eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "Utrzymanie kanalizacji deszczowej" do 31.12.2022r z podziałem na 2 części.Ogłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Utrzymanie kanalizacji deszczowej” do 31.12.2022r z podziałem
na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390278090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm@zdm.legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.legnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Utrzymanie kanalizacji deszczowej” do 31.12.2022r z podziałem
na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d12830fd-d681-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037148/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Utrzymanie kanalizacji deszczowej .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ws. minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP/18/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czyszczenia sieci, spustów, studni - roboty eksploatacyjne na sieci deszczowej w 2022 roku,
Zamówienie obejmuje kompleks działań zapewniających stały i nieprzerwany odbiór odprowadzanych z powierzchni wód opadowych a w szczególności udrażnianie sieci na terenie Miasta Legnica.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi polegające na konserwacji, sprzątaniu, karczowaniu i wykaszanie zbiorników retencyjnych (7szt.) i terenu przepompowni wód opadowych (2szt) w granicach ogrodzenia. Prace należy wykonać dwa razy w roku, w miesiącu czerwiec, wrzesień/październik 2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312100-1 - Usługi odchwaszczania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania prac

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :

dla części 1
Wykonawca ma obowiązek posiadać:
- aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów o kodzie: 13 05 03, 19 08 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
- aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na transport odpadów.
- wpisu w rejestrze Bazy Danych o Odpadach (BDO), w odpowiednim zakresie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).
dla części 2
Wykonawca ma obowiązek posiadać:
- aktualną decyzję właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na zbieranie odpadów o kodzie: 13 05 03, 19 08 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06,
- aktualną decyzję lub zaświadczenie właściwego organu ochrony środowiska zezwalającą Wykonawcy na transport odpadów.
- wpisu w rejestrze Bazy Danych o Odpadach (BDO), w odpowiednim zakresie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

zdolności technicznej lub zawodowej :

1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy : dla części 1 - czyszczenia wpustów deszczowych, studni w ilości 200 szt. i czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej w ilości łącznie 0,5km.

dla części 2
- wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat , w zakresie oczyszczania zbiorników, zgodnie z przepisami , co najmniej 2 zbiorniki retencyjne o powierzchni łącznie 1000m2, z podaniem ich rodzaju i powierzchni, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane prawidłowo.
- udokumentowane prowadzenie w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert), gospodarki odpadami (z zakresu objętego niniejszym postępowaniem) w sposób zgodny z przepisami prawnymi wynikającymi z następujących ustaw:
- Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami),
- Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 797).
Udokumentowanie dotyczy odpadów o następujących kodach i dla minimalnych ilości:
a) kod odpadu: 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów – 10 Mg,
b) kod odpadu: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 0,5 Mg.

Pod uwagę będą brane te usługi w których zostaną określone rodzaj, wartość robót, rok realizacji wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane prawidłowo.

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla każdej części oddzielnie:
- 1 osobą do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia z doświadczeniem w prowadzeniu tych prac,
- 2 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi urządzeń stanowiących niezbędne techniczne wyposażenie Wykonawcy,

3) Wykonawca powinien posiadać możliwość korzystania z następującego sprzętu :
dla części 1
- zbiorników na wodę o poj. min 8m3 ,
- wciągarek ręcznych lub mechanicznych,
- samochodu specjalnego próżniowo-ssącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanałów, studzienek – co najmniej 1 szt.
-pompy o wydajności 16m3/h
- sprzęt do zadymiania, frezowania kanałów,
- przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, szufle, sztyce itp.
oraz przyrządów takich jak:
- wiadra kanałowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp., bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.
dla części 2
- samochód samowyładowczy o ładowności dopuszczalnej niemniejszej niż 6 Mg ze skrzynią ładunkową dostosowaną do transportu zanieczyszczeń/odpadów - 1 szt.,
- samochód dostawczy ze skrzynią ładunkową dostosowaną do transportu zanieczyszczeń/odpadów – 1 szt.,
- koparka z łyżką skarpową- 1 szt.
- wciągarek ręcznych lub mechanicznych,
- przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, szufle, sztyce itp.
- kos ręcznych lub spalinowych,
- przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, widły, grabie, szufle, sztyce itp. - w ilości niezbędnej do realizacji usługi,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z załącznikiem 3 projekty umów : dla części 1 i 2 paragraf 10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.