eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarny Bór › Usługi żywienia pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym BorzeOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi żywienia pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Czarny Bór

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-379

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748450124

1.5.8.) Numer faksu: 748450290

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zlo.czarnybor.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlo.czarnybor.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi żywienia pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzaleznionych od Alkoholu w Czarnym Borze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb4c869e-d5c6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00103643/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi żywienia pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/czarnybor

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/czarnybor

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Justyna Florian – specjalista zamówień publicznych.
2)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarnybor
3)W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4)Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5)Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6)Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d)włączona obsługa JavaScript,
e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Szczegóły pkt XVI. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu jest Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8, kod pocztowy 58-379 Czarny Bór, telefon (74) 845-01-25, e-mail: biuro@zlo.czarnybor.com Informujemy, że Administrator wyznaczył IODO, kontakt e-mail: iod@zlo.czarnybor.com, tel. (74) 845 01 25 w. 32 zastępca IODO, kontakt za pośrednictwem w/w maila, tel. (74) 8450125 w. 41 lub korespondencyjnie na adres Administratora. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz organizowania konkursów na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej. Przesłanką legalizującą na gruncie „RODO” jest art. 10.
Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora (hostingowe, obsługi, serwisanci urządzeń i sieci teleinformatycznej, usług IT) lub Poczta Polska .Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą protokolarnie niszczone.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania ( poprawiania ) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych w tym nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Przysługuje również prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 „RODO”, nie może ono ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Jeżeli Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepis „RODO” przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia lub konkursu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwości uczestniczenia w przedmiotowym zamówieniu lub konkursie. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, które mogą wywołać określony skutek prawny, w tym w formie profilowania. Zob. XLII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZLO/ZP/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 567777,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi żywienia pacjentów Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze.1) Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki dla pacjentów Zakładu. Na zestaw całodzienny składają się 3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy + napój, kolacja, przygotowane z produktów własnych. Do kolacji i śniadania Zamawiający wymaga podania herbaty. Owoce musza być podane w formie surowej. Warzywa mogą być podane w formie sałatki. W jadłospisie należy uwzględnić rybę. Posiłki muszą być ciepłe, przywożone w pojemnikach hermetycznych, odpowiednim transportem, przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020.2021 t.j. z dnia 2020.11.16)
łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. W związku z tym przy układaniu jadłospisów należy brać pod uwagę:
- urozmaicanie posiłków z punktu widzenia doboru produktów z uwzględnieniem ich sezonowości,
- dodatek warzyw i owoców do każdego posiłku (najlepiej w surowej postaci), przy czym asortyment powinien być różnorodny,
- obecność w jadłospisach produktów mlecznych: mleka, serów, śmietany, jogurtów, kefirów,
- rodzaj mięsa i wędlin: ograniczanie mięsa czerwonego oraz tłustych wędlin na rzecz zwiększenia spożycia drobiu i chudych wędlin,
- większość tłuszczu w diecie powinna pochodzić z ryb i tłuszczów roślinnych. Tłuszcze te powinny stanowić jedynie dodatek do potraw, zalecane są oleje roślinne, oliwa z oliwek i miękkie margaryny,
- w grupie artykułów spożywczych produkty zbożowe, należy wybierać artykuły z tzw. grubego przemiału – pełnoziarniste,
- zwiększenie spożycia niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, skrobi i błonnika pokarmowego,
- zmniejszenie spożycia cholesterolu, cukru, soli,
- unikanie potraw i produktów ciężkostrawnych np. długo smażonych, bigosu, grzybów.
2) Siedziba kuchni nie może być oddalona od siedziby Zamawiającego o więcej niż 50 km.
3) Temperatura dostarczonych na oddziały posiłków powinna wynosić:
a) dla żywności wymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych, wymagających schładzania od 0-40 C,
b) dla potraw poddawanych obróbce termicznej serwowanych na gorąco, temperatura powinna wynosić – gorące zupy nie mniej niż 750 C, inne potrawy serwowane na gorąco nie mniej niż 650 C.
4) Zamawiający ze względów technicznych i organizacyjnych w zakresie przechowywania nie dopuszcza łączenia w jednym transporcie przywożonych posiłków (np. obiadu z kolacją lub ze śniadaniem, itp.). Śniadanie, obiad i kolacja muszą stanowić oddzielne przewozy. Posiłki gorące mają być dowożone w termosach z możliwością podgrzewania (grzałka elektryczna), z uwagi na fakt, iż posiłki w Zakładzie wydawane są w trzech turach.
5) Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki dla wszystkich pacjentów Zakładu przez okres trwania umowy z uwzględnieniem zalecanych opracowanych przez dietetyka diet. Zamawiający w trakcie trwania umowy może składać zamówienie na posiłki z grupy diet: wątrobowej, cukrzycowej, żołądkowej, lekkostrawnej, wegetariańskiej.
6) Artykuły spożywcze i inne surowce niezbędne do przygotowywania posiłków Wykonawca kupuje na koszt własny. Wykonawca odpowiada za higienę osobistą i stan zdrowotny zatrudnionego personelu, w tym posiadanie odpowiednich badań sanitarno – epidemiologicznych uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca ma wykonać dziennie ok. 105 śniadań, ok. 105 obiadów, ok. 105 kolacji.
8) Szczegółowa ilość posiłków określana będzie na podstawie zapotrzebowania żywnościowego dostarczanego przez Zamawiającego z wyprzedzeniem jednodniowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domówienia posiłków telefonicznie na godzinę przed dowozem.
9) Wartość odżywcza posiłków winna wynosić min. 2000 kcal dziennie. SZczegółowy opis przedmiotu zamóienia znajduje się w Rozdz. IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: kryterium cena i kryterium termin zapłaty faktury, Maksymalna iość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin zapłaty faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII. SWZ,
2. spełnią określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, które na mocy art. 112 ust.2 Pzp mogą dotyczyć:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek tez zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną, tj.: opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zmówienia z rozszerzeniem o klauzulę ryzyka zatruć pokarmowych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000 zł.

d) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełniania warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie ( w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej jedną usługę o charakterze cateringowym polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu całodziennych posiłków o wartości minimum 250 000 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Wykonawca zatrudni co najmniej 2 osoby do przygotowania posiłków na umowę o pracę legitymujących się wykształceniem gastronomicznym, posiadającą min. 2-letnie doświadczenia w pracy przy przygotowywaniu posiłków.
c)Wykonawca zatrudni na umowę o pracę lub w oparciu o umowę cywilno – prawną minimum 1 osobę na stanowisku dietetyka z wykształceniem:
- ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk
lub
ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka,
lub
- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra,
lub
- rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku.
d) Wykonawca dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu dopuszczonego do przewozu żywności zgodnie z decyzją/zezwoleniem Państwowego Inspektora Sanitarnego na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2020r. Poz. 2021) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
4. W pkt. VIII SWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VII SWZ, zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, w zakresie podstaw wskazanych przez zamawiającego – wzór załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI.2.c i VI.2.d, zamawiający wezwie do złożenia:
- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z rozszerzeniem o klauzulę ryzyka zatruć pokarmowych o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 150 000 złotych brutto.
- Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór załącznik nr 5 do SWZ.
- Wykazu osób– wzór załącznik nr 6 do SWZ,
- wykaz środków transportu – wzór załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
- podwykonawca, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 2a do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia z art. 117 ust. 4 Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
4. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przestawionych dokumentów rejestrowych, obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).
6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , obejmujące swym zakresem umocowanie reprezentowania w postępowaniu, złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy).
7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu , w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie załącznikiem nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany zawartej Umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach, gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie Umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron Umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
3) Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu;
4) Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT (zmiana podatku VAT z mocy prawa). W takim przypadku ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie;
5) Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie;
6) Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
7) Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
8) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych;
9) Strony dopuszczają możliwości zmian Umowy na podstawie art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego, iż okoliczności związane z wystąpieniem COVID – 19, wypływają na należyte wykonie Umowy, na zasadach opisanych tą ustawą, a w szczególności:
a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
b) zmiany sposobu wykonywania usług;
c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą na wniosek Wykonawcy i wymagają pisemnego aneksu do jej treści.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/czarnybor

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-26 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.