eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH RELACJI KLĘKA - BIAŁKÓW - KSIĘGINICE - GĄSIORÓW - GŁOSKAOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH RELACJI KLĘKA – BIAŁKÓW – KSIĘGINICE – GĄSIORÓW - GŁOSKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŚREDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 2

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713968919

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-sredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sredzki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH RELACJI KLĘKA – BIAŁKÓW – KSIĘGINICE – GĄSIORÓW - GŁOSKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f9717b1-d5c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000858/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej relacji Białków -Klęka-Głoska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja elektroniczna w zakresie przekazywania sobie przez strony postępowania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień – za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie lub postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w w/w potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami , w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”, Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SWZ Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania – Platformie zakupowej.
3.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
-Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
-Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- Włączona obsługa JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Średzki z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@powiat-sredzki.pl lub adresem do korespondencji, którym jest adres administratora,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z danym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPO.272.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych relacji Klęka – Białków – Księginice – Gąsiorów – Głoska – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Dane techniczne:
-droga klasy L
-kategoria ruchu KR2
-droga jednojezdniowa, dwupasowa
-nawierzchnia jezdni i ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego
-szerokość jezdni – 5,50 m
-łączna długość drogi (część I i II) – (4,0km+4,02km) 8,02km

Dokumentację projektową należy podzielić na trzy części:
Część I - odcinek Klęka – Białków – Księginice w zakresie przebudowy jezdni
i chodników – dł.~4,0km
Odcinek zaczyna się na granicy pasa drogowego DW nr 341 (działka nr 584/1) w miejscowości Klęka do granicy z działką 142/1 obręb Księginice.
Przebiega przez miejscowość Białków i kończy się na wjeździe do m Księginice. Dokumentacja przebudowy obejmuje wykonanie projektu wzmocnienia istniejącej jezdni, korektę elementów jezdni w planie i w przekroju podłużnym oraz przebudowę lub budowę elementów odwodnienia jeśli zajdzie taka konieczność. W ramach prac projektowych należy także rozwiązać ewentualne kolizje przebudowywanych elementów z infrastrukturą naziemną i podziemną (kable energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa, sanitarna KD).
Część II - odcinek Księginice – Gąsiorów - Głoska w zakresie przebudowy jezdni
i chodników – dł.~4,02km
Odcinek zaczyna się na wjeździe do miejscowości Księginice i prowadzi przez Gąsiorów do granicy pasa drogowego DW nr 341 (działka 511/1) oraz do końca istniejącego chodnika w kierunku północnym (w kierunku Odry na wysokości działki nr 302/2) w miejscowości Głoska.
Dokumentacja przebudowy obejmuje wykonanie projektu wzmocnienia istniejącej jezdni, korektę elementów jezdni w planie i w przekroju podłużnym oraz przebudowę lub budowę elementów odwodnienia jeśli zajdzie taka konieczność.
W ramach prac projektowych należy także rozwiązać ewentualne kolizje przebudowywanych elementów z infrastrukturą naziemną i podziemną (kable energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa, sanitarna KD).
Część III – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż całej przebudowywanej drogi
(wzdłuż odcinka I i II)
Ścieżkę należy zaprojektować w miejscach, w których pozwala na to szerokość istniejącego pasa drogowego. W miejscach gdzie nie ma możliwości zaprojektowania ścieżki, ze względu na szerokość działki drogowej ruch rowerowy należy sprowadzić na jezdnie projektując odpowiednie oznakowanie.
W ramach prac projektowych należy także rozwiązać ewentualne kolizje przebudowywanych elementów z infrastrukturą naziemną i podziemną (kable energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa, sanitarna KD).
3. Projekt obejmuje branże drogową, sanitarną w zakresie ewentualnej przebudowy/budowy odwodnienia i usunięcia ewentualnych kolizji, elektryczną w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji i teletechniczną.
W opracowaniu należy zaprojektować kanał technologiczny wymagany przy przebudowie dróg publicznych lub uzyskać odstępstwo.
Projekt należy wykonać na zaktualizowanej mapie do celów projektowych wraz z przeprowadzeniem procedury ustalenia punktów granicznych, jeśli zajdzie taka konieczność.
W ramach opracowania należy wykonać rozpoznanie geotechniczne podłoża dla wszystkich części opracowania. Należy wykonać także badania nośności/ugięć nawierzchni jezdni w celu dokonania oceny stanu jej konstrukcji i zaprojektowania wzmocnienia do wymaganych parametrów.
W ramach projektu należy uzyskać niezbędne wymagane prawem uzgodnienia i decyzje jak np.:
- uzgodnienia z WUOZ
- decyzję środowiskową
- decyzje lokalizacji celu publicznego
- pozwolenie/zgłoszenie wodnoprawne, jeśli będzie wymagane
- uzgodnienia branżowe z użytkownikami sieci zlokalizowanych w pasie drogowym
- uzyskać pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia
4. Opracowanie ma się składać z następujących elementów:
w wersji papierowej:
1) projekt budowlany – 2 egz. - w przypadku wymogu uzyskania pozwolenia na budowę
2) projekt techniczny (wykonawczy) – 2 egz.
3) projekt organizacji ruchu docelowego – 2 egz.
4) specyfikacje wykonania i odbioru robót – 2 egz.
5) kosztorys inwestorski – 2 egz.
6) przedmiar robót – 2 egz.
w wersji elektronicznej:
1. całość w formacie PDF
2. kosztorys w wersji PDF i ath.
3. PZT w wersji DWG
Dla projektu należy uzyskać pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg postanowień SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1 usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy/budowy drogi o długości drogi minimum 4 km,
b) dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, która wykonała co najmniej 1 zadanie w zakresie usług projektowania tj. co najmniej 1 dokumentację projektową przebudowy/budowy drogi o długości drogi minimum 4 km.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie - wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje), z tym że wykaże wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej przebudowy/budowy drogi o długości drogi minimum 4 km,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonanie zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz musi zawierać:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, która wykonała co najmniej 1 dokumentację projektową przebudowy/budowy drogi o długości drogi minimum 4 km,
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ,
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w posterowani oraz braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
3.Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ,
4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ,
5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy) - do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Od momentu otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, określone w pkt. X SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełnia postawione warunki lub wszyscy wykonawcy łącznie spełniają te warunki. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie z art.125 pkt 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W odniesieniu do warunków dot. doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:
1) zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, polegająca na wstąpieniu w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów
3) wystąpienie konieczności: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy Podwykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu,
4) wystąpienie konieczności zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy,
5) zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wtedy, gdy doświadczenie proponowanej osoby będzie takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganych przez Zamawiającego,
6) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt po stronie Zamawiającego,
7) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
8) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku:
a) zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, które uniemożliwiłyby
wykonanie zobowiązań na warunkach i z zachowaniem terminów określonych w umowie. Mogą
być one w szczególności spowodowane wystąpieniem zdarzenia losowego lub być wywołane
przez inne czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności,
b) odmowy wydania lub przedłużającej się procedury wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić te okoliczności wraz ze szczegółowym wskazaniem rodzaju trudności, ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów, etapów prac projektowych oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim prace projektowe nie mogły być prowadzone. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonawcę.
- W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j.w., termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-sredzki.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje dodatkowe w zakresie TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia : projekt wraz z kosztorysem bez uzgodnień do 15 sierpnia 2022 r. Uzgodnienia i pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia do 20 grudnia 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.