eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania danego zawodu, zgodnie z klasyfikacją ESCO w obszarze komunikacji interpersonalnej dla ŁWK OHP w Łodzi.Ogłoszenie z dnia 2023-04-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie umiejętności i kompetencji potrzebnych do wykonywania danego zawodu, zgodnie z klasyfikacją ESCO w obszarze komunikacji interpersonalnej dla ŁWK OHP w Łodzi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tamka 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00162295

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00152741

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie.
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

1.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wiedza i doświadczenie
Opis spełnienia warunku - wspólny dla wszystkich części zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z klasyfikacją ESCO lub szkoleń o zbliżonym charakterze (załącznik nr 7 do SWZ).

Warunek jest spełniony, jeśli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnią warunek samodzielnie
(zakaz łączenia potencjałów).

b) Dysponowanie osobami
Opis spełnienia warunku
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wyksztalcenie wyższe
(uzyskane na polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne
w Rzeczypospolitej Polskiej) o profilu umożliwiającym szkolenie z zakresu kompetencji społecznych, zwłaszcza: psychologia, coaching, socjoterapia, pedagogika lub pokrewne
lub jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe (uzyskane na polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej), która ukończyła szkolenie lub kurs itp. (potwierdzony certyfikatem lub zaświadczeniem lub innym dokumentem) w zakresie umiejętności przeprowadzania szkoleń dotyczących kompetencji społecznych zgodnie z klasyfikacją ESCO lub szkoleń o zbliżonym charakterze (załącznik nr 8 do SWZ). Minimalne doświadczenie zawodowe wykazanej osoby w prowadzeniu zajęć grupowych (o których mowa powyżej) nie powinno być krótsze niż dwa lata (licząc od daty uzyskania ww. kwalifikacji do daty składania ofert).

Warunek jest spełniony jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo Wykonawca (ew. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jedynie w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek).
- Zmiana specjalisty zostanie dokonana za pisemną zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, do którego należy dołączyć oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu specjalisty wymaganych w SWZ oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania powyższej zmiany.
- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wgląd do dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia.

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas warunek
udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował
co najmniej dwiema osobami spełniającymi ww. kryteria.

Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca (ew. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.0.129)
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

Po zmianie:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
1.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie.
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

1.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wiedza i doświadczenie – wspólny dla wszystkich części zamówienia
Opis spełnienia warunku

Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej (załącznik nr 7 do SWZ).

Warunek jest spełniony, jeśli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na potencjale którego polega wykonawca spełnią warunek samodzielnie
(zakaz łączenia potencjałów).

b) Dysponowanie osobami
Opis spełnienia warunku
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wyksztalcenie wyższe
(uzyskane na polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne
w Rzeczypospolitej Polskiej) o profilu umożliwiającym szkolenie z zakresu kompetencji społecznych, zwłaszcza: psychologia, coaching, socjoterapia, pedagogika lub pokrewne
lub jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe (uzyskane na polskiej uczelni lub uzyskane za granicą wykształcenia uznanego za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej), która ukończyła szkolenie lub kurs itp. (potwierdzony certyfikatem lub zaświadczeniem lub innym dokumentem) w zakresie umiejętności przeprowadzania szkoleń dotyczących kompetencji społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej (załącznik nr 8 do SWZ). Minimalne doświadczenie zawodowe wykazanej osoby w prowadzeniu zajęć grupowych (o których mowa powyżej) nie powinno być krótsze niż dwa lata (licząc od daty uzyskania ww. kwalifikacji do daty składania ofert).

Warunek jest spełniony jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo Wykonawca (ew. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jedynie w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek).
- Zmiana specjalisty zostanie dokonana za pisemną zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, do którego należy dołączyć oświadczenie o kwalifikacjach i doświadczeniu specjalisty wymaganych w SWZ oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność dokonania powyższej zmiany.
- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wgląd do dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia.

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wówczas warunek
udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował
co najmniej dwiema osobami spełniającymi ww. kryteria.

Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca (ew. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.0.129).
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-04 12:00

Po zmianie:
2023-04-11 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-04 13:00

Po zmianie:
2023-04-11 13:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.