eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żegocina › Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina w formule zaprojektuj-wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻEGOCINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 316

1.5.2.) Miejscowość: Żegocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-731

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zegocina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegocina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52aa0fff-d5d5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163396

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004076/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa PSZOK-u na terenie Gminy Żegocina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPO WM 2014-2020, 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zegocina.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pomocą platformy znajdującej się na stronie: https://zegocina.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://zegocina.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
• Włączona obsługa JavaScript;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2.5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip,tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 32 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 32 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.9.2022.PN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina”, tj.: opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, dokonanie zgłoszeń do odpowiednich organów administracji architektonicznobudowlanej
na prowadzenie robót budowlanych, a następnie, na podstawie opracowanej
dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Jako, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, to przedmiot ten został opisany za pomocą Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
2.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności i robót budowlanych:
a) Czynności projektowych - wykonanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach zadania dokument pozwalający na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać taki zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie ich prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji.
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do:
• zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego,
• wykonania na własny koszt wszystkich badań i analiz oraz ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeśli będą konieczne),
• sporządzenie koncepcji projektowej celem przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji przed podjęciem prac projektowych.
• po zakończeniu prac Wykonawca przekaże ewentualną dokumentację powykonawczą łącznie z protokołami, świadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, instrukcji, schematów itp.
b) Robót budowlanych
Do prowadzenia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu Dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, sporządzonej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami).
Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o uprzednio wykonaną dokumentację projektową. Wszystkie zamontowane w ramach zamówienia urządzenia, elementy itp., muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz od obciążeń wobec osób trzecich.
1. Przedmiot Umowy obejmuje opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina” w formule zaprojektuj-wybuduj. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę
powinna zawierać taki zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie
ich prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji.
2. Prace/roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, będą realizowane 2 (dwóch) Etapach:
1) Etap I obejmuje:
a) zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego - opracowanie i przedłożenie wstępnej koncepcji zgodnej z PF-U, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego;
b) wykonania na własny koszt wszystkich badań i analiz oraz ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeśli będą konieczne),
c) opracowanie dokumentacji geologicznej (jeśli będą konieczne),;
d) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie tejże Dokumentacji Zamawiającemu, celem zatwierdzenia;
e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę;
f) po zakończeniu prac Wykonawca przekaże ewentualną dokumentację powykonawczą łącznie z protokołami, świadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, instrukcji, schematów itp.
2) Etap II obejmuje realizację PSZOK w oparciu o właściwości funkcjonalno-użytkowe wskazane w PFU, w tym m.in.:
a) uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu
b) roboty ziemne związane ze zdjęciem humus
c) przebudowa sieci energetycznej kolidująca z lokalizacją nowo projektowanego budynku z wiatą oraz budową wagi na wjeździe
d) wykonanie odpowiedniej infrastruktury instalacyjnej łącznie z budową separatora
e) utwardzenie nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym, w tym miejsca postojowe, parkingowe, trasy przejazdowe, teren pod kontenery
f) budowa budynku z wiatą wraz z instalacjami do celów PSZOK o powierzchni ok. 50 m2
g) budowa monitoringu połączonego z budynkiem gminy Żegocina
h) wyposażenie obiektu w wagę przenośna
i) wyposażenie obiektu w kontenery na odpady
j) ogrodzenie obiektu
k) instalację wagi najazdowej o tonażu umożliwiającym ważenie pojazdów wjeżdżających do PSZOK
l) zamykane dwie bramy wjazdową i wyjazdową ze szlabanami
m) instalacje elektryczną oświetleniową terenu PSZOK

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42923110-6 - Wagi

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert zawarty jest w Rozdziale 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji ponad okres wymagany jako minimalny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu, zawarto w Rozdziale 24 ust. 2 SWZ.)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszym SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunki udziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 ustawy pzp]:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów [art. 114 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:
Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
2.4.1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), porównywalną z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych stanu surowego, bądź stanu surowego i robót ogólnobudowlanych wykończeniowych.
W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten ma być spełniony:
➢ samodzielnie przez wykonawcę , lub
➢ przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane ,lub
➢ w przypadku wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
2.4.2. wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.) tj. upoważniające do: projektowania:
➢ w specjalności architektonicznej
➢ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
➢ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
➢ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych.
kierowania robotami budowlanymi:
➢ w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
➢ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
➢ w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych, zawarto w Rozdziale 25 ust. 3 SWZ.)
1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
(Informacje odnośnie dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zawarto w Rozdziale 25 ust. 7 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (Szczegółowe informacje o podmiotowych środkach dowodowych, zawarto
w Rozdziale 25 ust. 2 SWZ.)
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art. 274 ust. 1 ustawy pzp]:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1 SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten dokumenty te składa przynajmniej jeden z wykonawców.
2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 SWZ.
Do wykazu można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień tj. decyzję o nadaniu wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający odstępuje od tego wykazu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. o niepodleganiu wykluczeniu (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ), i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ , w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje, zawarto w Rozdziale 15 ust. 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz w zakresie wskazanym we wzorze umowy.
Szczegółowe zapisy odnośnie przewidywanych zmian umowy, zawarto w §25 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://zegocina.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.
2. W terminie do 10 (słownie: dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram realizacji zadania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
Zaakceptowany przez zamawiającego harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełna nazwa zamówienia podana w SWZ oraz skrócona nazwa podana w niniejszym ogłoszeniu o zamówienia (z uwagi na limit systemu do 200 znaków) odnoszą się do tego samego postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej i formie określonej w Rozdziale 38 SWZ.
7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zamawiający wykluczy z prowadzonego postępowania również Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.