eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH- PRZEWÓZ OSÓB.Ogłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH- PRZEWÓZ OSÓB.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676225

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: www.45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH- PRZEWÓZ OSÓB.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b0d0c71-d5cd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00236492/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług transportowych- przewóz osób

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/45wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie, 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych (Podmioty uczestniczące w realizacji umowy)
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
9) informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 222222,22 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług transportowych – przewóz osób na obszarze kraju i poza granicami kraju w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Usługa ma na celu dowóz żołnierzy i pracowników wojska na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, skoki spadochronowe, szkolenia
w Wojskowych Ośrodkach Szkolenia, zabezpieczenie przemieszczania PKW po terenie kraju w okresie przygotowania do wyjazdu lub powrotu (przewóz
z macierzystych JW na lotniska i z lotnisk do macierzystych JW), zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw i szkoleń, przewóz żołnierzy Wojsk Sojuszniczych zgodnie z przesłanymi w tym zakresie potrzebami do 45 WOG.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 12 do SWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SWZ), stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru :
P = Wc+ Wt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
• wykaże, że jest w posiadaniu licencji uprawniającej do krajowego transportu drogowego osób oraz na międzynarodowy transport drogowy (kraje NATO i UE oraz kraje ościenne) osób (1bus i 1 autobus)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
• dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmującym również odpowiedzialność ubezpieczonego od nieszczęśliwych wypadków i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW,NNW) na kwotę minimum 500 000,00 zł ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
• złoży wykaz pojazdów (załącznik nr 10 do SWZ) posiadanych przez Wykonawcę, którymi zamierza realizować usługi na potrzeby 45 WOG oraz oświadczy, że usługi będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów (autobusów) z zachowaniem obowiązujących przepisów, a w szczególności Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
• złoży wykaz kierowców (załącznik nr 11 do SWZ) minimum 3 pracowników wykonujących czynności kierowcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy
• wykaże (załącznik nr 5 do SWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 3 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości każdej z nich nie mniejszą niż: 130 000,00 zł brutto.
Nie dopuszcza się sumowania wartości usług zrealizowanych
w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129.) - załącznik nr 9
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz.1129) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 7
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 8
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) posiadanie licencji uprawniającej do krajowego transportu drogowego osób oraz na międzynarodowy transport drogowy (kraje NATO i UE oraz kraje ościenne) osób (1bus i 1 autobus)
b) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmującym również odpowiedzialność ubezpieczonego od nieszczęśliwych wypadków i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW,NNW) na kwotę minimum 500 000,00 zł ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu.
c) wykazu pojazdów (załącznik nr 10 do SWZ) posiadanych przez Wykonawcę, którymi zamierza realizować usługi na potrzeby 45 WOG oraz oświadczy, że usługi będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów (autobusów) z zachowaniem obowiązujących przepisów, a w szczególności Kodeksu Pracy i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
d) wykazu kierowców (załącznik nr 11 do SWZ) minimum 3 pracowników wykonujących czynności kierowcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy
e) wykazu usług (załącznik nr 5 do SWZ) na którym wykaże, że zrealizował usługi zgodnie z zapisami w dziale VI pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, że te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich trzech miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości : 3 300,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000 z dopiskiem:
Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH- PRZEWÓZ OSÓB
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej oryginał w postaci elektronicznej.
6. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofertą.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.
8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed terminem upływu składania ofert,
- którego oferta została odrzucona,
- po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte od-wołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty gwarancji lub poręczenia z terminem składania ofert tj. do 25.05.2022r. do godz. 09:00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 - załącznik nr 13 do SWZ.
-Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przez przystąpieniem do podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.