eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zakup sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2022-05-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 23

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-027

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp1oz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czmis.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d05ba8b-d598-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161145

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025374/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 "Zakup sprzętu komputerowego"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.sp1oz.wrotapodlasia.pl/Przetargi/dostawy/zakup-sprzetu-komputerowego---powtorzony.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@sp1oz.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.2.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały: w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod
adresem internetowym:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 3.
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu
https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej
postanowień.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, oświadczeń lub dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP wskazaną w UPP (Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia) lub
poczty elektronicznej: sekretariat@sp1oz.pl (nie dotyczy składanych ofert, które należy złożyć
zgodnie z postanowieniami.6. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania i wpisując w wyszukiwarce np. identyfikator postępowania, numer BZP, numer
referencyjny sprawy.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:sekretariat@sp1oz.pl. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna w obszarze zamówień publicznych
Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych
– Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Centrum Zawodów Medycznych i
Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23,
15-027 Białystok, tel. 85 742 18 81, mail: sekretariat@sp1oz.pl, a w jej imieniu Dyrektor Grażyna
Wiktoria Citko.
2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel. 85 742 18 81 jest
Mirosław Krajewski mail: mirkraj@wp.pl . Można się z nim kontaktować we wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie
wskazanym w ofercie) w celu dokonania oceny oferty lub ułatwienie kontaktu z oferentem;
4. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu zapisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź.zm.) , dalej „ustawa Pzp”
5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana/Państwa dane osobowa mogą być ujawnione wykonawcom oraz osobom
zainteresowanym (np. w związku z dostępem do informacji publicznej), a także podmiotom
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego
postepowania.
9. Posiada Pani/Pan/Państwo na podstawie art. 15 RODO prawo:
1) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO ;
2) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO- co nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy;
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa
dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Skorzystanie przez Panią/Pana/Państwo z prawa do :
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO p
jest równoznaczne z rezygnacja z udziału w niniejszym przetargu, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wskazany zapis punktu 3.
11. Administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których
dane zostały zawarte w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CZMIS.26.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – obejmująca komputer typu ALLinOne dla nauczyciela 1 szt., komputery uczniowskie typu ALLinOne 24 szt.,
system operacyjny i oprogramowanie biurowe do tych komputerów oraz 25 kpl. klawiatury oraz myszy USB

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich
znaczeniem, osobno dla każdej części zamówienia, gdzie 1 % = 1 pkt:
Część I:
1) cena oferty (KC) – 60 %,
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena oferty (KC) wg następującego wzoru:
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt
gdzie:
Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Coo - cena ofertowa oferty ocenianej
Oferta może otrzymać w zakresie kryterium cena oferty (KC) maksymalnie 60 pkt.
2) okres gwarancji (KG) - 20 %
Minimalny oczekiwany okres gwarancji na dostarczany sprzęt nie może być krótszy niż 2 lata. Za wydłużenie tego okresu
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższymi wariantami: 2 lata - 0 pkt, 3 lata - 20 pkt.
3) termin realizacji (KT) – waga kryterium: 10%
Minimalny oczekiwany termin dostawy sprzętu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Za skrócenie tego okresu Wykonawca otrzyma
punkty zgodnie z poniższymi wariantami: 3 miesiące - 0 pkt, 2 miesiące - 10 pkt.
4) czas reakcji (KR) – waga kryterium: 10%
Minimalny oczekiwany czas reakcji na awarię, rozumiany jako przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego, w celu analizy
awarii, nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu Zamawiającego, przy założeniu, że zgłoszenie nastąpi do
godziny 10.00. W przypadku zaoferowania czasu reakcji w dniu zgłoszenia, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z
poniższymi wariantami: w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu - 0 pkt, w dniu zgłoszenia - 10 pkt.
2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała w danej części najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam
bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru
oferty w taki sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową
cenę lub koszt.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Skaner 3D 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich
znaczeniem, osobno dla każdej części zamówienia, gdzie 1 % = 1 pkt:
Część I:
1) cena oferty (KC) – 60 %,
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium cena oferty (KC) wg następującego wzoru:
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium KC = (Comin ÷ Coo) × 60 pkt
gdzie:
Comin – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Coo - cena ofertowa oferty ocenianej
Oferta może otrzymać w zakresie kryterium cena oferty (KC) maksymalnie 60 pkt.
2) okres gwarancji (KG) - 20 %
Minimalny oczekiwany okres gwarancji na dostarczany sprzęt nie może być krótszy niż 2 lata. Za wydłużenie tego okresu
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższymi wariantami: 2 lata - 0 pkt, 3 lata - 20 pkt.
3) termin realizacji (KT) – waga kryterium: 10%
Minimalny oczekiwany termin dostawy sprzętu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Za skrócenie tego okresu Wykonawca otrzyma
punkty zgodnie z poniższymi wariantami: 3 miesiące - 0 pkt, 2 miesiące - 10 pkt.
4) czas reakcji (KR) – waga kryterium: 10%
Minimalny oczekiwany czas reakcji na awarię, rozumiany jako przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego, w celu analizy
awarii, nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu Zamawiającego, przy założeniu, że zgłoszenie nastąpi do
godziny 10.00. W przypadku zaoferowania czasu reakcji w dniu zgłoszenia, Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z
poniższymi wariantami: w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu - 0 pkt, w dniu zgłoszenia - 10 pkt.
2. Liczba otrzymanych punktów będzie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała w danej części najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam
bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru
oferty w taki sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających nową
cenę lub koszt.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z
uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 4 do SWZ).
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835) - na lub zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), każdy z konsorcjantów składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na lub zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 4 do SWZ) - składa każdy z Wykonawców do oferty,
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. Przepis pkt 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Przepisy pkt 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 3, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
1) Część I: 2 000,00 zł;
2) Część II – 250,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Santander Bank Polska S.A . nr:
90 1090 2587 0000 0001 3289 8166. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł zamówienia. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które znajdzie się na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu ORYGINAŁ gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. UWAGA - wadium wnoszone w formie niepieniężnej winno wskazywać wprost na możliwość zaspokojenia z zabezpieczonej kwoty przez Zamawiającego.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), każdy z konsorcjantów składa oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na lub zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 4 do SWZ) - składa każdy z Wykonawców do oferty,
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7. Przepis pkt 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Przepisy pkt 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 3, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.