eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górno › Świadczenie usług organizatora społeczności lokalnej (OSL) w ramach projektu pn. "CUS DLA WSZYSTKICH"Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług organizatora społeczności lokalnej (OSL) w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych w Górnie

1.3.) Oddział zamawiającego: CUS w Górnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290755647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łysicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Górno

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-008

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@cusgorno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorno.naszcus.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminagorno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług organizatora społeczności lokalnej (OSL) w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-208fd8df-aebe-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163409

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00100969/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług organizatora społeczności lokalnej (OSL) w ramach projektu pn. „CUS DLA WSZYSTKICH”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

POWR.02.08.00-00-0093/20 pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00100972/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUS.26.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 54373,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług organizatora społeczności lokalnej (OSL) POWR.02.08.00-00-0093/20 pn. „CUS DLA WSZYSTKICH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
2. Zamówienie będzie realizowane w całości.
2.1. Wymagania niezbędne:
Organizatorem społeczności lokalnej może być osoba, która:
1) ma wykształcenie wyższe;
2) ma co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia animacji lokalnej lub innych form pracy środowiskowej, w tym pracy ze społecznością lokalną
3) uzyskała II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności praca socjalna ze społecznością lokalną lub odbywa szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej
4) posiada minimum 3-letnie doświadczenie pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której nie wydano prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
6) posiada obywatelstwo polskie;
7) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym „stanowisku”,
9) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
3.2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność wdrażania metody organizowania społeczności lokalnej oraz umiejętność budowania partnerstw;
2) umiejętność sprawnej organizacji pracy;
3) umiejętność współpracy w grupie;
4) umiejętność obsługi komputera (programy Word, Excel, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych);
5) zdolności interpersonalne a w szczególności komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w grupie, samodzielność wykonywania działań,
6) umiejętność analitycznego myślenia i pracy zespołowej,
7) predyspozycje osobowościowe: skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, terminowość, odporność na stres, systematyczność,
8) sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
9) wysoka kultura osobista.
2.3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
Do zadań organizatora społeczności lokalnej należy w szczególności:
1) Prowadzenie na bieżąco rozeznania:
- potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających,
- potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających;
2) Opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających, planu organizowania społeczności lokalnej i jego aktualizacji oraz realizacja tego planu;
3) Podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, w szczególności organizowanie działań wspierających;
4) Inicjowanie innych niż określone w pkt 3 działań zmierzających do wzmocnienia więzi społecznych i integracji wspólnoty samorządowej;
5) Współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację lokalną lub inne formy pracy środowiskowej;
6) Prowadzenie procesu monitoringu i ewaluacji podejmowanych działań i ich dokumentowanie;
7) Opracowanie niezbędnych analiz, raportów oraz bieżących zestawień;
8) Współpraca z Organizatorem Usług Społecznych i Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych w obszarach realizowanych usług społecznych zgodnie
z przyjętym do realizacji Programem Usług Społecznych obowiązującym na terenie gminy Górno;
9) Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych realizowanych na obszarze gminy tworzącej centrum;
10) Stosowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji w organizowaniu społeczności lokalnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85310000-5 - Usługi pracy społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66880,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Monika Krzysztofek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: -

7.3.3) Ulica: Sienkiewicza

7.3.4) Miejscowość: Chęciny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-060

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.