eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecinek › Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w SzczecinkuOgłoszenie z dnia 2022-05-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Szczecinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W SZCZECINKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Boh. Warszawy 42

1.5.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943730809

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@szczecinek.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecinek.sr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Szczecinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d2f14f3-d684-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00165295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076462/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa ochrony Sądu Rejonowego w Szczecinku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
9.1. w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze
9.2. w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
11. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
12. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
13. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
14. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: administracja@szczecinek.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
15. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
16. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
17. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
18. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
18.1. Oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie , nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Szczecinku z siedzibą przy ul. Boh. Warszawy 42, 78-400 Szczecinek
 z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sąd Rejonowy w Szczecinku, Oddział Administracyjny, ul. Boh. Warszawy 42, 78-400 Szczecinek lub drogą e-mailową pod adresem: administracja@szczecinek.sr.gov.pl
 Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Zientek-Wolska. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@comp-net.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Szczecinku”, RZP/PN-1/2022 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 t.j. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP/PN/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz ochrony elektronicznej w obiektach Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Boh. Warszawy 42, przy ul. Jasna 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 9 niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawie w tym zakresie wymagań;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualna koncesję, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838),
b) status SUFO udokumentowany decyzją przyznającą prawo posiadania w celu ochrony obiektów broni palnej bojowej, maszynowej i gazowej,
c) pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowania systemów alarmowych obejmujących swym zasięgiem miasto Koszalin – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości,
d) pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmujących swym zasięgiem miasto Koszalin – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, ze posiada aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli:
a) wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń ciągłych przez okres min. 12 miesięcy co najmniej 3 usługi ochrony osób i mienia o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda,
b) wskaże do wykonania niniejszego zamówienia:
- ul. Jasna 3 - 1 osobę - w godzinach 6:30 – 14:30;
- ul. Boh. Warszawy 42 - 1 pracownik ochrony - od godz. : 6:30 do godz. 14:30
- ul. Boh. Warszawy 42 - 1 pracownik ochrony – poniedziałek od godz.: 9:00 do godz. 17:00; wtorek – piątek od godz.: 7:00 do godz. 15:00
- ul. Boh. Warszawy 42 - 1 pracownik ochrony – od godz.: 11:00 do godz. 19:00.
c) wykaże, że posiada stałe bezpośrednie łącze telekomunikacyjne z Centrum Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w Koszalinie,
d) wykaże, że posiada na terenie miasta Szczecinka minimum 2 grupy interwencyjne wyposażone w samochody, funkcjonujące tak, aby mogły podjąć działania na obiektach objętych ochroną elektroniczną i udzielić wsparcia pracownikom ochrony bezpośrednio realizującym zamówienie w czasie do 10 minut (grupy w składzie 2 pracowników ochrony posiadających licencje, wyposażonych w broń palną, środki przymusu bezpośredniego, środki łączności radiowej),
e) wykaże, że dysponuje całodobową stacją monitorowania sygnałów, do której jest możliwość podłączenia elektronicznych systemów alarmowych Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ,
UWAGA: na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp Zmawiający wzywa do złożenia wykazu osób wraz z ofertą. Wykaz będzie podstawą do przyznania punktacji w kryterium oceny ofert doświadczenie pracowników,
c) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada bezpośrednie łącze telekomunikacyjne z Centrum Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w Koszalinie,
d) dokument lub oświadczenie o posiadaniu grup interwencyjnych zgodnie z pkt 8.4d) SWZ wraz z wykaz pojazdów przeznaczonych dla grup interwencyjnych, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ,
e) dokument lub oświadczenie potwierdzający, że Wykonawca dysponuje całodobową stacją monitorowania sygnałów, do których jest możliwe podłączenie elektronicznych systemów alarmowych Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć:
1.Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ)
2.Wykaz osób (zał. nr 6 do SWZ)
3.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców.
4.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających si e o udzielenie zamówienia (zał. nr 3 do SWZ)
5.Zobowiązanie stanowiące zał. nr 4 do SWZ.
6.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezntowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 1 pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencje itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają określone w pkt 8.2.2) SWZ warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i ten Wykonawca zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają określone w pkt 8.2.3) SWZ dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku.
Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają określone w pkt 8.2.4) SWZ dotyczącego doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) W przypadkach, o których mowa w pkt 8.3.3) i 8.3.5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.