eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup i dostawa fabrycznie nowego auta o napędzie elektrycznymOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego auta o napędzie elektrycznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021419270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybrzeże Juliusza Słowackiego

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-411

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.bou@dolnyslask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bou.umwd.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Świadczenie uslug na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego auta o napędzie elektrycznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cc3221a-d67e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035373/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostawa fabrycznie nowego auta o napędzie elektrycznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania ze strony internetowej prowadzonego postępowania (platformy zakupowej) opisane zostały pod adresem https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BOU-T.471.TP-5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 183953,92 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego auta o napędzie elektrycznym zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, (wzór formularza ofertowego wraz ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do oferty).
2. Przez samochód osobowy o napędzie elektrycznym należy rozumieć pojazd elektryczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektro mobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2021 poz. 110)
3. Przez pojazd fabrycznie nowy należy rozumieć samochód o przebiegu nie większym niż 50 (pięćdziesiąt) kilometrów, fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2022 roku.
4. Samochód będący przedmiotem zamówienia musi posiadać homologację wydaną zgodnie
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450).


5. Zamawiający wymaga, aby samochód był objęty gwarancją na następujące okresy:
a) gwarancja podstawowa – minimum 2 lata:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w cenie całościowej oferty pakiet pogwarancyjny umożliwiający wydłużenie okresu gwarancji podstawowej powyżej 24 miesięcy gwarancji producenta o minimum kolejne 24 miesiące. Okres wydłużenia gwarancji wraz z limitem kilometrów należy wpisać w Załączniku nr 1 do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
b) na powłoki lakiernicze – minimum 3 lata;
c) na perforację nadwozia – minimum 10 lat;
d) gwarancja na akumulator do napędu silnika elektrycznego – minimum 5 lat (okres gwarancji podlega ocenie w kryterium oceny ofert).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczył samochód będący przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru samochodu we własnym zakresie w przypadku, gdy Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie miał siedzibę salonu samochodowego stacjonarnego we Wrocławiu.
6. Zamawiający wymaga, aby w dniu dostawy/wydania samochodu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca przeprowadził szkolenie instruktażowe z obsługi technicznej pojazdu, dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego, w zależności od tego gdzie dojdzie to przekazania pojazdu, co zostanie potwierdzone na protokole zdawczo odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał co najmniej dwie Autoryzowane Stacje Obsługi (ASO) zobowiązane do realizacji usług gwarancyjnych znajdujące się na terenie miasta Wrocław, lub w odległości do 10 km od granic administracyjnych miasta Wrocław. Adresy stacji należy wpisać w Załączniku nr 1 do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
8. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy Zamawiającemu :
a) instrukcję obsługi w języku polskim;
b) kartę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu;
c) książkę serwisową - Zamawiający dopuszcza możliwość braku książki serwisowej w formie
papierowej w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi książki serwisowe w formie elektronicznej;
d) dwa komplety kluczyków z pilotami centralnego zamka;
e) wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja akumulatora

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dolnyslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.