eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach Gminy Chrzanów w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach Gminy Chrzanów w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Henryka 20

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 75 85 185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@chrzanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.chrzanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

adminstracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach Gminy Chrzanów w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09e04826-d50c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162991

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033142/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zabiegi pielęgnacyjne drzew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-09e04826-d50c-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/ portal (za wyjątkiem składania ofert) - nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Miejski w Chrzanowie; identyfikator adresata: rw3f372gij) oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty
elektronicznej zp@chrzanow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: ZP.271.8.2022
3. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/archiwum/oferty-wnioski-i-prace-konkursowe/.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zp@chrzanow.pl. oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Miejski w Chrzanowie; identyfikator adresata: rw3f372gij).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie jako jednostce sektora finansów publicznych;
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawarcia z Panią/Panem umowy w sprawie zamówienia publicznego przezokres 10 lat zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r.
nr 14 poz. 67);
7) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część nr 1) „Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów na terenach zieleni Gminy Chrzanów, w tym interwencyjna wycinka i cięcia drzew – 2022 r.” Zamówienie obejmuje:
a)wycinkę drzew metodą alpinistyczną, w tym interwencyjne usuwanie złomów i wywrotów drzew o różnej średnicy pni,
b) wycinkę krzewów i samosiewów,
c) pielęgnację drzew metodą alpinistyczną, w tym interwencyjne cięcia drzew,
d) założenie wiązań elastycznych,
e) zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków do regionalnej instalacji,
f) frezowanie pni po wyciętych drzewach na głębokość 40 cm wraz z wywozem wiórów i zasypaniem dołów po wyfrezowaniu ziemią żyzną, zasianie trawy,
g) pocięcie grubizny na odcinki do 50 cm, przewiezienie jej we wskazane miejsce przy ul. Leśnej oraz ułożenie w pryzmy o objętości 5 mp każda,
h) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
Szczegółowy zakres rzeczowy przewidzianych do wykonania robót jest określony w załączniku nr 9.1 do SWZ. Wymagany termin ich realizacji będzie każdorazowo określany w zleceniu na piśmie i przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego (odbiór osobisty przez Wykonawcę lub w formie elektronicznej lub telefonicznie – potwierdzony niezwłocznie przez Wykonawcę na piśmie o przyjęciu zlecenia). Wszystkie ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami orientacyjnymi (szacunkowymi), co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazane ilości mogą ulec zmniejszeniu, Zamawiający może ich nie wykorzystać w ogóle.
Dla zleceń wymagających natychmiastowego działania Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność całodobową i realizuje je w trybie pilnym- do 5 godzin od zgłoszenia przekazanego telefonicznie lub odebranego e-maila w którym zawarta jest informacja- zlecenie pilne. Zlecenie wymagające realizacji w trybie pilnym i przekazane telefonicznie lub mailem zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę na piśmie. W przypadku wykonywania prac dot. wycinki drzew lub cięć drzew w miejscach wymagających zajęcia miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania opłaty związane z ww. postojem poniesie Wykonawca. Standardy jakościowe wykonania prac stanowią Załącznik nr 10.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert oraz jego wagą:
Kryterium Cena (C) 100%
W powyższym kryterium liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Cmin/Cb) x 100 = liczba punktów badanej oferty(C)
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena brutto oferty badanej;
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt w niniejszym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2) „Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów, w tym interwencyjna wycinka i cięcia drzew – 2022 r.”. Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie cięć pielęgnacyjnych oraz technicznych w koronach drzew i krzewów różnych gatunków i o różnej średnicy pnia rosnących w pasach drogowych dróg gminnych obejmujące:
- cięcia pielęgnacyjne (sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące),
- cięcia techniczne (odsłanianie sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i zachowania skrajni jezdni).
b) wycinkę drzew i krzewów różnych gatunków i o różnej średnicy pnia martwych, będących w złym stanie fitosanitarnym, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
c) zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków do regionalnej instalacji ,
d) pocięcie grubizny na odcinki do 50 cm,
e) przewiezienie grubizny na wskazany teren przez Zamawiającego przy ulicy Leśnej w Chrzanowie, ułożenie w pryzmy po 5mp każda,
f) przygotowanie protokołów odbioru drewna i dokumentowanie ilości pozyskanego drewna,
g) frezowanie pni po wyciętych drzewach na głębokość 40 cm wraz z wywozem wiórów i zasypaniem dołów po wyfrezowaniu ziemią, zasianie trawy,
h) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
i) interwencyjne usuwanie konarów, gałęzi itp. stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego,
j) interwencyjne usuwanie złomów i wywrotów drzew oraz interwencyjne cięcia drzew.
Szczegółowy zakres rzeczowy przewidzianych do wykonania robót jest określony w załączniku nr 9.2 do SWZ. Wszystkie ilości wskazane w zakresie prac są ilościami orientacyjnymi (szacunkowymi), co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Wskazane ilości mogą ulec zmniejszeniu, Zamawiający może ich nie wykorzystać w ogóle. Prace w trybie pilnym mogą być zlecane w przypadku wyjątkowych sytuacji, w szczególności takich jak: nagłe załamanie pogodowe (silne opady, mocny wiatr) i skutki nim wywołane oraz inne nagłe zdarzenia losowe.
Standardy jakościowe wykonania prac stanowią załącznik nr 10.2 do SWZ
Zamawiający wymaga wykonania cięć drzew i krzewów wskazanych w zakresie prac, podkrzesywania drzew z zachowaniem skrajni drogowej w wysokości 2,2 m nad chodnikiem oraz do 4,5 m na jezdnią, a także usunięcie jemioły poprzez jej wyłamanie lub wycięcie bez wycinania konarów. Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac, oznakowania robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.
Wykonawca zobowiązany jest również do właściwego oznakowania miejsc prowadzenia robót i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Niezbędne jest, aby znaki które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (noc, święta, weekend), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.
Przy wykonywaniu umowy Wykonawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań mających na celu maksymalne zapobieżenie uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, blokady ruchu drogowego, przemieszczania zanieczyszczeń na tereny przyległe).
Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń, ogrodzeń, znaków itp.
Podczas pielęgnacji oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzew i krzewów należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej/wiejskiej oraz ruchu drogowego, np. kolizję z liniami napowietrznymi.
Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym będą wykonywane prace zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.784) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2311).
Prace w koronach drzew powinny być prowadzone w sposób nienaruszający przepisów ustawy o ochronie przyrody.
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do zaprzestania prac na danym drzewie w przypadku stwierdzenia występowania gniazd ptasich i do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Prace należy wykonywać przy użyciu podnośnika mechanicznego, w wyjątkowych sytuacjach zachodzi konieczność wycinki i cięć drzew przy użyciu metody alpinistycznej.
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdzie wymagana jest natychmiastowa interwencja, Wykonawca zobowiązany jest w trybie pilnym do przystąpienia do prac w przypadku nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej, zagrożenie bezpieczeństwa w czasie do 2 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego lub dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego zgłoszenia telefonicznego, pisemnego, faksem lub emailem. Przez przystąpienie do prac rozumie się podjęcie działań w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego lub dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego.
Odbiór drewna następuje każdorazowo po dokonaniu wycinki drzewa, na podstawie protokołu odbioru drewna. Wykonawca po zakończeniu prac przygotowuje protokół przekazania drewna. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiarów ilości pozyskania drewna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert oraz jego wagą:
Kryterium Cena (C) 100%
W powyższym kryterium liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:
(Cmin/Cb) x 100 = liczba punktów badanej oferty(C)
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena brutto oferty badanej;
Maksymalnie wykonawca może uzyskać 100 pkt w niniejszym kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla Części nr 1):
1) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum dwie usługi polegające na pielęgnacji drzew metodą alpinistyczną lub pielęgnacji i wycinki drzew metodą alpinistyczną, o wartości min. 100 000 zł brutto każde zadanie.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2) O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają:
a) samochód do transportu drewna – 1 szt.,
b) rębak do gałęzi – 1 szt.,
c) frezarkę do pni – 1 szt.,
d) piła spalinowa - 4 szt.,
e) sprzęt alpinistyczny tj. uprząż arborystyczna, uprząż piersiowa, zestaw wspinaczkowy – 3 komplety.
3) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, że wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej:
a) 3 pilarzami drzew ozdobnych, posiadającymi ukończony kurs pilarzy drzew ozdobnych metodą alpinistyczną, którzy będą wykonywać przedmiotowe zamówienie.
Dla Części nr 2):
1) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum dwie usługi polegające na pielęgnacji drzew i wycince drzew o wartości min. 100 000 zł brutto każde zadanie.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:
a) samochód z podnośnikiem koszowym–zwyżka o wysokości do 30 m–1 szt.,
b) rębak do gałęzi – 1 szt.,
c) frezarkę do karp – 1 szt.,
d) piła spalinowa - 4 szt.,
e) piła spalinowa na wysięgnikach – 2 szt.,
f) sprzęt alpinistyczny tj. uprząż arborystyczna, uprząż piersiowa, zestaw wspinaczkowy – 1 komplet
g) przyczepę sygnalizacyjną zmiennej treści – 1 szt.
3) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, że wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej:
a) dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2018 poz.1190),
b) jedną osobą, pełniąca funkcję brygadzisty odpowiedzialną za koordynację i kierowanie pracami pielęgnacyjnymi w koronach drzew i krzewów oraz wycinkę drzew – osoba posiadająca wykształcenie wyższe (ogrodnicze, architektura krajobrazu lub leśne).
c) 2 pilarzy drzew ozdobnych posiadających ukończony kurs pilarza drzew ozdobnych II stopnia.
Dla Części nr 1) i Części nr 2) wspólnie:
W przypadku złożenia ofert na dwie części przez jednego wykonawcę Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej za spełniony jeżeli:
1) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali minimum dwie usługi polegające na pielęgnacji drzew metodą alpinistyczną lub pielęgnacji i wycinki drzew metodą alpinistyczną, o wartości min. 100 000 zł brutto każde zadanie
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
2) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:
a) samochód do transportu drewna – 1 szt.
b) samochód z podnośnikiem koszowym–zwyżka o wysokości do 30 m – 1 szt.,
c) rębak do gałęzi – 1 szt.,
d) frezarkę do karp – 1 szt.,
e) piła spalinowa - 8 szt.,
f) piła spalinowa na wysięgnikach – 2 szt.,
g) sprzęt alpinistyczny tj. uprząż arborystyczna, uprząż piersiowa, zestaw wspinaczkowy – 4 komplety
h) przyczepę sygnalizacyjną zmiennej treści – 1 szt.
3) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, że wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej:
a) 5 pilarzami drzew ozdobnych, posiadającymi ukończony kurs pilarzy drzew ozdobnych metodą alpinistyczną,
b) 2 osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania ruchem drogowym wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2018 poz.1190)
c) 1 osobą, pełniącą funkcję brygadzisty odpowiedzialną za koordynację i kierowanie pracami pielęgnacyjnymi w koronach drzew i krzewów oraz wycinkę drzew – osoba posiadająca wykształcenie wyższe (ogrodnicze, architektura krajobrazu lub leśne).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ);
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5.1 do SWZ (dla Części nr 1), załącznik nr 5.2 do SWZ (dla Części nr 2), załącznik nr 5.3 do SWZ (w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na Część nr 1) i Część nr 2).
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami składa wykaz dotyczący usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
Zgodnie § 9 ust. 2 z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415) okres o którym mowa w pkt a) liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami składa wykaz dotyczących robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wzór wykazu stanowi załącznik nr 6.1 do SWZ (dla Części nr 1), załącznik nr 6.2 do SWZ (dla Części nr 2), załącznik nr 6.3 do SWZ (w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na Część nr 1) i Część nr 2).
c)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7.1 do SWZ (dla Części nr 1), załącznik nr 7.2 do SWZ (dla Części nr 2), załącznik nr 7.3 do SWZ (w przypadku gdy wykonawca składa ofertę na Część nr 1) i Część nr 2).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Interaktywny formularz ofertowy udostępniony na Platformie e-Zamówienia zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru
oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
2) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.1 i/lub 1.2
3) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) dotyczące odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 3 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a) dla części nr 1: 1 800,00 zł,
b) dla części nr 2: 2 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dotyczące
odpowiednio:
a) wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówień - zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/archiwum/oferty-wnioski-i-prace-konkursowe/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.