eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żegocina › Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina w formule zaprojektuj-wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2022-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻEGOCINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 316

1.5.2.) Miejscowość: Żegocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-731

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zegocina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegocina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zegocina.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina w formule zaprojektuj–wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52aa0fff-d5d5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004076/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa PSZOK-u na terenie Gminy Żegocina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPO WM 2014-2020, 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164316/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.9.2022.PN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina”, tj.: opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, dokonanie zgłoszeń do odpowiednich organów administracji architektonicznobudowlanej
na prowadzenie robót budowlanych, a następnie, na podstawie opracowanej
dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Jako, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, to przedmiot ten został opisany za pomocą Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
2.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności i robót budowlanych:
a) Czynności projektowych - wykonanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz czynności administracyjnych polegających na takim działaniu wykonawcy aby uzyskał w imieniu zamawiającego na podstawie wykonanej dokumentacji w ramach zadania dokument pozwalający na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać taki zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie ich prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji.
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do:
• zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego,
• wykonania na własny koszt wszystkich badań i analiz oraz ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeśli będą konieczne),
• sporządzenie koncepcji projektowej celem przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji przed podjęciem prac projektowych.
• po zakończeniu prac Wykonawca przekaże ewentualną dokumentację powykonawczą łącznie z protokołami, świadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, instrukcji, schematów itp.
b) Robót budowlanych
Do prowadzenia robót budowlanych będzie można przystąpić po opracowaniu Dokumentacji projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawcę, sporządzonej na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp. (jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami).
Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o uprzednio wykonaną dokumentację projektową. Wszystkie zamontowane w ramach zamówienia urządzenia, elementy itp., muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz od obciążeń wobec osób trzecich.
1. Przedmiot Umowy obejmuje opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Żegocina” w formule zaprojektuj-wybuduj. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę
powinna zawierać taki zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie
ich prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji.
2. Prace/roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, będą realizowane 2 (dwóch) Etapach:
1) Etap I obejmuje:
a) zweryfikowania danych wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego - opracowanie i przedłożenie wstępnej koncepcji zgodnej z PF-U, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego;
b) wykonania na własny koszt wszystkich badań i analiz oraz ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia (jeśli będą konieczne),
c) opracowanie dokumentacji geologicznej (jeśli będą konieczne),;
d) wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie tejże Dokumentacji Zamawiającemu, celem zatwierdzenia;
e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę;
f) po zakończeniu prac Wykonawca przekaże ewentualną dokumentację powykonawczą łącznie z protokołami, świadectwami, dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, instrukcji, schematów itp.
2) Etap II obejmuje realizację PSZOK w oparciu o właściwości funkcjonalno-użytkowe wskazane w PFU, w tym m.in.:
a) uporządkowanie terenu i przygotowanie terenu
b) roboty ziemne związane ze zdjęciem humus
c) przebudowa sieci energetycznej kolidująca z lokalizacją nowo projektowanego budynku z wiatą oraz budową wagi na wjeździe
d) wykonanie odpowiedniej infrastruktury instalacyjnej łącznie z budową separatora
e) utwardzenie nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym, w tym miejsca postojowe, parkingowe, trasy przejazdowe, teren pod kontenery
f) budowa budynku z wiatą wraz z instalacjami do celów PSZOK o powierzchni ok. 50 m2
g) budowa monitoringu połączonego z budynkiem gminy Żegocina
h) wyposażenie obiektu w wagę przenośna
i) wyposażenie obiektu w kontenery na odpady
j) ogrodzenie obiektu
k) instalację wagi najazdowej o tonażu umożliwiającym ważenie pojazdów wjeżdżających do PSZOK
l) zamykane dwie bramy wjazdową i wyjazdową ze szlabanami
m) instalacje elektryczną oświetleniową terenu PSZOK

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

42923110-6 - Wagi

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45222100-0 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postepowaniu cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 528.888,93 złotych brutto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 93/100 złotych brutto).
Mając na uwadze, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty postanowiono jak na wstępie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1020070,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1020070,37 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.