eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › "Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie i lokalne podtopienia" - postępowanie IIIOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie
i lokalne podtopienia” – postępowanie III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DZIERŻONIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717875

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIASTOWSKA 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 832 56 95

1.5.8.) Numer faksu: 74 832 56 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.dzierzoniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie
i lokalne podtopienia” – postępowanie III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-260c91de-d5fe-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest
w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
11) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Dzierżoniów,
ul. Piastowska 1, 58 – 200 Dzierżoniów, Tel. 74/8235695
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ug.dzierzoniow.pl lub pisemnie (na adres siedziby Urzędu).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie i lokalne podtopienia” – postępowanie III, znak sprawy: IR.271.9.2022 prowadzonym w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku projektów z udziałem środków UE okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2604761,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przebudowa ulicy Pocztowej

4.2.5.) Wartość części: 982299,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa – 60% - 60 punków
b) Gwarancja – 40% - 40 punktów
2) Cena ofertowa - A(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawcy
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
Cn
A(x) = ---------- x 60
C(x)
gdzie :
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
Cn - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”
3) Gwarancja – G(x)
Przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:
- 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów
- 42 miesiące, otrzyma 20 punktów
- 48 miesięcy, otrzyma 25 punkty
- 54 miesięcy, otrzyma 30 punkty
- 60 miesięcy, otrzyma 40 punktów
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, że gwarancja wynosi 36 miesięcy
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże inne okresy gwarancji niż 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
4) Łączna cena oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru:
W(x) = A(x) + G(x) , gdzie :
W(x) – suma punktów jakie otrzyma oferta „x”
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za cenę ofertową
G(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium „gwarancja”
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
Gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny oraz gwarancji i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje dyspozycje wynikające z art. 248 ustawy Pzp.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ustawy Pzp).
8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przebudowa ulicy Wierzbowej wraz z rozbiórką
i budową mostu

4.2.5.) Wartość części: 487737,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44212100-0 - Mosty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa – 60% - 60 punków
b) Gwarancja – 40% - 40 punktów
2) Cena ofertowa - A(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawcy
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
Cn
A(x) = ---------- x 60
C(x)
gdzie :
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
Cn - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”
3) Gwarancja – G(x)
Przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:
- 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów
- 42 miesiące, otrzyma 20 punktów
- 48 miesięcy, otrzyma 25 punkty
- 54 miesięcy, otrzyma 30 punkty
- 60 miesięcy, otrzyma 40 punktów
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, że gwarancja wynosi 36 miesięcy
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże inne okresy gwarancji niż 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
4) Łączna cena oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru:
W(x) = A(x) + G(x) , gdzie :
W(x) – suma punktów jakie otrzyma oferta „x”
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za cenę ofertową
G(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium „gwarancja”
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
Gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny oraz gwarancji i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje dyspozycje wynikające z art. 248 ustawy Pzp.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ustawy Pzp).
8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przebudowa ulicy Wierzbowej

4.2.5.) Wartość części: 654175,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa – 60% - 60 punków
b) Gwarancja – 40% - 40 punktów
2) Cena ofertowa - A(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawcy
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
Cn
A(x) = ---------- x 60
C(x)
gdzie :
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
Cn - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”
3) Gwarancja – G(x)
Przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:
- 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów
- 42 miesiące, otrzyma 20 punktów
- 48 miesięcy, otrzyma 25 punkty
- 54 miesięcy, otrzyma 30 punkty
- 60 miesięcy, otrzyma 40 punktów
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, że gwarancja wynosi 36 miesięcy
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże inne okresy gwarancji niż 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
4) Łączna cena oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru:
W(x) = A(x) + G(x) , gdzie :
W(x) – suma punktów jakie otrzyma oferta „x”
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za cenę ofertową
G(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium „gwarancja”
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
Gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny oraz gwarancji i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje dyspozycje wynikające z art. 248 ustawy Pzp.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ustawy Pzp).
8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przebudowa ulicy Zielonej

4.2.5.) Wartość części: 480549,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 450 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena ofertowa – 60% - 60 punków
b) Gwarancja – 40% - 40 punktów
2) Cena ofertowa - A(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawcy
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
Cn
A(x) = ---------- x 60
C(x)
gdzie :
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
Cn - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”
3) Gwarancja – G(x)
Przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres:
- 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów
- 42 miesiące, otrzyma 20 punktów
- 48 miesięcy, otrzyma 25 punkty
- 54 miesięcy, otrzyma 30 punkty
- 60 miesięcy, otrzyma 40 punktów
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający uzna, że gwarancja wynosi 36 miesięcy
- w przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże inne okresy gwarancji niż 36, 42, 48, 54, 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
4) Łączna cena oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru:
W(x) = A(x) + G(x) , gdzie :
W(x) – suma punktów jakie otrzyma oferta „x”
A(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za cenę ofertową
G(x) – ilość punktów przyznanych ofercie „x” za kryterium „gwarancja”
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
Gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny oraz gwarancji i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje dyspozycje wynikające z art. 248 ustawy Pzp.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ustawy Pzp).
8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o dł. nie mniejszej niż 1 km każda (dotyczy CZĘŚĆ I, III, IV).
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu mostu o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł każda (dotyczy
CZĘŚĆ II).
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz w specjalności inżynieryjnej mostowej (mostowa tylko w przypadku zadania związanego z budową mostu) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (dotyczy CZĘŚĆ I, II, III, IV).
3) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku takim, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy
Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy
Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązaniu do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale XXII pkt. 2) niniejszej specyfikacji.
2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający zgodnie z art. 58 ustawy Pzp, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy,
b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w załącznikach nr 2a, 2b, 2c 2d do SWZ – projekty umów.
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” do dnia 01 czerwca 2022r. do godz. 14:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający nie przewiduje organizowania dla wykonawców wizji lokalnej. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów dostępnych na miejscu u Zmawiającego.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4) Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na IV części i dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
8) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9) Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
10) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
11) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12) W celu uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zrealizowany przedmiot zamówienia, nie będzie mógł stwarzać ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.