eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Trybunalski › Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C 65 B3 PU/RC w ilości szacunkowej 60 MgOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C 65 B3 PU/RC w ilości szacunkowej 60 Mg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590654581

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. 3 Maja 33

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.cejnuk@zdp.powiat-piotrkowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdppiotrkowtrybunalski.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C 65 B3 PU/RC w ilości szacunkowej 60 Mg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dbe33f1-d5a8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030860/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C 65 B3 PU/RC w ilości szacunkowej 60 Mg

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP-II.2200.13.2022.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa emulsji asfaltowej kationowej C 65 B3 PU/RC w ilości 60 Mg, która służyć będzie do wykonywania remontów i napraw nawierzchni dróg,
b) Dostawa emulsji oprócz samej sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek. Wykonawca zapewni pompę hydrauliczną do rozładunku emulsji,
c) Rozładunek emulsji będzie się odbywał na Obwodzie Drogowym w Rozprzy al. 900-lecia 13, 97-340 Rozprza, powiat piotrkowski, woj. Łódzkie,
d) Minimalna ilość jednorazowej dostawy nie będzie mniejsza niż 10 Mg,
e) Dostarczona emulsja asfaltowa kationowa C 65 B3 PU/RC służyć będzie do wykonywania remontów i napraw nawierzchni bitumicznych i powinna spełniać następujące warunki:
• ma być przeznaczona do wykonywania powierzchniowych utrwaleń i remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych,
• spełniać wymagania normy europejskiej PN EN 13808:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”
• do każdej odebranej partii emulsji asfaltowej musi być dołączona deklaracja zgodności z normą PN-EN 13808:2010

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113600-1 - Bitum i asfalt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawę emulsji asfaltowo - kationowej w ilości 30 Mg.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zawarcie i zmiany umowy następują w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Na zasadzie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia wskutek następujących okoliczności;
1) działania siły wyższej,
2) zjawisk atmosferycznych niebędących siła wyższą,
3) zagrożenia epidemicznego,
4) ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organów administracji rządowej lub samorządowej, zmian w przepisach prawa,
5) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z uwagi na uzasadnione przyczyny.
4. Terminy realizacji zamówienia ulegają wydłużeniu o czas, w którym wskazane powyżej okoliczności uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie dostaw lub o czas niezbędny do ich wykonania.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w innych przypadkach, jeżeli zmiana umowy byłaby dopuszczalna na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. W razie zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1-6 Zamawiający i Wykonawca mogą w drodze stosownego aneksu zmienić postanowienia zawartej umowy.
7. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek
z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdppiotrkowtrybunalski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.