eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych, odpowiednio od jednej do trzech części zamówieniaOgłoszenie z dnia 2022-05-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych, odpowiednio od jednej do trzech części zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357070478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 124245424

1.5.8.) Numer faksu: 124245490

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: emroczek@uks.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych, odpowiednio od jednej do trzech części zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e4e5cd5-d4fe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164356

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002048/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywna dostawa leków w ramach 3 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:
1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Kontakt za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Identyfikator konta Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na ePUAP to: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UKSKr , Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej to: /UKSKr/SkrytkaESP.
3. poczty elektronicznej – adres e-mail: emroczek@uks.com.pl (z wyjątkiem składania ofert – oraz dokumentów przewidzianych w pkt 8) SWZ – zob. pkt 8.2), pkt 10.1.9) i 10.2) SWZ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:
1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl;
2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Kontakt za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Identyfikator konta Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej na ePUAP to: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UKSKr , Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej to: /UKSKr/SkrytkaESP. W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie należy:
2.1. zalogować się na platformie ePUAP,
2.2. wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
2.3. wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
2.4. wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
2.5. należy pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: Uniwersytecka Klinik Stomatologiczna w Krakowie.
3. poczty elektronicznej – adres e-mail: emroczek@uks.com.pl (z wyjątkiem składania ofert – oraz dokumentów przewidzianych w pkt 8) SWZ – zob. pkt 8.2), pkt 10.1.9) i 10.2) SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w załączniku nr 5 i 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-393/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 223326,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do wstrzykiwań;
2. Oferowany towar musi:
2.1 spełniać warunki dopuszczenia do obrotu przewidziane w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 ze zm. – dalej: „Prawo farmaceutyczne”) – dla towarów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze;
2.2 spełniać warunki wprowadzenia do obrotu i do używania, przewidziane w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm. – dalej: „Ustawa o wyrobach medycznych”), potwierdzone aktualnymi dokumentami (tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyki, certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, atesty) – dla tych towarów, które tego wymagają;
2.3 posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski – w tym certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te towary wymaganych prawem norm – w przypadku towarów niepodlegających przepisom Ustawy o wyrobach medycznych lub Prawa farmaceutycznego;
2.4 być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety i opakowania towaru winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Prawem farmaceutycznym lub innymi dotyczącymi ich przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
2.5 posiadać termin ważności wynoszący minimum 12 miesięcy od dnia jego dostawy – w przypadku towarów mających ograniczony w czasie termin ważności;
2.6 posiadać niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
4. W przypadku każdej z części zamówienia, o której mowa w pkt 3.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowych opłat do:
4.1 dostarczania towaru sukcesywnie do siedziby Zamawiającego (ul. Montelupich 4, Kraków), na podstawie zamówień określających asortyment i ilość, w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 14:00.
4.2 wniesienia i rozładowania towaru w Magazynie (lok. 07c) w siedzibie Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SWZ i będzie on wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Opis ten należy analizować wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania.
6. Podane w załączniku nr 3 do SWZ liczby zamawianych towarów mają charakter szacunkowy i służą do obliczenia ceny oferty (wynagrodzenia Wykonawcy). Liczby zamawianych towarów podane w załączniku nr 3 do SWZ mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby pacjentów Zamawiającego w trakcie trwania umowy, przy czym w wypadku każdego z towarów zmiana ta nie będzie większa, niż 10% liczby wskazanej w załączniku nr 3 do SWZ. Zmiana taka będzie miała ponadto wpływ na sumaryczną wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przy czym różnica w jego wysokości nie będzie przekraczać 10% jego pierwotnej wartości. Szczegółowe zasady dokonywania omawianej zmiany opisane zostały we wzorze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
7. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zawarte są we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. W ramach składanej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w załączniku nr 3 do SWZ, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 1a do SWZ, który składa w swojej ofercie.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy, w przypadkach, w których zapisy SWZ odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od Wykonawcy, aby skład jakościowy i ilościowy substancji odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem parametrów, konstrukcji, przeznaczenia etc.

4.2.5.) Wartość części: 50846,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
a) Cena brutto (w złotych) wykonania zamówienia - 60 %
b) Termin dostawy - 40 %
2. Sposób oceny ofert.
2.1 Cena wykonania zamówienia brutto z maksymalną ilością 60 pkt. Maksymalną ocenę – 60 pkt
otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
"Cena = Najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Cena oferty
ocenianej x 60 pkt".
2.2 Ocena ofert w kryterium – Termin dostawy zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w
formularzu oferty w następujący sposób. Jeżeli Wykonawca zaoferuje:
a) 5-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 0 pkt,
b) 4-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 20 pkt,
c) 3-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 30 pkt,
d)1 lub 2-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie czasu dostawy przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zobowiązuje się on do dostarczenia towaru w terminie 5-cio dniowym. Jeżeli Wykonawca zaznaczy kilka terminów dostawy lub zaproponuje termin dłuższy niż 5 dni – jego oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Tak otrzymane wyniki odnoszące się do poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej
wymienionych kryteriach oceny ofert (sumę punktów otrzymanych w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny).
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych, niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków do znieczuleń miejscowych i wyrobów medycznych
2. Oferowany towar musi:
2.1 spełniać warunki dopuszczenia do obrotu przewidziane w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 ze zm. – dalej: „Prawo farmaceutyczne”) – dla towarów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze;
2.2 spełniać warunki wprowadzenia do obrotu i do używania, przewidziane w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm. – dalej: „Ustawa o wyrobach medycznych”), potwierdzone aktualnymi dokumentami (tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyki, certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, atesty) – dla tych towarów, które tego wymagają;
2.3 posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski – w tym certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te towary wymaganych prawem norm – w przypadku towarów niepodlegających przepisom Ustawy o wyrobach medycznych lub Prawa farmaceutycznego;
2.4 być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety i opakowania towaru winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Prawem farmaceutycznym lub innymi dotyczącymi ich przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
2.5 posiadać termin ważności wynoszący minimum 12 miesięcy od dnia jego dostawy – w przypadku towarów mających ograniczony w czasie termin ważności;
2.6 posiadać niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
4. W przypadku każdej z części zamówienia, o której mowa w pkt 3.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowych opłat do:
4.1 dostarczania towaru sukcesywnie do siedziby Zamawiającego (ul. Montelupich 4, Kraków), na podstawie zamówień określających asortyment i ilość, w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 14:00.
4.2 wniesienia i rozładowania towaru w Magazynie (lok. 07c) w siedzibie Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SWZ i będzie on wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Opis ten należy analizować wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania.
6. Podane w załączniku nr 3 do SWZ liczby zamawianych towarów mają charakter szacunkowy i służą do obliczenia ceny oferty (wynagrodzenia Wykonawcy). Liczby zamawianych towarów podane w załączniku nr 3 do SWZ mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby pacjentów Zamawiającego w trakcie trwania umowy, przy czym w wypadku każdego z towarów zmiana ta nie będzie większa, niż 10% liczby wskazanej w załączniku nr 3 do SWZ. Zmiana taka będzie miała ponadto wpływ na sumaryczną wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przy czym różnica w jego wysokości nie będzie przekraczać 10% jego pierwotnej wartości. Szczegółowe zasady dokonywania omawianej zmiany opisane zostały we wzorze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
7. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zawarte są we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. W ramach składanej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w załączniku nr 3 do SWZ, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 1b do SWZ, który składa w swojej ofercie.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy, w przypadkach, w których zapisy SWZ odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od Wykonawcy, aby skład jakościowy i ilościowy substancji odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem parametrów, konstrukcji, przeznaczenia etc.

4.2.5.) Wartość części: 76115,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
a) Cena brutto (w złotych) wykonania zamówienia - 60 %
b) Termin dostawy - 40 %
2. Sposób oceny ofert.
2.1 Cena wykonania zamówienia brutto z maksymalną ilością 60 pkt. Maksymalną ocenę – 60 pkt
otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
"Cena = Najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Cena oferty
ocenianej x 60 pkt".
2.2 Ocena ofert w kryterium – Termin dostawy zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w
formularzu oferty w następujący sposób. Jeżeli Wykonawca zaoferuje:
a) 5-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 0 pkt,
b) 4-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 20 pkt,
c) 3-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 30 pkt,
d)1 lub 2-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie czasu dostawy przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zobowiązuje się on do dostarczenia towaru w terminie 5-cio dniowym. Jeżeli Wykonawca zaznaczy kilka terminów dostawy lub zaproponuje termin dłuższy niż 5 dni – jego oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Tak otrzymane wyniki odnoszące się do poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej
wymienionych kryteriach oceny ofert (sumę punktów otrzymanych w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny).
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych, niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych
2. Oferowany towar musi:
2.1 spełniać warunki dopuszczenia do obrotu przewidziane w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126 poz. 1381 ze zm. – dalej: „Prawo farmaceutyczne”) – dla towarów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze;
2.2 spełniać warunki wprowadzenia do obrotu i do używania, przewidziane w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm. – dalej: „Ustawa o wyrobach medycznych”), potwierdzone aktualnymi dokumentami (tj.: kompletne zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, karty charakterystyki, certyfikat CE, Deklaracje Zgodności, atesty) – dla tych towarów, które tego wymagają;
2.3 posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania na terenie Polski – w tym certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te towary wymaganych prawem norm – w przypadku towarów niepodlegających przepisom Ustawy o wyrobach medycznych lub Prawa farmaceutycznego;
2.4 być nowy, opakowany w oryginalne opakowanie. Etykiety i opakowania towaru winny zawierać wszystkie wymagane informacje zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Prawem farmaceutycznym lub innymi dotyczącymi ich przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
2.5 posiadać termin ważności wynoszący minimum 12 miesięcy od dnia jego dostawy – w przypadku towarów mających ograniczony w czasie termin ważności;
2.6 posiadać niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia, w oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony towar.
4. W przypadku każdej z części zamówienia, o której mowa w pkt 3.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowych opłat do:
4.1 dostarczania towaru sukcesywnie do siedziby Zamawiającego (ul. Montelupich 4, Kraków), na podstawie zamówień określających asortyment i ilość, w czasie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 14:00.
4.2 wniesienia i rozładowania towaru w Magazynie (lok. 07c) w siedzibie Zamawiającego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SWZ i będzie on wprowadzony jako załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Opis ten należy analizować wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania.
6. Podane w załączniku nr 3 do SWZ liczby zamawianych towarów mają charakter szacunkowy i służą do obliczenia ceny oferty (wynagrodzenia Wykonawcy). Liczby zamawianych towarów podane w załączniku nr 3 do SWZ mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby pacjentów Zamawiającego w trakcie trwania umowy, przy czym w wypadku każdego z towarów zmiana ta nie będzie większa, niż 10% liczby wskazanej w załączniku nr 3 do SWZ. Zmiana taka będzie miała ponadto wpływ na sumaryczną wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przy czym różnica w jego wysokości nie będzie przekraczać 10% jego pierwotnej wartości. Szczegółowe zasady dokonywania omawianej zmiany opisane zostały we wzorze umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
7. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zawarte są we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. W ramach składanej przez Wykonawcę oferty, Zamawiający dopuści inne ilości sztuk w opakowaniu przedmiotu zamówienia, niż wskazane w załączniku nr 3 do SWZ, ale tylko po ich odpowiednim przeliczeniu w stosunku do zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie dokonać właściwego przeliczenia i zaznaczyć to w załączniku nr 1c do SWZ, który składa w swojej ofercie.
8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy, w przypadkach, w których zapisy SWZ odnoszą się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od Wykonawcy, aby skład jakościowy i ilościowy substancji odpowiadał wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem parametrów, konstrukcji, przeznaczenia etc.

4.2.5.) Wartość części: 96367,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
a) Cena brutto (w złotych) wykonania zamówienia - 60 %
b) Termin dostawy - 40 %
2. Sposób oceny ofert.
2.1 Cena wykonania zamówienia brutto z maksymalną ilością 60 pkt. Maksymalną ocenę – 60 pkt
otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:
"Cena = Najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu : Cena oferty
ocenianej x 60 pkt".
2.2 Ocena ofert w kryterium – Termin dostawy zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w
formularzu oferty w następujący sposób. Jeżeli Wykonawca zaoferuje:
a) 5-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 0 pkt,
b) 4-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 20 pkt,
c) 3-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 30 pkt,
d)1 lub 2-dniowy termin dostawy od dnia przekazania zamówienia przez Zamawiającego – 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy). Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie czasu dostawy przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zobowiązuje się on do dostarczenia towaru w terminie 5-cio dniowym. Jeżeli Wykonawca zaznaczy kilka terminów dostawy lub zaproponuje termin dłuższy niż 5 dni – jego oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Tak otrzymane wyniki odnoszące się do poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej
wymienionych kryteriach oceny ofert (sumę punktów otrzymanych w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny).
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych, niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ustala następujące warunki udziału postępowania:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca winien posiadać aktualne zezwolenie w zakresie prowadzenia apteki ogólnodostępnej lub prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, wydane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Zamawiający wymaga, by w okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca posiadał ważne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki, dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 500.000 zł.
2. Kserokopia aktualnego zezwolenia w zakresie prowadzenia apteki ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej, wydanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo farmaceutyczne.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzone nie wcześniej, niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji, o których mowa w pkt 8.2.3 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji, wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.4 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.4 SWZ, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 8.2.5 SWZ stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ww. podmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Ustawy.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
10. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w pkt 8.2.1-4, 6 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pkt 8.2.5, 7-9 SWZ stosuje się odpowiednio.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o poinformowaniu osób, których dane osobowe zawarte zostały w jego ofercie, o fakcie ich przekazania Zamawiającemu w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, jak też oświadczenia potwierdzającego, że wykonał on wobec nich, w imieniu Zamawiającego, obowiązek, o którym mowa w art. 14 RODO. Treść powyższego oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawcę lub Wykonawców reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo lub inny dokument dla tej osoby, potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i obejmować co najmniej umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy.
3. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Dz. U. z 2020 poz. 1192 z późn. zm.), przy uwzględnieniu okoliczności, że postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, a pełnomocnictwo winno być sporządzone i przekazane w formie przewidzianej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 70 Ustawy (zob. również pkt 8.3.3 SWZ).
4. Jeżeli na etapie składania ofert Zamawiający wymaga przedłożenia określonych w SWZ podmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca ich nie złoży lub złożone podmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków lub podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy. W przypadku nieuzupełnienia ww. podmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Ustawy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy przypadku nieuzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.2 SWZ.
5. Jeżeli na etapie składania ofert Zamawiający wymaga przedłożenia określonych w SWZ przedmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca ich nie złoży lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W przypadku nieuzupełnienia ww. przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) Ustawy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, dokumenty, o których mowa w pkt 8.1.1-3 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pkt 8.1.4-6 SWZ stosuje się odpowiednio.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo – zob. pkt 8.1.3 i 8.1.5 SWZ), chyba że w przypadku spółki cywilnej z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach zawartych w umowie zgodnie z §8 - załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na ofertę składają się:
1.1 Wypełniony i podpisany Formularz Oferty – załącznik nr 1 do SWZ:
- W pkt 1 Formularza Oferty należy wskazać dane identyfikacyjne i kontaktowe Wykonawcy oraz osoby, która reprezentuje Wykonawcę.
- W pkt 2.1 lit. a), 2.2 lit. a) lub 2.3 lit. a) Formularza Oferty należy podać cenę brutto za wykonanie części zamówienia, do którego Wykonawca składa ofertę.
- W pkt 2.1 lit. b), 2.2 lit. b) lub 2.3 lit. b) Formularza Oferty należy wskazać termin realizacji części zamówienia, do którego Wykonawca składa ofertę, poprzez skreślenie terminu, którego Wykonawca nie wybiera i pozostawienie nieskreślonego terminu deklarowanego.
1.2 Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 1a lub 1b lub 1c do SWZ:
- W Formularzu cenowym - załącznik nr 1a lub 1b lub 1c do SWZ w celu poprawnej identyfikacji, w kolumnie „e” (Nazwa handlowa i Producent) Wykonawca umieszcza nazwę handlową i nazwę producenta oferowanego produktu.
- Nieuzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji tabeli w Formularzach cenowych -załącznik nr 1a lub 1b lub 1c do SWZ lub brak tego załącznika lub nie podpisanie załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 223 Ustawy.
2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w sposób wskazany w treści Formularza Oferty i w pkt 10.2.3 SWZ.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
4. Do oferty należy również załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.1) SWZ.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w odniesieniu do każdej z części zamówienia.
6. Szczegółowe zasady składania ofert oraz dokumentów składanych w ofertą zawiera pkt 9) i 10) SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.