eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Dostawa art. szewnychOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa art. szewnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000302480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sadowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297534405

1.5.8.) Numer faksu: 297534380

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpitalprzasnysz@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalprzasnysz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa art. szewnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a662477-b0be-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004644/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Artykuły szewne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00105995/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/23/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I
Plecionka wchłanialna , powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite po 56-70 dniach. Poz. 4, 6, 8, 10 z powleczeniem antybakteryjnym.
Pakiet składa się z 29 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 93887,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet II
Dot poz. 1, 2 Szew syntetyczny monofilamentowy, wchłanialny jałowy pętlowy, okres podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 35 dniach, czas wchłaniania 180-210 dni,
Dot. poz 3, 4, 5 Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny jałowy pętlowy, okres podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7 miesiącach, czas wchłaniania po 13 miesiącach.
Pakiet składa się z 5 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 7163,49 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet III
Szew pleciony, syntetyczny, niewchłanialny, powlekany, poliester,
Pakiet składa się z 5 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 4237,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IV
Syntetyczny szew niewchłanialny, monofilament poliamidowy (nylon) z wył . poz. 12, 13 polipropylen z polietylenem, poz. 14 klej tkankowy
Pakiet składa się z 14 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 34531,23 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet V
Poz. 1-9 szew pleciony szybkowchłanialny, podtrzymywanie ok. 50% przy 5 dniach, 0% po 10-14 dniach, poz. 10-12 poliglaktyna 910, podtrzymywanie tkankowe ok. 75% po 14 dniach, średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140%. Poz. 13 monofilament szybkowchlanialny, podtrzymywanie 70-80% po 5 dniach, wchłanianie po 56 dniach.
Pakiet składa się z 13 pozycji

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 8722,07 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VI
Nici chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne okulistyczne

Pakiet składa się z 6 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 6168,70 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VII
Siatka polipropylenowa, monofilamentowa do przepuklin; gramatura 60g/m2, porowatość 88%, grubość 0,57 mm.
Pakiet składa się z 4 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 12413,05 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet VIII
Szwy do tkanek miąższowych wosk kostny
Pakiet składa się z 2 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 1450,68 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet IX
Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, jednowłóknowe (szwy naczyniowe), o stałej/jednorodnej średnicy nitki
Pakiet składa się z 7 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 2866,77 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet X
Wchłanialna gaza hemostatyczna.
Pakiet składa się z 2 pozycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.5.5.) Wartość części: 1156,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 91153,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91153,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 91153,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880008829

7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140102,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-21 do 2023-04-20

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6954,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6954,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6954,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880008829

7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140102,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-21 do 2023-04-20

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33525,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33525,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33525,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880008829

7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140102,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-21 do 2023-04-20

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8468,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8468,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8468,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aesculap Chifa Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7880008829

7.3.3) Ulica: Tysiąclecia 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Tomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 64-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 140102,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-21 do 2023-04-20

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1269,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3294,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1269,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arno-Med

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942563463

7.3.3) Ulica: Kolejowa 24

7.3.4) Miejscowość: Mietków

7.3.5) Kod pocztowy: 55-081

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1269,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-21 do 2023-04-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.