eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE DUAL B2/C1 DLA 11 OSÓB ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW TELC OSOBOM, KTÓRE OSIĄGNĘŁY POZYTYWNY WYNIK EGZAMINUOgłoszenie z dnia 2022-05-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE DUAL B2/C1 DLA 11 OSÓB ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW TELC OSOBOM, KTÓRE OSIĄGNĘŁY POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650894385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Czarnieckiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pwste.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE DUAL B2/C1 DLA 11 OSÓB ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW TELC OSOBOM, KTÓRE OSIĄGNĘŁY POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-764fc422-d5d2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Uczelnia 2.0-zintegrowany Program Rozwoju PWSTE w Jarosławiu” –nr WND-POWR.03.05.00-00-Z078/18-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.pwste.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przy czym: korespondencja e-mail kierowana do Zamawiającego winna być kierowana wyłącznie na adres e-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami ( składanie i wysyłanie dokumentów/oświadczeń /wyjaśnień /zawiadomień/informacji ) odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE w Jarosławiu.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwste.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit., c oraz e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą :
PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE DUAL B2/C1 DLA 11 OSÓB ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW TELC OSOBOM, KTÓRE OSIĄGNĘŁY POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU w ramach projektu „Uczelnia 2.0-zintegrowany Program Rozwoju PWSTE w Jarosławiu” –nr WND-POWR.03.05.00-00-Z078/18-00
Podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp obejmuje cały czas trwania umowy; nadto dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji obowiązków natury publicznoprawnej.
5. Obowiązek podania przez Panią / Pana / Państwa danych osobowych dotyczących bezpośrednio osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
6. W odniesieniu do Pani / Pana / Państwa danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
7. Odbiorcami Pani / Pana / Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp.
8. Pani / Pana / Państwa dane osobowe mogą być udostępniane osobom, których dotyczą, osobom upoważnionym przez osobę/y których dotyczą, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, podmiotami uprawnionym do ich uzyskania na podstawie umów (w szczególności kancelariom prawnym).
9. Posiada / Posiadają Pani / Pan / Państwo prawo do żądania od Administratora:
 dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe Pani / Pana / Państwa dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie o przysługujących uprawnieniach,
 prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. ( art. 19 ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy Pzp ).
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawi art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania - art. 19 ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy Pzp
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny interes wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych),
 prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE.
10. Nie przysługuje Pani / Panu / Państwu:
 na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d , e prawo do usunięcia danych osobowych;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO
11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy obowiązującego prawa (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
12. Niepodanie danych osobowych może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy na gruncie postępowania przetargowego wynikającymi z ustawy Pzp.
13. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
14. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
15. Zamawiający informuje o ciążącym na Pani / Panu / Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG/TP/4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE DUAL B2/C1 DLA 11 OSÓB ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW TELC OSOBOM, KTÓRE OSIĄGNĘŁY POZYTYWNY WYNIK EGZAMINU w ramach projektu „Uczelnia 2.0-zintegrowany Program Rozwoju PWSTE w Jarosławiu” –nr WND-POWR.03.05.00-00-Z078/18-00
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-06-27 do 2022-06-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający poprawia w tekście oferty ewentualne oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona – w sposób określony w ustawie Pzp.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów - zgodnie z ustawą Pzp
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi być licencjonowanym członkiem Telc - posiadać - zgodne z przepisami prawa - uprawnienie do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów TELC The European Language Certificates.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
b) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - załącznik nr 4 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia .
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu - https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający wykluczy z postepowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Zamawiający w przypadku wykonawcy wykluczonego zgodnie z powyższymi przesłankami odrzuci jego ofertę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.