eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra Kalwaria › Budowa drogi w Lininie - dokumentacja projektowaOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Budowa drogi w Lininie - dokumentacja projektowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRA KALWARIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 10

1.5.2.) Miejscowość: Góra Kalwaria

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-530

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 4843300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gorakalwaria.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorakalwaria.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi w Lininie - dokumentacja projektowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10d3ddcf-d5e5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017995/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Budowa drogi w Lininie - dokumentacja projektowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie osobowego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w SWZ. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w SWZ ), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZAP.271.11.2022.ASK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów drogi:
1. Kategoria – KR - 3
2. Szerokość jezdni – 5,5 m
3. Odprowadzenie wód – powierzchniowe
4. Zjazdy – minimum po jednym na każdą działkę
5. Ciąg pieszo – rowerowy – asfaltowy
6. Przebudowa oświetlenia ulicznego – jeśli istnieje taka konieczność
7. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą
8. Kanał technologiczny
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
- projekt budowlany część drogowa
- projekt oświetlenia ulicznego
- projekt kanału technologicznego
- badania geotechniczne podłoża gruntowego zawierające:
a. wskaźnik nośności CBR
b. wskaźnik zagęszczenia
c. ocenę przydatności gruntu podłoża dla inwestycji drogowej
d. moduł odkształcenia podłoża pierwotny i wtórny
e. poziom zwierciadła wody gruntowej
f. odwierty geotechniczne: min. 10 odwiertów do 3 m
- w przypadku konieczności wycięcia drzew – inwentaryzację i projekt zieleni
- projekt organizacji ruchu z zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
- projekty budowlane koniecznej przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu podziemnego i naziemnego
- projekty rozbiórek
- projekt stacji transformatorowej – jeżeli będzie wymagany
a. uzgodnienie z Zakładem Energetycznym, gazownią i Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
b. przebudowę połączeń teletechnicznych
c. przebudowę nN z przyłączami do posesji (uzgodnienia z mieszkańcami)
d. przebudowę gazociągu
e. opracowanie skrzyżowań z instalacjami podziemnymi i drzewami
f. usunięcie kolizji
g. zabezpieczenie zbliżeń do urządzeń
h. przebudowę przyłączy do posesji
i. przebudowę hydrantów
j. przebudowę zasilania
- operat do decyzji środowiskowej wraz z uzyskaną decyzją środowiskową
- operat do pozwolenia wodnoprawnego wraz z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym
- operat ochrony środowiska
- mapy do celów projektowych
- wydzielenie działek z opracowaniem mapy podziałowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- wydzielenie działek niezbędnych do zajęcia na czas budowy
- uzgodnienie ZUD
- uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- kosztorys inwestorski
- przedmiar
Wymagania organizacyjno-techniczne w zakresie wykonywania projektów przebudowy sieci i urządzeń gestorów sieci, kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu
Należy wykonać niezbędne projekty przebudowy wg obligatoryjnego postępowania, wymaganego przez ZAMAWIAJĄCEGO, podanego poniżej:
a) WYKONAWCA, po otrzymaniu pisemnych warunków przebudowy sieci i urządzeń od gestorów sieci, przekazuje je obligatoryjnie, w trybie odwrotnym, do Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w celu zaakceptowania ich postanowień i upoważnienia wykonawcy projektu do dalszego prowadzenia projektu wg uzyskanych warunków przebudowy.
b) W przypadku gdy uzyskane, od gestorów sieci, warunki przebudowy nie odpowiadają ZAMAWIAJĄCEMU, ZAMAWIAJĄCY przejmuje od WYKONAWCY dalsze prowadzenie korespondencji z gestorami i informuje WYKONAWCĘ o trybie, sposobach i terminach skutecznego załatwienia sprawy.
c) WYKONAWCA dokumentacji, po wykonaniu inwentaryzacji stanu istniejącego dla celów projektowych, wykonuje w pierwszej kolejności!, po uzyskaniu innych niezbędnych danych, warunków i informacji - dalej wymienione opracowania, które mają być integralną częścią projektu budowlanego, uzasadniającą podjęcie przebudowy:
• Na roboczym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub mniejszej, jako osobne arkusze projektu, szczegółowy graficzny i opisowy wykaz kolizji sieci i urządzeń istniejących z nowym zagospodarowaniem terenu z jednoznacznym wyróżnieniem graficznym i opisaniem jak podano dalej.
• Linii projektowanych i istniejących krawężników jezdni, chodników i innych elementów naziemnych.
• Opis kolizji, a w tym: wkreślenie linii i elementów sieci i urządzeń istniejących-kolidujących z podaniem rzędnych ich posadowienia, typów i ilości urządzeń, rurowań, kabli, słupów, szafek, studni i innych z podaniem nazwy ich właścicieli. Wykaz ma umożliwiać ZAMAWIAJĄCEMU jednoznaczne ustalenie właściciela kolidującej sieci oraz wyróżnienie daty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
d) WYKONAWCA dokumentacji, w następnej kolejności, w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM, oraz gestorem kolidującej sieci, wymagającej przebudowy, wykonuje w ramach projektu, uproszczoną koncepcję techniczną przebudowy zawierającą:
• Elementy podane w ppkt. c.
• Sposób rozwiązania kolizji z określeniem wymaganego zakresu rzeczowego i terytorialnego robót.
• Elementy, które chce wprowadzić gestor sieci, w ramach modernizacji swojej sieci, podwyższającej minimalny zakres techniczny prac odtworzeniowych, wynikający z obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO.
• Jednoznaczny podział graficzny i opisowy zakresu rzeczowego na: obligatoryjne roboty wynikające z działania ZAMAWIAJĄCEGO oraz na roboty które zostały wprowadzone dodatkowo przez gestora sieci, przy założeniu, że będą one przez niego finansowane, na podstawie odrębnej umowy pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i gestorem sieci.
e) WYKONAWCA dokumentacji przedstawia wykonaną koncepcję wg ppkt. d. do zaakceptowania przez gestora sieci oraz ZAMAWIAJĄCEGO.
f) Po ostatecznym zaakceptowaniu koncepcji wg postanowień wg wg pkt. e. i po porozumieniu się pisemnym ZAMAWIAJĄCEGO i gestora sieci, WYKONAWCA uzyskuje dyspozycje i pozwolenie od ZAMAWIAJĄCEGO na kontynuowanie projektu.
g) WYKONAWCA dokumentacji przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU, w wyznaczonych etapach realizacji umowy, każdorazowo wyznaczanych pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO, wszystkie dokumenty umożliwiające ZAMAWIAJĄCEMU, w sposób całkowity, pełną kontrolę merytoryczną oraz postępu prac umownych, z okazaniem przez WYKONAWCĘ wszelkich danych i informacji oraz z opisaniem wszelkich zasadniczych okoliczności mających wpływ na projekt.
h) Każdy etap kontroli postępu projektu wg ppkt. g. wymaga obligatoryjnego sporządzenia dwustronnego protokołu służbowego zawierającego:
• Spis przedstawionych dokumentów takich jak: wykonane inwentaryzacje, uzyskane warunki techniczne budowy i przebudowy, opis uzyskanych map do projektowania i ich zakresów obszarowych, podkładów budowlanych, wyników badań geologicznych, rysunków i opisów z opracowań koncepcyjnych i projektowych w toku, ekspertyz, uzgodnień i wszelkich innych dokumentów wykonanych lub uzyskanych przez WYKONAWCĘ, mających wpływ na projekt w zakresie: merytorycznym, finansowym, technicznym, organizacyjnym i terminowym.
• Podstawową ocenę merytoryczną, przez ZAMAWIAJĄCEGO, dotyczącą przedstawionych dokumentów.
• ZAMAWIAJĄCY musi, w protokole, wyrazić zgodę na dalszą pracę WYKONAWCY i ma wprowadzić swoje uwagi i zastrzeżenia oraz ma określić termin następnej protokolarnej weryfikacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.
• W przypadku braku przedłożenia niezbędnych dokumentów świadczących o realizacji umowy przez WYKONAWCĘ dokumentacji, co jest zagwarantowane umową, ZAMAWIAJĄCY ma prawo przerwać dalszy tok wykonywania projektu z uznaniem sytuacji jako przerwanie pracy z winy WYKONAWCY, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi wynikającymi z umowy.
i) Każdy projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy musi posiadać, w opisie technicznym, pogrupowane i szczegółowo wykazane zakresy rzeczowe robót oraz - z odrębnym rozdziałem na roboty finansowane przez Gminę Góra Kalwaria oraz przez gestorów sieci, które będą jednocześnie wytycznymi do wykonania kosztorysów.
j) Opisane w ppkt. i. pogrupowanie ma być odwzorowane analogicznie - w rozdziałach kosztorysów. Celem jest umożliwienie wykonania przez ZAMAWIAJĄCEGO:
• Jednoznacznej i łatwo dostępnej weryfikacji merytorycznej prawidłowości ujęcia zakresów rzeczowych robót.
• Jednoznaczną i łatwo dostępną weryfikację ujęcia lub pominięcia robót w kosztorysach.
Uwaga:
Teren opracowania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zamawiający wymaga:
1. opracowania koncepcji budowy drogi w Lininie w 2 – ch wariantach oznaczonych na załączniku graficznym kolorem czerwonym i niebieskim.
Wariant 1 – kolor niebieski - obejmuje budowę drogi na działce nr ew. 663 obręb Coniew gm. Góra Kalwaria
Wariant 2 – kolor pomarańczowy - obejmuje budowę drogi na działce ew. nr 665 obręb Coniew gm. Góra Kalwaria oraz wzdłuż granicy działki ew. nr 664 obręb Coniew gm. Góra Kalwaria, włączenie w działkę ew. nr 663 obręb Coniew gm. Góra Kalwaria i do końca działki ew. nr 663 obręb Coniew gm. Góra Kalwaria
Każda z koncepcji powinna zawierać:
- opis techniczny
- projekt zagospodarowania terenu
- wizualizację
- kosztorys inwestorski
2. zaprezentowania przygotowanych koncepcji na spotkaniu z radnymi i mieszkańcami
3. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę na podstawie zaakceptowanej koncepcji
4. uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji
Uwaga:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzędowej, dotyczącej uzyskiwania wszelkich uzgodnień, decyzji administracyjnych itp., który będzie zawierał informacje dotyczące daty wystąpienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi właściwego organu.
2. Dokumentacja w trakcie opracowania oraz przed oddaniem powinna być przedstawiana na radach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu. Zamawiający dopuszcza rady budowy w trybie on – line.
3. Dokumentację projektową (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny) należy wykonać w 5 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w programie ogólnodostępnym z rozszerzeniem .pdf. Projekty techniczne w 5 egz.
Każdy komplet dokumentacji powinien być oddzielnie spakowany w pojemniki umożliwiające łatwe przenoszenie (z uchwytami), na opakowaniach czytelny spis załączników, wszystkie komplety i załączniki ponumerowane.
Należy przewidzieć wykonanie dodatkowych egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień (np.: z eksploatatorem sieci energetycznej itp.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opłata ryczałtowa za usługę 60% = 60 pkt
2. Termin przedstawienia koncepcji budowy drogi – 40% = 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przedstawienia koncepcji budowy drogi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej :
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi za kwotę min. 50 tys. złotych

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane warunki mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SWZ, oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz Oferta.
a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
b) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
d) Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Pzp (art. 455 ustawy Pzp) Zamawiający przewiduje zmiany wskazane w & 16 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy wymienionej w ust.2, zwaną dalej „listą” na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr 269//2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.