r.
e) Umowa i warunki Fortum
f) Warunki Taron;
g) Zatwierdzony projekt przyłącza wodociągowego;
h) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni;
i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
j) Przedmiary robót;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17322/2021 z dnia 25.11.2021 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz wszystkie roboty wchodzące w zakres prac wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do Zaświadczenia 16749/2021 z dnia 9.11.2021r. do braku sprzeciwu do wykonania robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane (minimum 60 miesięcy)

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym pryz ul. Wesołej 8 we Wrocławiu.
branża architektura i konstrukcja:
- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie parteru wraz z wykonaniem
niezbędnych prac remontowych;
- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;
- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;
wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących
pieców kaflowych;
- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;
- wydzielenie i remont pomieszczenia wodomierza głównego na poziomie piwnic;
- podział lokalu nr 6 na dwa niezależne lokale 6 i 6A wraz z remontem oraz wymianą stolarki okiennej;
- remont lokalu nr 7A;
branża instalacje sanitarne:
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania:
instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej;
- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,
cyrkulacji;
branża instalacje elektryczne:
- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu nr 6,6A,7A;
wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;
Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:
Zadanie nr 4 Roboty budowlane w budynku przy ul. Wesołej 8
1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:
a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17322/2021 z dnia 25.11.2021
b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego nr 16786/2021 z dnia 09.11.2021r.
c) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 11.02.2021r.
d) Opinia w zakresie zabytków archeologicznych WUOZ nr WZA.5183.6265.2021.EOZ
z dnia 1.10.2021 r.;
e) Warunki Fortum nr WRO/WTP/F/2021/0469 z dnia 30.08.2021r.
f) Opinia kominiarska nr O21/100712 z dnia 09.12.2021r.; O21/100714 z dnia 09.12.2021r.; O21/100715 z dnia 09.12.2021r. oraz O21/100716 z dnia 09.12.2021r.
g) Warunki Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-IZN.410.328.2021 z dnia 31.05.2021r., nr MKZ-IZN.410.725.2021 z dnia 20.09.2021r.
h) Wielobranżowa dokumentacja projektowa
i) Warunki Tauron nr WP/013823/2021/O05R01 z dnia 17.02.2021r; WP/123830/2021/O05R01 z dnia 13.10.2021r.; WP/124208/2021/O05R01 z dnia 17.02.2021 r.
j) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni nr WIM-ER-Z.7221.2014.2021.WW z dnia 10.12.2021r.;
k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
l) Przedmiary robót;
2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaświadczenia 17322/2021 z dnia 25.11.2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262300-4 - Betonowanie

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane (minimum 60 miesięcy)

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdz. VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniżej warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł:
Posiadanie Polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł obowiązuje niezależnie od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla zadań nr 1,2,3,4
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
elektroenergetycznych oraz doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi
w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych.

Dodatkowo dla zadań nr 2 (ul. Hubska 37) , nr 3 (ul. Gajowa 25)
- jedną osobę z kwalifikacjami w dziedzinie konserwacji zabytków nieruchomych posiadającą min 2 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi, osoba to będzie pełnia funkcję kierownika robót konserwatorskich.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Uwaga:
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, te same osoby spełniające powyższe wymagania mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdym zadaniu, na które Wykonawca złoży ofertę.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
jedną robotę budowlaną polegającą na uciepłowieniu budynku wielorodzinnego
z wykorzystaniem sieci ciepłowniczej o wartości robót brutto co najmniej 350.000,00 zł:
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część (zadanie) to samo zamówienie mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tymi samymi robotami budowlanymi dla każdego zadania na które Wykonawca składa ofertę tj. referencjami o wartości robót brutto co najmniej 350.000,00 zł

UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs NPB opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu innych danych finansowych..
Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór stanowią załączniki nr 7a, 7b, 7c do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej będzie oceniany łącznie (podlega sumowaniu).
Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie oceniane łącznie (podlega sumowaniu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 , ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a,b, pkt.3 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznego lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz za zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej podmiotowego środka dowodowego, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór zał. do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami w/w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa odrębnie i podpisuje każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4.Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Do negocjacji zostaną zaproszeni maksymalnie trzej wykonawcy, którzy zadeklarowali najniższe ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 8, 50-304 Wrocław, tel. 71 323 57 00, adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl reprezentujące na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 31/I/Z/19 z dnia 12 września 2019 r. Gminę Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
II. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są określone w SWZ.
III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp.
IV. Ofertę oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
V. Wykonawca dołącza do oferty:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SWZ) dla każdego zadania oddzielnie.
2) Kosztorysy ofertowe dla każdego zadania,
3) Oświadczenie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 2a,2b,2c do SWZ)
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór stanowią załączniki nr 7a, 7b, 7c
do SWZ) (jeżeli dotyczy) lub inny podmiotowy środek dowodowy
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d do SWZ) (jeżeli dotyczy dla każdego zadania oddzielnie).
7) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy
8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
VI. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp jedynie w zakresie zadania nr 2 (ul. Hubska 37) w wysokości nieprzekraczającej szacunkowej wartości 212 027,35 zł netto.
VIII. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zapoznać się z:
Instrukcjami obsługi Platformy przetargowej – dostępnymi pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Regulaminem korzystania z Platformy przetargowej – dostępnym pod adresem:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
IX. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia jest p. Anna Nagórek-Muzyka; nr tel. 71 323 57 17.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.