eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Opracowanie materiałów do kursu e-learningowego na kierunku Higiena stomatologicznaOgłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie materiałów do kursu e-learningowego na kierunku Higiena stomatologiczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-089

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie materiałów do kursu e-learningowego na kierunku Higiena stomatologiczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49c7095f-d693-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” nr POWR.03.05.00-00-Z033/18-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elek-tronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej części;
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalo-gowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawia-jący zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury zało-żenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunika-cja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informa-cje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednic-twem zakładki „Korespondencja”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, infor-muję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Prawo zamówień publicznych),
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, właściciel platformy do publikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 Pani/Pana dane osobowe w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane do państw trzecich,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.25.2.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Opracowania materiałów do kursu e-learningowego na kierunku Higiena stomatologiczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80320000-3 - Usługi edukacji medycznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80420000-4 - Usługi e-learning

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans (Σ) uzyskanych punktów z tytułu:
• PC cena – 40%
• PD1 Doświadczenie osób delegowanych przez wykonawcę do realizacji zadania w przygotowa-niu szkoleń w zakresie higieny stomatologicznej o różnej tematyce w formie e-learningu /webinariów – 25%
• PD2 Doświadczenie osób delegowanych przez wykonawcę do realizacji zadania – liczba publi-kacji naukowych lub artykułów w prasie branżowej dotyczących zagadnień higieny stomatolo-gicznej oraz książki/e-booki branżowe – 25%
• PT Termin realizacji – 10%
2. 1. Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN/CR ) x 40
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” - 40.
2.2. Ilość punktów PD1, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „Doświadczenie osób delegowanych przez wykonawcę do realizacji zadania w przygotowaniu szkoleń w zakresie higieny stomatologicznej o różnej tematyce w formie e-learningu /webinariów” zostanie przyznana w następujący sposób:
PD1 = (Dof/Dm) x 25
Dof – doświadczenie oferty badanej
Dm – maksymalna liczba przygotowanych szkoleń uwzględniona w procesie przyznawania punktacji spośród wszystkich złożonych ofert
25 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie osób dele-gowanych przez wykonawcę do realizacji zadania w przygotowaniu szkoleń w zakresie higieny sto-matologicznej o różnej tematyce w formie e-learningu /webinariów” – 25
2.3. Ilość punktów PD2, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie osób delegowanych przez wykonawcę do realizacji zadania – publikacje naukowe lub artykuły w prasie branżowej” zostanie przyznana w następujący sposób:
PD2 = (Dof/Dm) x 25
Dof – doświadczenie oferty badanej
Dm – maksymalna liczba publikacji autorstwa lub współautorstwa uwzględniona w procesie przy-znawania punktacji spośród wszystkich złożonych ofert
25 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie osób dele-gowanych przez wykonawcę do realizacji zadania – publikacji naukowe lub artykuły w prasie bran-żowej ”- 25
2.4. Ilość punktów PT, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „Termin realizacji” zostanie przyznana w następujący sposób:
0 pkt – otrzyma wykonawca, który w ofercie poda terminy cząstkowe określone jako maksymalne w SOPZ tj. data przekazania Modułów 1-6 do 16.09.2022 r. oraz Moduły 7-13 do 18.11.2022 r.
5 pkt - otrzyma wykonawca, który w ofercie poda terminy cząstkowe krótsze o 14-27 dni niż okre-ślone jako maksymalne w SOPZ tj. data przekazania Modułów 1-6 do 16.09.2022 r. oraz Moduły 7-13 do 18.11.2022 r.
10 pkt - otrzyma wykonawca, który w ofercie poda terminy cząstkowe krótsze o co najmniej 28 dni niż określone jako maksymalne w SOPZ tj. data przekazania Modułów 1-6 do 16.09.2022 r. oraz Mo-duły 7-13 do 18.11.2022 r.
W przypadku skrócenia tylko jednego z terminów cząstkowych punkty nie będą przyznane. Skala skrócenia obu terminów cząstkowych musi być taka sama, aby uzyskać odpowiednio 5 lub 10 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Termin realizacji” wynosi 10.
3. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punk-tów P obliczoną według wzoru:
P = PC + PD1 + PD2 +PT2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób delegowanych przez wykonawcę do realizacji zadania w przygotowaniu szkoleń w zakresie higieny stomatologicznej o różnej tematyce w formie e-learningu

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób delegowanych przez wykonawcę do realizacji zadania – liczba publikacji naukowych lub artykułów w prasie branżowej dotyczących zagadnień higieny stomatologicznej oraz książki/e-booki branżowe

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw wykluczenia, o których mowa w Części XV SWZ,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku;
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa warunek:
2.4.1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem terminu składania ofert, zrealizowali co najmniej trzy usługi polegającą na opracowaniu merytorycznym materiałów do szkoleń realizowanych w formie kształcenia na odle-głość z dziedziny Higiena stomatologiczna. Wykonanie usługi rozumiane jest jako realizacja przed-miotu zamówienia opisanego powyżej na rzecz podmiotu zewnętrznego.
b) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przed upływem terminu składania ofert, zrealizowali co najmniej trzy e-szkolenia z dziedzi-ny Higiena stomatologiczna na rzecz podmiotów zewnętrznych.
Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz odbiorców indywidualnych – osób fizycznych nie będzie uznawane za spełnienie obu powyższych warunków.
2.4.2 Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. winien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę spełniającą następu-jące warunki:
a) powinien posiadać co najmniej tytuł licencjata z dziedziny Higiena stomatologiczna;
b) jest autorem/współautorem co najmniej 5 publikacji naukowych lub publikacji w prasie branżowej dotyczące dziedziny Higiena stomatologiczna;
c) w okresie ostatnich 3 lat uczestniczył w przygotowaniu (np. był autorem/współautorem materiałów, prowadził webinar) 10 szkoleń z dziedziny higiena stomatologiczna w formie e-learningu lub webinariów.
Zamówienie musi być realizowane osobiście przez Wykonawcę lub osobę skierowaną przez Wyko-nawcę do realizacji zamówienia wskazaną w formularzu ofertowym. W sytuacji, gdy wybrany Wy-konawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie byłaby w stanie rea-lizować zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji zamówienia osobę o kompetencjach, wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszych niż osoby wskazanej w ofercie. Zmiana musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego na piśmie. W przypadku skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia większej liczby osób, każdy członek zespołu musi posiadać co najmniej tytuł licencjata z dziedziny Higiena stomatologiczna.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, zostanie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, które stanowi tymczasowe zapewnienie przez wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - aktualnego na dzień złożenia oświad-czenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wy-kluczenia złożonym wraz z ofertą – wg Załącznika nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1.9.1. oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
1.9.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1.1. formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ;
1.2 oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wyko-nawcy;
1.5. w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, oświadczenie o nie-podleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie doty-czące spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ składa również podmiot, na zasoby, którego powołuje się Wykonawca;
1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik 4 do SWZ oraz oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
1.7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy);
1.8. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców - wg Załącznika nr 9 do SWZ (jeśli dotyczy) oraz oświadczenie o którym mowa w Części X Rozdział II pkt 3 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie zobowiązań w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost na konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie) lub na utworzone wspólne konto rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez poszczególne podmioty.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Planowany termin realizacji zamówienia: maksymalny termin przekazania Modułów 1-6 – w termi-nie do dnia 16.09.2022 r. oraz Modułów 7-13 w terminie do dnia 18.11.2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.