eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Dostawa specjalistycznych środków chemicznych oraz środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w DęblinieOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa specjalistycznych środków chemicznych oraz środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061456920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brygady Pościgowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-521

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.41blsz.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa specjalistycznych środków chemicznych oraz środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec95c414-d5a9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162325

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041860/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy, specjalistyczne środki chemiczne do mechanicznego mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych sprzętu gastronomicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 344) za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) - określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux,
lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja10.0.;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.;
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji
sieciowej - kodowanie UTF8;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar2.
Szczegółowo informacje zawarte są w Rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
ul. Brygady Pościgowej 5
08 – 521 Dęblin,
NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920,
kontakt: tel. 261 517 525, e-mail: 41blsz.przetargi@ron.mil.pl

a) kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych Zamawiającego: tel. 261 518 821,
e-mail: 41blsz.iod@ron.mil.pl;

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do mechanicznego mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych, sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych oraz środków czystości i drobnego sprzętu gospodarczego na rzecz 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr 24/22/P”, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

c) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy Pzp – w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 24/22/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I - Służba Żywnościowa - specjalistyczne środki chemiczne

6.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu specjalistyczne środki chemiczne do mechanicznego mycia i dezynfekcji powierzchni roboczych, sprzętu oraz urządzeń gastronomicznych i chłodniczych w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1 tabela 1) oraz Projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik Nr 8a do SWZ).

6.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin - Lotnisko.

6.3. Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być pełnowartościowy, posiadający termin ważności na okres nie krótszy niż 20 miesięcy liczony od daty dostawy do magazynu Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.

6.4. Wszystkie produkty powinny posiadać etykiety (instrukcje użytkowania) w języku polskim.

6.5. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6.6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty z kartami charakterystyki (dla wszystkich pozycji), certyfikatami produktu (dla wszystkich pozycji ) oraz z dokumentami wyników badań (dla pozycji nr 2 formularza ofertowego). Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonych produktów ryzyko związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. Karty charakterystyki muszą zawierać wyczerpujące informacje dotyczące wymagań zawartych w opisie.

Do pozycji nr 3, 19 i 20 należy wraz z dostawą dołączyć zaświadczenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odnośnie pozwolenia na obrót substancją biobójczą.
Brak jakiegokolwiek dokumentu, o którym mowa powyżej będzie skutkował brakiem odbioru przedmiotu Umowy przez Odbiorcę.

6.7. Wykonawca zobowiązany jest:
a) wraz z dostawą zapewnić urządzenia dozujące dla środków, które wymagają dozowania i zamontować je w obiektach służby żywnościowej (3 stołówki wojskowe oraz magazyn żywnościowy - w ilości 10 sztuk);

b) zapewnić okresowy serwis urządzeń dozujących (regulacja, konserwacja) przynajmniej raz na kwartał lub po zgłoszeniu usterki – do wyczerpania asortymentu;

c) wraz z przedstawicielem Zamawiającego (kierownikami stołówek oraz magazynierem) powinien dokonać przeglądu obiektów służby żywnościowej oraz rozplanować efektywne i zasadne zamontowanie urządzeń dozujących środki:

 dozowniki z automatycznym pomiarem i zapisem w czasie stężeń, temperatury,
wyposażone w sondę konduktywności,
 urządzenia do pianowego mycia i dezynfekcji z wężem,
 dozowniki do dozowania płynu na gąbkę o pojemności min. 0,8 l z możliwością
kontroli wzrokowej zbiornika oraz z podziałką w ml,
 pompki – spryskiwacze strumieniowe z długimi wężykami o dł. min. 50 cm, odporne
na działanie kwasów i zasad;

d) przeprowadzić nieodpłatnie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń, użytkowania środków chemicznych, higieny osobistej, BHP w postępowaniu z koncentratami chemicznymi, mikrobiologii i HACCP całego stanu osobowego personelu na obiektach przed wprowadzeniem środków do stosowania (3 stołówki i magazyn żywnościowy) - najpóźniej w dniu dostawy oraz zamontowania urządzeń;

e) opracować i dostarczyć (3 stołówki i magazyn żywnościowy) plan higieny zgodny z HACCP w oparciu o oferowane produkty – najpóźniej w dniu dostawy;

f) dostarczyć (3 stołówki i magazyn żywnościowy) odpowiednią ilość niezbędnych plansz stanowiskowych, instrukcji i plansz parametrycznych – najpóźniej w dniu dostawy.

6.8. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy.

6.9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn rzeczywistej ilości dostarczonych produktów każdego rodzaju oraz cen jednostkowych przysługujących za dostawę danego produktu, wyszczególnionego na fakturze VAT dostarczonej przy dostawie towaru. Rozliczenie umowy będzie następowało po wykonanej dostawie.

6.10. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę niezgodności ilościowych z dokumentami dostawy lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy. Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.

6.11. Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia do magazynu, spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Odbiorcę do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu do dnia jego odbioru przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6.12. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp), polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli w SWZ – kolumna nr 4 „ZAKRES PODSTAWOWY” (gwarantowany Wykonawcy), maksymalnie o ilości wykazane w tabeli w SWZ– kolumna nr 5 „ ZAKRES PRAWA OPCJI”.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w sytuacji konieczności zapewnienia ciągłości utrzymania prawidłowych warunków sanitarno – higienicznych. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę e-mailem. W takim przypadku Zamawiający złoży informację dotyczącą uruchomienia prawa opcji z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi tak jak przedmiot zamówienia objęty zamówieniem podstawowym.

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji Zamawiający określił w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik Nr 8a do SWZ oraz Formularzu ofertowym stanowiącym Załączniki Nr 1 – tabela 1 do SWZ .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
SWZ . Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę
najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego
powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie II - Służba Żywnościowa - drobny sprzęt gospodarczy

7.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu drobny sprzęt gospodarczy w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1- tabela 1) oraz Projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik Nr 8b do SWZ).

7.2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot zamówienia na koszt własny do magazynu Odbiorcy znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin – Lotnisko.

7.3. Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być pełnowartościowy.

7.4. Pozycja nr 6 i 7 formularza ofertowego powinna stanowić komplet.

7.5. Termin ważności produktów z poz. 1 (czyściwo celulozowe) formularza ofertowego powinien wynosić min. 20 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego, natomiast pozostały asortyment tj. pozycje od 2 do 8 formularza ofertowego min. 24 miesiące od daty dostawy do magazynu Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.

7.6. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

7.7. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy.

7.8. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę niezgodności ilościowych z dokumentami dostawy lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy. Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.

7.9. Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Odbiorcę do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu do dnia jego odbioru przez Wykonawcę.

7.10. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn rzeczywistej ilości dostarczonych produktów każdego rodzaju oraz cen jednostkowych przysługujących za dostawę danego produktu, wyszczególnionego na fakturze VAT dostarczonej przy dostawie towaru. Rozliczenie umowy będzie następowało po każdorazowo wykonanej dostawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

7.11. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp), polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli w SWZ – kolumna nr 4 „ZAKRES PODSTAWOWY” (gwarantowany Wykonawcy), maksymalnie o ilości wykazane w tabeli w SWZ– kolumna nr 5 „ ZAKRES PRAWA OPCJI”.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w sytuacji konieczności zapewnienia ciągłości utrzymania prawidłowych warunków sanitarno – higienicznych. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę e-mailem. W takim przypadku Zamawiający złoży informację dotyczącą uruchomienia prawa opcji z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi tak jak przedmiot zamówienia objęty zamówieniem podstawowym.

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji Zamawiający określił w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik Nr 8b do SWZ oraz Formularzu ofertowym stanowiącym Załączniki Nr 1 – tabela 1 do SWZ .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
SWZ . Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę
najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego
powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie III - Służba Żywnościowa - rękawice jednorazowe

8.1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu rękawice jednorazowe w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1 – tabela 1) oraz Projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik Nr 8c) niniejszego SWZ.

8.2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyprodukowany przedmiot Umowy na koszt własny do magazynu Odbiorcy znajdującego się na terenie kompleksu Dęblin – Lotnisko.

8.3. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być pełnowartościowy, posiadający termin ważności na okres nie krótszy niż 24 miesięcy liczony od daty dostawy do magazynu Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.

8.4. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy

8.5. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę niezgodności ilościowych z dokumentami dostawy lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy. Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.

8.6. Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Odbiorcę do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu do dnia jego odbioru przez Wykonawcę.

8.7. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić iloczyn rzeczywistej ilości dostarczonych produktów każdego rodzaju oraz cen jednostkowych przysługujących za dostawę danego produktu, wyszczególnionego na fakturze VAT dostarczonej przy dostawie towaru. Rozliczenie umowy będzie następowało po każdorazowo wykonanej dostawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8.8. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp), polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli poniżej – kolumna nr 4 „ZAKRES PODSTAWOWY” (gwarantowany Wykonawcy), maksymalnie o ilości wykazane w tabeli – kolumna nr 5 „ ZAKRES PRAWA OPCJI”.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w sytuacji konieczności zapewnienia ciągłości utrzymania prawidłowych warunków sanitarno – higienicznych. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie i terminach dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę e-mailem. W takim przypadku Zamawiający złoży informację dotyczącą uruchomienia prawa opcji z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zamówienia zakupiony w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi tak jak przedmiot zamówienia objęty zamówieniem podstawowym.

Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu udzielenia zamówienia w ramach prawa
opcji Zamawiający określił w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik Nr 8c do SWZ oraz Formularzu ofertowym stanowiącym Załączniki Nr 1 – tabela 1 do SWZ .

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
SWZ . Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę
najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego
powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie IV - Służba Mundurowa - środki czystości

9.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu środki czystości jednorazowo w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ – tabela Nr 2) oraz z Projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik Nr 8d) niniejszego SWZ.

9.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu środki czystości we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie kompleksu Dęblin – Lotnisko - magazyn techniczny .

9.3. Dostarczony przedmiot zamówienia, powinien być pełnowartościowy, posiadający termin ważności na okres zgodny z wytycznymi zawartymi w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ – tabela Nr 2), jednak nie krótszy niż 18 miesięcy liczony od daty dostawy do magazynu Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.

9.4. Wszystkie produkty powinny posiadać etykiety (instrukcje użytkowania) w języku polskim.

9.5. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych przedmiotu Umowy.

9.6. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki / certyfikaty / dokumenty wyników badań zgodne z wymaganiami poszczególnych pozycji opisanych w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).
Brak jakiegokolwiek dokumentu, o którym mowa powyżej będzie skutkował brakiem odbioru przedmiotu Umowy przez Odbiorcę.

9.7. Przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń całości niewadliwego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami, zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru Towaru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

9.8. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę niezgodności ilościowych z dokumentami dostawy lub ich braku, może on dostawę przyjąć warunkowo do czasu dostarczenia przez Wykonawcę właściwych ilości lub dokumentów dostawy. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostawy. Na czas trwania przyjęcia warunkowego Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za utrzymanie przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym oraz z tytułu utraty przedmiotu Umowy.

9.9. Nieuzupełnienie braków ilościowych, bądź dokumentów w terminie 14 dni od daty przyjęcia warunkowego, spowoduje wezwanie Wykonawcy przez Odbiorcę do odbioru przedmiotu Umowy na własny koszt i odpowiedzialność. Brak odbioru przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od daty wezwania do odbioru, będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy kosztami magazynowania. Wykonawca zobowiązuje się, iż zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przechowaniem przedmiotu Umowy od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu do dnia jego odbioru przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
X - cena brutto oferty – waga 100%
X = (Cn : Cb) x 100 x 100% ( ilość punktów )
gdzie
X - ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty”
Cn– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Przez „cenę brutto oferty” zamawiający rozumie wartość ogółem brutto - z formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 1 do
SWZ . Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę
najniższą.
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena brutto oferty” wynosi 100 punktów.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanego
powyżej kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:

ZADANIE I, II, III – Służba Żywnościowa:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

ZADANIE IV – Służba Mundurowa:
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie (umowę) obejmujące swoim zakresem dostawę środków czystości/higieny o wartości zamówienia (umowy) co najmniej 40 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem jednej dostawy (umowy) na kwotę już zrealizowanej dostawy co najmniej 40 000,00 zł brutto, obejmującej przedmiot wykazany powyżej.
Jedna dostawa (umowa) oznacza dostawę zrealizowaną na rzecz jednego wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Spełnianie wymagań Zamawiającego w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia zgodnie z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz pozostałych składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania zamawiający zażąda przedstawienia:
1.1. oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu Nr 2 do SWZ dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
konsorcja/spółki cywilne – wskaże w oświadczeniu Nr 2 do SWZ bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone
dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy – to Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1 W zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda (dotyczy Zadania IV – Służba Mundurowa):

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Z przedłożonego wykazu musi wynikać, że wykonawca należycie wykonał co najmniej jedną dostawę na kwotę minimum 40 000,00 zł brutto (czterdzieści tysięcy złotych) obejmującą swoim zakresem dostawę środków czystości/higieny.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać dostawy zrealizowane, mino iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 (dla Zadania IV – Służba Mundurowa) do SWZ.

Jedna dostawa (umowa) oznacza dostawę zrealizowaną na rzecz jednego wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania umów w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy wszystkich zadań:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta przedmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że oferowane przez
Wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dotyczy wyłącznie Wykonawców,
którzy oferują produkty równoważne).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Szczegółowo opis przedmiotowych środków dowodowych został określony w Rozdziale 8 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą
lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1.Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ;
1.2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1.3.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3 do SWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.4.Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę lub inne dokumenty składane z ofertą, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów; (jeżeli dotyczy);
1.5. Przedmiotowe środki dowodowe opisane w Rozdziale 8 SWZ (jeżeli dotyczy).
1.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne):
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SWZ -stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3 do SWZ – stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazujące, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
1.7. W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotyczy):
1.7.1 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).
1.7.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2a do SWZ – stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (oświadczenie musi być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione);
1.7.3.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3a do SWZ – stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie musi być podpisane przez podmiot udostępniający zasoby bądź osoby do tego upoważnione);
1.8. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczą);
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został opisany w Rozdziale 9 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale 6 SWZ.

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zasadach określonych w SWZ.

Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.

W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (poz. 835).

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
1. stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego;
2. oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w Rozdziale 9 w pkt. 2.2 - zobowiązani są złożyć oddzielnie dla każdej z firm (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w zakresie poniżej wskazanym, w szczególności w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikałaby z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy:
1) zmiany terminu wykonania Umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie Umowy w terminie wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących stawek podatku VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego wykonawcy wynagrodzenia - zgodnie ze zmienionymi przepisami,
3) zmiany postanowień Umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, bądź zmianą wytycznych przełożonych Zamawiającego,
4) zmiany określonego producenta, typu i modeli w przedmiocie Umowy, w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że wynagrodzenie wskazane w § 2 ust. 1 Umowy nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż występujące pierwotnie w przedmiocie Umowy,
5) zmiany terminu wykonania Umowy w zakresie zamówienia opcjonalnego – gdy Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji po terminie wskazanym w Umowie.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy.
3. W celu dokonania zmian zapisów Umowy wnioskowanych przez Wykonawcę zobowiązany jest on pisemnie wystąpić z propozycją zmiany wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z dokumentami określonymi w rozdziale 9 pkt 1. SWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/41blsz/proceedings , na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia na
podstawie artykułu 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r
1. Oferty wariantowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty;
3. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
4. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
6. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ust. 3 oraz
256 ustawy Pzp.
10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.