eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 kołaOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karłowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 81 532 21 12

1.5.8.) Numer faksu: +48 81 532 02 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.lublin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-000bf593-d2b5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.2 W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów, lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ.
7.3 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
7.4 Zapytania kierowane na adresy mailowe nie będą rozpatrywane.
7.5 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza
rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
7.6 Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny
pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
7.7 Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest w zakładce „Pomoc/Instrukcje”.
7.8 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy,
określone w instrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy. Wykonawca korzystając z platformy zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie platformy.
7.12 System umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności pliki w formatach: .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar.
7.13 Korespondencja elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
7.19 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku,
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
7.20 Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
7.21 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7.22 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01- 207) przy ul. Karolkowej 30;
2. w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1 ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. jt.). pn. „Dostawa samochodów osobowych z napędem na 4 koła”, znak: LUB.WOP.260.4.2022
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LUB.WOP.260.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 194723,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów wcześniej nierejestrowanych, wyprodukowanych w 2022 r., spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, pełnowartościowych, bezwypadkowych, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz nie noszących znamion użytkowania samochodów osobowych typu SUV z silnikiem benzynowym hybrydowym oraz napędem na 4 koła.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne zostały zawarte w załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena * – waga kryterium: 60%,
2) Termin wykonania zamówienia** – waga kryterium: 20%,
3) Wyposażenie dodatkowo punktowane*** - waga kryterium: 20%
* ocenie będzie podlegała całkowita cena brutto oferty, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;
** ocenie będzie podlegało oświadczenie w zakresie określenia liczby dni kalendarzowych na realizację zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty;
*** ocenie będzie podlegało zaoferowanie przez Wykonawcę dodatkowe wyposażenie, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.
13.2 W kryterium CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:
C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA „TWZ” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 20 pkt. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Punktacja zostanie przyznana wg. zasad:
Liczba punktów w kryterium TERMIN DOSTAWY:
1. do 60 dni kalendarzowych - 20 punktów
2. od 61 dni kalendarzowych do 90 dni kalendarzowych - 15 punktów
3. od 91 dni kalendarzowych do 120 dni kalendarzowych - 10 punktów
4. od 121 dni kalendarzowych do 150 dni kalendarzowych - 5 punktów
5. powyżej 150 dni kalendarzowych – jednak nie dłużej niż do dnia 01 grudnia 2022 r. 0 punktów

UWAGA: Zadeklarowanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy dłuższego niż do dnia 01 grudnia 2022 r. spowoduje, że Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia określonymi w treścią specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że zaoferował On najdłuższy termin tj. powyżej 150 dni kalendarzowych - jednak nie dłuższy niż do dnia 01 grudnia 2022 r. i przyzna Wykonawcy 0 punktów.

13.4 W kryterium - WYPOSAŻENIE DODATKOWE „WD” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Punktacja zostanie przyznana jeśli Wykonawca zaoferuje w formularzu oferty dodatkowe elementy wyposażenia określone poniżej, ponad minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Punktacja zostanie przyznana wg. zasad:

1. Przednie czujniki parkowania - 5 punktów (jeśli wykonawca deklaruje wyposażenie dodatkowe) - 0 punktów ( jeśli wykonawca nie deklaruje dodatkowego wyposażenia).
2. Tylne czujniki parkowania- 5 punktów (jeśli wykonawca deklaruje wyposażenie dodatkowe) - 0 punktów ( jeśli wykonawca nie deklaruje dodatkowego wyposażenia).
3. Lakier metalizowany lub perłowy, odcienie kolorów: grafitowego, szarego, białego lub srebrnego - 5 punktów (jeśli wykonawca deklaruje wyposażenie dodatkowe) - 0 punktów ( jeśli wykonawca nie deklaruje dodatkowego wyposażenia).
4. Tempomat aktywny - 5 punktów (jeśli wykonawca deklaruje wyposażenie dodatkowe) - 0 punktów ( jeśli wykonawca nie deklaruje dodatkowego wyposażenia).
UWAGA: W przypadku jeśli Wykonawcę nie zadeklaruje w formularzu oferty dostawy samochodów dodatkowo wyposażonych, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wyposażenia dodatkowego, a jego oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.

Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + TWZ + WD
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
TWZ = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.
WD = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wyposażenie dodatkowe”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Formularz oferty składany jest przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
6.3 Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SWZ składane są wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16.2 Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
16.3 Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-24 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załacznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.