eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami MOPS KatowiceOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami MOPS Katowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 251 00 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mops-katowice.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami MOPS Katowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04b41153-9df9-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034058/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi sprzątania obiektów MOPS

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077378/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.261.2.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 305618,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien w budynkach MOPS Katowice oraz sprzątanie dojścia do obiektów i odśnieżanie zimą przed obiektami:
- TPPS-1, ul. Andrzeja 10,
- TPPS-2, ul. Warszawska 42,
- TPPS-3, ul. Oblatów 24,
- TPPS-4, ul. Gliwicka 96,
- TPPS-5, ul. Dębowa 16c
- TPPS-6, ul. Czecha 2,
- TPPS-7, ul. Świdnicka 35a,
- ZAR.ZPZ ul. Świdnicka 35a,
- TPPS-8, ul. Łętowskiego 6a,
- TPPS-9, ul. Krakowska 138
- TPPS-10, ul. Krakowska 138,
- ZAR, ul. Krakowska 138,
- SDM, ul. Krakowska 138,
- CPS i archiwum ul. Morcinka 19a,
- DBD, ul. Morcinka 19a,
- OIK, ul. Mikołowska 13a,
- MZON, ul. Gliwicka 102 – wraz z dodatkowymi sprzątaniami, dwa razy w miesiącu, które będą przypadać w soboty,
- CRS, ul. Kilińskiego 19/1,
- ZPZ ul. Wojewódzka 23,
- PAL-W Kotlarza 10 b,
- Mieszkanie Treningowe Chopina 9/3 - dwa sprzątania w czasie trwania umowy,
- DDPS ul.Francuska 43,
- ZPZ, ul. Kordeckiego 2/2,
- PI ul. Bednorza 14,
- PI ul. Markiefki 64,
- PI ul. Markiefki 68,
- Mieszkanie Chronione Łętowskiego 6a - 29 skrzydeł okiennych o powierzchni 53,86 m2 – jedno mycie okien w trakcie trwania umowy,
- Mieszkanie Chronione Gliwicka 74a - 31 skrzydeł okiennych o powierzchni 39,5 m2 – jedno mycie okien w trakcie trwania umowy,
- budynek dyrekcji MOPS, ul. Jagiellońska 17 (jako opcja - sprzątanie w okresie od 1 lipca 2022r. maksymalnie do 31 grudnia 2022r.),

o łącznej powierzchni użytkowej 6.698,18 m2, wraz z oknami o łącznej powierzchni 1.492,86 m2 i łącznej powierzchni terenów zewnętrznych – dojścia do budynków o powierzchni 902,50 m², w tym zamówienie opcjonalne MOPS, ul. Jagiellońska 17.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 364776,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 622739,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 364776,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LUX-BŁYSK Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6653033812

7.3.3) Ulica: ul. 11 Listopada 42C

7.3.4) Miejscowość: Konin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 364776,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.