eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowice › Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Jerzmanowice i PrzeginiaOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Jerzmanowice i Przeginia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jerzmanowice-Przeginia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6772019451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rajska 22

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-048

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123895247

1.5.8.) Numer faksu: 123895521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jerzmanowice-przeginia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Jerzmanowice i Przeginia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0a71da9-d67c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032627/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja i doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowości Jerzmanowice i Przeginia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1) W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje się w załączniku nr 13 do SWZ. Opublikowane są również na Platformie pod adresem https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.5.2022.AK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Budowę altan/wiat wolnostojących wraz z elementami małej architektury i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jerzmanowice na działce nr ew. 777/7 obręb Jerzmanowice i w miejscowości Przeginia na działce nr ew. 20/2 obręb Przeginia.
Zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w specyfikacjach technicznych oraz na załącznikach graficznych - Projekt zagospodarowania terenu, które obejmują:
- wykonanie prac przygotowawczych,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej,
- montaż elementów małej architektury,
- wykonanie wiat drewnianych,
- wykonanie fundamentów i posadzki,
- konstrukcje i wykonanie dachu,
- roboty wykończeniowe,
- szata roślinna.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. Zamówienie obejmuje prace wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiadającej mu części dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

4. Zamówienie przewidziane jest jako współfinansowane ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020. W związku z powyższym informujemy, że w razie wystąpienia opóźnień lub innych okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania przedmiotowego zadania przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o zapłatę utraconego dofinansowania.
5. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Jerzmanowice i Przeginia”, wykonanej na zlecenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia przez ATELIERZMYSŁO Pracownia Projektowa Konrad Zmysło, 32-049 Przeginia 177A, stanowiącej załącznik do niniejszej SWZ.
6. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej - załącznik nr 11 i 12, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach - załącznik nr 10 do SWZ.
7. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych, a definiujących roboty budowlane do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić Zamawiającego i/lub Projektanta.
8. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie, winne być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi za pośrednictwem Zamawiającego, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
9. Jeżeli w dokumentacji przetargowej znajdują się nazwy własne materiałów, urządzeń, czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów i produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one w żaden sposób wiążące Wykonawcę do ich stosowania.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej (m.in. oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, uzgodnienia z właściwymi organami, protokoły sprawdzeń i odbiorów i inne wymagane) oraz dokumentacji powykonawczej.
11. Warunkiem powołania Komisji odbiorowej i dokonania czynności odbiorowej będzie przedłożenie przez Wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac.
12. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W każdym przypadku należy uzyskać akceptację autora projektu i inspektora nadzoru na piśmie.
13. Przed zamówieniem materiałów należy przedłożyć Zamawiającemu karty materiałowe na wbudowane materiały do akceptacji.
14. W cenie oferty należy uwzględnić koszty związane z uporządkowaniem i przywróceniem terenu/ do stanu prawidłowego. Przed wejściem w teren, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania dokumentacji fotograficznej i przekazania jej Zamawiającemu na nośniku elektronicznym – płytka CD.
15. Szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne zadania, części, czasookresy oraz kwoty wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy, określał będzie „Harmonogram Rzeczowo - Finansowy Robot”, zwany dalej Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram zostanie przygotowany (wypełniony) przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy w formie elektronicznej w postaci pliku Excel (xls), na podstawie złożonej oferty (kosztorysu ofertowego) oraz będzie podlegał zatwierdzaniu przez Zamawiającego.
16. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (opłaty, koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, organizacji pracy, oznakowania, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych, itp.) w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.
17. Materiały z prac przygotowawczych – typu ziemia, humus, gruz itp. Wykonawca zagospodarowuje/zutylizuje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi.
18. Określenie przedmiotu zamówienia, jak w załączonych przedmiarach robót i specyfikacji, nie zwalnia Wykonawcy od dokładnego zapoznania się z dokumentacją techniczną, celem opracowania własnego przedmiaru robót, bowiem przedmiar ten ma stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wykonawca, zdając sobie sprawę z prac jakie należy wykonać, ich znaczenia oraz ich rodzaju, zobowiązany jest poprzez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić szczegóły, które mogły być pominięte w dokumentacji, załączonym przedmiarze oraz specyfikacji i uwzględnić je w kosztach.
19. Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia, nie mogą stanowić podstawy do wyceny.
20. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
21. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty przetargowej. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, kosztorys ten będzie stanowił materiał poglądowy, informacyjny dla Zamawiającego. Nie będzie stanowił podstawy do oceny ofert.
22. Dane z kosztorysu będą np. podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w sytuacji ewentualnego odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót, czy też wyliczeniu wartości robót zaniechanych.
Kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę do obliczania ewentualnych kosztów robót dodatkowych i zamiennych.
23. Podstawą do określenia kwoty ofertowej są w równej mierze opis techniczny dokumentacji, rysunki dokumentacji wszystkich branż, specyfikacje techniczne, SWZ, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące normy i przepisy.
24. UWAGA! Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
25. Inne wytyczne do obliczenia ceny oferty:
Realizacja robót odbywać się będzie wyłącznie z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.
- Integralną częścią SWZ jest dokumentacja techniczna, składająca się z opisu technicznego i części graficznej, warunków technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + KG

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) DOŚWIADCZENIE: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze rekreacyjnym, odpowiadających swoim rodzajem i wartością, robocie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za roboty tego samego rodzaju Zamawiający uzna budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu rekreacyjnego o wartości minimum 60 000,00 zł brutto każda robota.
b) KADRA: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowaniem osobami, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:

- konstrukcyjno - budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika budowy), który pełnił funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru;

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zał. Nr 7 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ.
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 2 - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Podmioty zagraniczne
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) W ust. 1 pkt 2 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę i miejsce zamieszkania Wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, oraz Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 5 do SWZ
b) dowody określające, czy roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa pod lit. a), zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kosztorys ofertowy składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1500,00 (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 03.06.2022 r., godz. 10:00, i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oddział w Jerzmanowicach - numer rachunku 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011, z adnotacją: „Wadium – Nr sprawy: IR.271.1.5.2022.AK ”Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach Jerzmanowice i Przeginia”.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie powyższe stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym . 5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany określa paragraf 13 wzoru umowy - załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wyk. składa ofertę, pod rygorem nieważności w postaci elektr., oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://jerzmanowice-przeginia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.