eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › DOSTAWA ROLET OKIENNYCH DLA SP ZOZ MSWiA W LUBLINIE WRAZ Z MONTAŻEMOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ROLET OKIENNYCH DLA SP ZOZ MSWiA W LUBLINIE WRAZ Z MONTAŻEM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430972180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grenadierów 3

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-331

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalmsw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ROLET OKIENNYCH DLA SP ZOZ MSWiA W LUBLINIE WRAZ Z MONTAŻEM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c92e8b8-d697-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041666/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa rolet okiennych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie wraz z montażem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/65ac17ef-cc81-4f92-bf15-ebda4e093176

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/ oraz adres e – mail: przetargi@szpitalmsw.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): pkt 42 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): pkt 42 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rolet okiennych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie wraz z montażem.
Rolety do 125 szt. okien.
Każde okno to dwie rolety. Rolet zatem będzie w sumie 250 szt.
- Roleta mniejsza o wym. wys. 180 cm x szer. 44 cm.
- Roleta większa o wym. wys. 180 cm x szer. 96 cm.
Rolety mają być w kasecie koloru białego montowanej w ramie okna tak by zasłaniać wyłącznie szybę.
Rolety opuszczane i podnoszone za pomocą sznurka.
Materiał w kolorze jasnym, zatrzymujący promienie słoneczne, bez podgumowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39515410-2 - Rolety wewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020.1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6a do SWZ), o których mowa:
• w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 ustawy Pzp.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
podmiotów udostępniających zasoby w następującym zakresie:
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6b do SWZ), o których mowa:
• w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ,3, 4, 6 ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 7 – 8 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy:
1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,
b) zmiany danych teleadresowych,
c) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie oraz SWZ ustaw oraz rozporządzeń,
d) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiązań
niezrealizowanych, w przypadku:
a) w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do
asortymentu objętego umową,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i wykonawca w sposób
obiektywny udowodni ich wielkość.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody
Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za
wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt a) - c), dla których skuteczności wystarczające
jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.