eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w OCRM OpoleOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy
paliw płynnych na podstawie kart
paliwowych do pojazdów służbowych
eksploatowanych w OCRM Opole

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2-4

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-367

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/4413639

1.5.8.) Numer faksu: 77/4413645

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pogotowie.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy
paliw płynnych na podstawie kart
paliwowych do pojazdów służbowych
eksploatowanych w OCRM Opole

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6eeceb65-d5da-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00163159

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00162403/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne, bezgotówkowe dostawy paliw płynnych na podstawie kart paliwowych do pojazdów służbowych eksploatowanych w OCRM Opole

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ , https://pogotowie.opole.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) w
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” oraz poczty elektronicznej (e-mail: sekretariat@pogotowie.opole.pl);
2) Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /
/CentrumRatownictwa/SkrytkaESP;
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;
4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP;
5) szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące miniPortalu, sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje;
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB;
7) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
cyfrowe odwzorowanie dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP;
8) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniuPrezesaRady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452, z
późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415, z późn. zm.),
to jest:
a) dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzającego wniesienie wadium w
formie innej niż pieniężna, składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
b) jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może
sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie posiadanego dokumentu lub oświadczenia, opatrując je
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest
równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z oryginałem.
c) w przypadku przekazywania przez Wykonawcę cyfrowego odwzorowania dokumentu lub
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez
Podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem odwzorowania cyfrowego za zgodność z
oryginałem.
9.2 Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu ;
9.3 Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane
zostały przez Zamawiającego w pkt 9 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych
Zamawiający przedstawił w pkt 26 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe zakupy paliw płynnych, tj. benzyny o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 oraz oleju napędowego do silników diesla całodobowo we wszystkie dni tygodnia do pojazdów Zamawiającego w sieci stacji paliw na obszarze działania OCRM obejmujący zasięgiem działania obszar Polski.
2. Maksymalne zapotrzebowanie w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:
 olej napędowy (ON) odpowiedni do pory roku w ilości: 120 000 L
 benzyna bezołowiowa (Pb95) w ilości : 500 L
Wskazane zużycie paliw w SIWZ jest ilością szacunkową w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania ilości paliw w czasie trwania umowy. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia o realizację w/w ilości zapotrzebowanych paliw, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny zgodnie z pkt 21 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość stacji paliw

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rabat

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt
6 SWZ,
Zamawiający żąda złożenia:
1) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
2) formularza ofertowego, zawierającego m.in. informacje niezbędne do oceny oferty Wykonawcy w
ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Szczegółowe wymagania zostały określone przez Zamawiającego w pkt 8 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 7 SWZ
Zamawiający żąda złożenia:
1) aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
2) formularza ofertowego, zawierającego m.in. informacje niezbędne do oceny oferty Wykonawcy w
ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2. Szczegółowe wymagania zostały określone przez Zamawiającego w pkt 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
1.2 W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.3 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu;
1.4 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;1.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
1.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane;
1.7 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 7.1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które
zostały przewidziane względem Wykonawcy, określone w pkt 6.1 SWZ;
1.8 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
1.9 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub będą zachodzić wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, określone w 6.1
SWZ, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu;
1.10 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP. pdf;

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.