eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Wielkopolska › Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 10

1.5.2.) Miejscowość: Środa Wielkopolska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612854031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalsredzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsredzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec403194-a488-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00087014/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja dostaw rękawic jednorazowych medycznych, sterylnych oraz niesterylnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, według bieżącego zapotrzebowania.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Wykaz asortymentu składającego się na poszczególne części określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji (opis przedmiotu zamówienia).
3. Oferowany asortyment musi spełniać wymogi określone przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) i przepisach wykonawczych do tej ustawy, a także wymagania właściwe dla środków ochrony indywidualnej. Oznacza to, że na każdym opakowaniu rękawic musi zostać umieszczony symbol CE i numer partii/serii oraz etykieta w języku polskim.
4. Wykonawca realizować będzie dostawy sukcesywnie na każde zamówienie Zamawiającego (jego przedstawiciela) zgłaszane elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy podany w umowie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18424000-7 - Rękawice

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 69258,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja dostaw rękawic jednorazowych medycznych, sterylnych oraz niesterylnych do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, według bieżącego zapotrzebowania.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części. Wykaz asortymentu składającego się na poszczególne części określony został w załączniku nr 1 do Specyfikacji (opis przedmiotu zamówienia).
3. Oferowany asortyment musi spełniać wymogi określone przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565) i przepisach wykonawczych do tej ustawy, a także wymagania właściwe dla środków ochrony indywidualnej. Oznacza to, że na każdym opakowaniu rękawic musi zostać umieszczony symbol CE i numer partii/serii oraz etykieta w języku polskim.
4. Wykonawca realizować będzie dostawy sukcesywnie na każde zamówienie Zamawiającego (jego przedstawiciela) zgłaszane elektronicznie na adres e-mail Wykonawcy podany w umowie.

Modyfikacjami z dnia 22 marca 2022 roku Zamawiający wydzielił pozycję nr 2 do nowo utworzonej części nr 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18424000-7 - Rękawice

33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 168000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72853,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72853,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72853,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 273295877

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72853,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147825,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172206,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147825,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 273295877

7.3.3) Ulica: Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147825,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Część nr 3:
Wartość części: 39 000,00 zł
Dla części wpłynęła jedna oferta złożona przez: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, REGON 273295877.
Wykonawca nie jest mikro-, małym- oraz średnim przedsiębiorcą.
Umowę z Wykonawcą zawarto 12 kwietnia 2022 roku na okres 12 miesięcy. Wartość umowy: 33 750,00 zł brutto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.